113/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Voimaan tulevat ja kumottavat säädökset

1 §
Voimaantulo

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000:

1) ympäristönsuojelulaki (86/2000);

2) ympäristölupavirastoista annettu laki (87/2000);

3) vesilain muuttamisesta annettu laki (88/2000);

4) terveydensuojelulain muuttamisesta annettu laki (89/2000);

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta annettu laki (90/2000);

6) jätelain muuttamisesta annettu laki (91/2000);

7) merensuojelulain muuttamisesta annettu laki (92/2000);

8) kalastuslain muuttamisesta annettu laki (93/2000);

9) Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta annettu laki (94/2000);

10) patoturvallisuuslain 11 §:n muuttamisesta annettu laki (95/2000);

11) kiinteistönmuodostamislain 75 §:n muuttamisesta annettu laki (96/2000);

12) yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta annettu laki (97/2000);

13) maa-aineslain 2 §:n muuttamisesta annettu laki (98/2000);

14) maankäyttö- ja rakennuslain 134 ja 153 §:n muuttamisesta annettu laki (99/2000);

15) kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta annettu laki (100/2000);

16) maastoliikennelain 30 ja 31 §:n muuttamisesta annettu laki (101/2000);

17) vesiliikennelain 21 ja 22 §:n muuttamisesta annettu laki (102/2000);

18) ilmailulain 44 §:n muuttamisesta annettu laki (103/2000);

19) ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annettu laki (104/2000);

20) kuntien ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta annettu laki (105/2000);

21) hallinto-oikeuslain muuttamisesta annettu laki (106/2000);

22) Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (107/2000);

23) valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (108/2000);

24) oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (109/2000);

25) tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta annettu laki (110/2000);

26) maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta annettu laki (111/2000); sekä

27) rikoslain 48 luvun muuttamisesta annettu laki (112/2000).

Ennen 1 momentissa mainittujen lakien voimaantuloa voidaan ryhtyä niiden täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

2 §
Kumottavat säädökset

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait ja asetus niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen 1 päivästä maaliskuuta 2000:

1) 25 päivänä tammikuuta 1982 annettu ilmansuojelulaki (67/1982);

2) 3 päivänä huhtikuuta 1987 annettu meluntorjuntalaki (382/1987);

3) 19 päivänä huhtikuuta 1991 annettu ympäristölupamenettelylaki (735/1991); ja

4) vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 6 päivänä huhtikuuta 1962 annettu asetus (283/1962).

2 luku

Aiemmin annettujen säädösten ja päätösten noudattaminen

3 §
Aiemmin annetut valtioneuvoston päätökset

Valtioneuvoston päätökset, jotka on annettu vesilain (264/1961) tai 2 §:ssä mainittujen lakien nojalla, jäävät voimaan, kunnes ympäristönsuojelulain nojalla toisin säädetään.

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan 1 momentissa tarkoitettujen päätösten noudattamisen valvontaan. Myös jätelain (1072/1993) nojalla annettujen valtioneuvoston päätösten valvontaan sovelletaan ympäristönsuojelulain säännöksiä, kun kysymys on ympäristöluvan varaisesta toiminnasta.

4 §
Aikaisemmat päätökset

Vesilain, jätelain, eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920), jätehuoltolain (673/1978), terveydenhoitolain (469/1965) ja 2 §:ssä mainitun lain nojalla annettua lupaa tai siihen rinnastettavaa päätöstä, joka on voimassa ympäristönsuojelulain voimaan tullessa, on noudatettava, jollei tästä laissa toisin säädetä. Luvan saaneeseen toimintaan rinnastetaan myös toiminta, johon ei ole ollut tarpeen hakea lupaa sen vuoksi, että se on sijoitettu asema- tai rakennuskaavan mukaisesti.

Ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa annettua päätöstä hallintopakko- tai virka-apuasiassa on noudatettava, jos päätös koskee ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa tai kysymys on 3 §:ssä tarkoitettujen säädösten noudattamisen valvonnasta. Jos päätöksessä on velvoitettu hakemaan lupaa tai tekemään ilmoitus, lupaa on haettava ja ilmoitus tehtävä ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin päätöksiin sovelletaan ympäristönsuojelulain 9 ja 13 luvun säännöksiä. Sama koskee päätöstä, joka on tehty 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaantulon jälkeen soveltaen aikaisemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä. Jos toiminta on keskeytetty ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa, keskeytyminen katsotaan alkaneeksi ympäristönsuojelulain voimaantulosta. Terveydensuojelulain tai vesilain nojalla myönnetyn luvan raukeamiseen sovelletaan kuitenkin aiemmin voimassa olleita säännöksiä.

3 luku

Olemassa olevat toiminnat

5 §
Velvollisuus hakea ympäristölupaa

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan tai päätöksen nojalla harjoitettuun, ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraiseen toimintaan on haettava mainitun lain mukaista ympäristölupaa asetuksella tarkemmin säädettävän ajan kuluessa, jos toiminta on ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetussa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivissä (96/61/EY) tai ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta annetussa asetuksessa (306/1996) voimaantulosäännöksessä tarkoitettua toimintaa.

Ympäristölupaa on haettava koko toimintaan, jos toiminnan muuttamiseen tarvitaan ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin nojalla lupa tai aiemmin myönnetyssä luvassa on määrätty luvan tarkistamisesta määräajassa.

Lupa-asian käsittelee se viranomainen, joka on ympäristönsuojelulain nojalla toimivaltainen käsittelemään vastaavan uuden toiminnan lupahakemuksen. Lupahakemuksen vireilläolo ei estä toiminnan jatkamista.

6 §
Ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle

Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta ympäristöluvan varaisesta toiminnasta, jota on voitu harjoittaa 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen päätösten nojalla tai muutoin lain mukaisesti, on tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten vuoden kuluessa ympäristönsuojelulain voimaantulosta tai muuhun asetuksella säädettävään myöhempään ajankohtaan mennessä. Ilmoituksen sisällöstä säädetään tarkemmin ympäristönsuojelulain nojalla annettavalla asetuksella. Ilmoituksen tekemättä jättämiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain säännöksiä tietojen luovuttamisen laiminlyönnistä.

7 §
Ympäristöluvan hakemiseen velvoittaminen

Jos 6 §:ssä tarkoitettu toiminta ja sitä koskevat määräykset eivät kokonaisuutena arvioiden olennaisilta osin täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, valvontaviranomaisen on omasta tai haitankärsijän aloitteesta velvoitettava toiminnanharjoittaja hakemaan ympäristölupaa määräajassa. Luvan tarvetta arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon toiminnan luonne ja ympäristövaikutukset sekä vaikutusalueen vakiintunut maankäyttömuoto. Päätökseen, jolla on velvoitettu hakemaan lupaa, ei saa hakea erikseen muutosta.

Toiminnanharjoittajan on annettava valvontaviranomaisen pyynnöstä tarpeelliset tiedot luvan tarpeen arvioimiseksi. Tietojen luovuttamisen laiminlyöntiin sovelletaan ympäristönsuojelulakia.

8 §
Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta

Ennen 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaantuloa ympäristöluvan saaneesta ongelmajätteen keräämistoiminnasta ja jätetiedostoon merkitystä toiminnasta ei tarvitse tehdä jätelain mukaista ilmoitusta, ellei kyse ole toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Toimintoja valvotaan jätelain nojalla. Toiminnanharjoittajan on annettava tarpeelliset tiedot alueellisen ympäristökeskuksen pyynnöstä sen arvioimiseksi, täyttääkö toiminta jätelain vaatimukset.

4 luku

Vireillä olevat asiat

9 §
Luvun soveltamisala

Tässä luvussa säädetään vesioikeudessa, alueellisessa ympäristökeskuksessa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa ja muissa hallintoviranomaisissa sekä muutoksenhakutuomioistuimissa 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaan tullessa vireillä olevien asioiden käsittelystä ja siirtämisestä sekä päätöksiä tehtäessä sovellettavista säännöksistä.

10 §
Uuden lainsäädännön soveltaminen

Vireillä olevaan asiaan sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettua lainsäädäntöä, jos tässä luvussa ei muuta säädetä.

11 §
Vesioikeuden toimivallan siirtyminen

Vesioikeudessa vireillä olevat vesilain mukaiset hakemusasiat ja virka-apuasiat siirtyvät ympäristölupavirastolle. Jos ennen 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaantuloa voimassa olleen vesilain 10 luvun 24 §:n mukaiseen hakemusasiaan kuitenkin sovelletaan ympäristönsuojelulakia, asia siirtyy ympäristönsuojelulain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Valitusasiat siirtyvät Vaasan hallinto-oikeudelle ja rikosasiat toimivaltaiselle käräjäoikeudelle.

Vesioikeuden on ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa ratkaistava, mitkä vireillä olevat riita-asiat ovat vesilain muuttamisesta annetussa laissa tarkoitettuja riita-asioita ja siirrettävä nämä sen käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jonka tuomiopiirissä riidan tai erimielisyyden kohde sijaitsee. Vesioikeus voi lisäksi päättää, että vesilain muuttamisesta annetussa laissa tarkoitettu kanteella vireillepantava asia siirretään ympäristölupavirastolle noudattaen, mitä asian käsittelystä hakemusasiana säädetään. Muut vesioikeudessa vireillä olevat aikaisemman lain mukaiset riita-asiat siirtyvät asianomaiselle ympäristölupavirastolle siellä hakemusasioina käsiteltäväksi. Siirtämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Muut vesioikeudessa vireillä olevat asiat siirtyvät ympäristölupavirastolle.

Vesioikeuden päätös maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisestä on voimassa 1―3 momentin mukaisesta toimivallan siirrosta riippumatta.

12 §
Aikaisempien säännösten soveltaminen ympäristölupavirastossa

Ympäristölupavirasto soveltaa 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa voimassa olleita vesilain säännöksiä:

1) hakemusasiassa, josta on kuulutettu tai joka on annettu asianosaiselle tiedoksi muulla tavalla taikka määrätty katselmustoimitukseen; sekä

2) virka-apuasiassa, ottaen kuitenkin huomioon, että vesilain 10 luvun mukaisen luvan hakemiseen velvoittamisen sijasta on velvoitettava hakemaan ympäristölupaa.

13 §
Aikaisempien säännösten soveltaminen alueellisessa ympäristökeskuksessa

Alueellinen ympäristökeskus soveltaa 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, kun kysymys on ympäristölupamenettelylain mukaisesta lupa-asiasta tai jätelain 77 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asiasta, jos asiasta on kuulutettu tai siitä on muutoin annettu tieto asianosaiselle. Terveydensuojelulain mukaisen sijoitusluvan voimassaolon jatkamista koskevaan asiaan sovelletaan aikaisemmin voimassa ollutta terveydensuojelulakia.

Vireillä oleviin hallintopakkoasioihin, jotka koskevat 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa voimassa olleiden ja ennen 2 §:ssä kumottavien lakien kumoamista voimassa olleiden säännösten vastaisia tekoja, sovelletaan samoin aikaisempia säännöksiä noudattaen kuitenkin ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan sijasta on tällöin velvoitettava hakemaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa.

14 §
Aikaisempien säännösten soveltaminen kunnan viranomaisessa

Kunnassa ympäristölupa-asioita käsittelevä viranomainen soveltaa voimassa olleita säännöksiä 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa, kun kysymys on ympäristölupamenettelylain mukaisesta lupa-asiasta tai vesilain 10 luvun 3 §:n mukaisesta hakemusasiasta, jos asiasta on ennen mainittua ajankohtaa kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle. Terveydensuojelulain mukaisen sijoitusluvan voimassaolon jatkamista koskevaan asiaan sovelletaan aiemmin voimassa ollutta terveydensuojelulakia.

Vireillä oleviin hallintopakkoasioihin, jotka koskevat 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa voimassa olleiden ja ennen 2 §:ssä mainittujen lakien kumoamista voimassa olleiden säännösten vastaisia tekoja, sovelletaan samoin aikaisempia säännöksiä noudattaen kuitenkin ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan sijasta on tällöin velvoitettava hakemaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija voi ratkaista asian, jossa sovelletaan 10 §:n mukaisesti uutta lainsäädäntöä, jos hänelle on aiemmin siirretty ratkaisuvalta vastaavassa asiassa.

15 §
Vireillä olevat samaa toimintaa koskevat asiat

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan sen estämättä mitä 12―14 §:ssä säädetään kaikkiin samaa toimintaa koskeviin vesioikeudessa, alueellisessa ympäristökeskuksessa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa tai kunnan ympäristölupaviranomaisessa vireillä oleviin lupa-asioihin, jos ympäristönsuojelulakia olisi sovellettava johonkin vireillä olevista asioista. Asian vireilläolo raukeaa viranomaisessa, joka ei ole ympäristönsuojelulain nojalla toimivaltainen. Asia on tällöin siirrettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.

16 §
Muussa hallintoviranomaisessa vireillä olevat asiat

Terveydensuojeluviranomaisessa vireillä oleva hallintopakkoasia, joka koskee ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa, siirtyy ympäristönsuojelulain mukaiselle viranomaiselle ja siihen sovelletaan ympäristönsuojelulain 13 luvun hallintopakkoa koskevia säännöksiä.

Ennen eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantuloa vireille tullut eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:n mukainen lupa-asia, jota ei käsitellä ympäristölupamenettelylain mukaisesti, ratkaistaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

17 §
Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä olevat riita- ja rikosasiat

Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä olevat riita- ja rikosasiat siirretään asianomaiselle hovioikeudelle noudattaen riita-asioiden osalta soveltuvin osin, mitä 11 §:n 2 momentissa säädetään. Siirtämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

18 §
Eräiden asioiden vireilläolon raukeaminen

Vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen mukaisen ilmoitusasian vireilläolo raukeaa asetuksen kumoutuessa.

Ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa ympäristöministeriössä vireille tullut vesilain 10 luvun 26 §:n mukainen asia raukeaa.

19 §
Muutoksenhaku

Hallintopäätökseen tai muuhun päätökseen, joka on tehty 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä soveltaen, haetaan muutosta aikaisempien säännösten mukaisesti.

Hallintopäätökseen, joka tehdään 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaantulon jälkeen aikaisempaa lainsäädäntöä soveltaen, haetaan kuitenkin muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

20 §
Palautetun asian käsittely

Jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa päätöksen, johon on sovellettu 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan uusien säännösten mukaisesti.

5 luku

Erinäiset säännökset

21 §
Henkilöstön siirtyminen

Vesioikeuksien vesioikeustuomarit siirretään ja nimitetään 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaan tullessa ympäristölupavirastojen vastaaviin johtajan ja ympäristöneuvoksen virkoihin virkoja haettavaksi julistamatta. Samalla tavoin menetellen siirretään ja nimitetään vesioikeuksien vesioikeusinsinöörit ja vesioikeuslimnologit ympäristölupaviraston ympäristöneuvoksen virkoihin.

Vesioikeuksien muut kuin 1 momentissa tarkoitetut virat ja henkilöstö siirtyvät 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaan tullessa ympäristölupavirastoon. Viran siirtymiseen ei tällöin tarvita virkamiehen suostumusta.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vesilain mukaisten asioiden käsittelyyn osallistuvat yli-insinöörineuvokset siirretään ja nimitetään toimikautensa loppuun ympäristöasiantuntijaneuvoksen virkoihin.

22 §
Pilaantunut maa-alue

Ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain 12 luvun säännöksiä, jos pilaantuminen on aiheutettu jätelain voimaantulon jälkeen. Muuhun maaperän pilaantumiseen sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä ottaen huomioon, mitä jätelain 77 §:ssä säädetään. Asian käsittelyyn ja menettelyyn sovelletaan kuitenkin ympäristönsuojelulakia.

Ympäristönsuojelulain 14 §:n nojalla annettavia säännöksiä sovelletaan myös ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen.

23 §
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä

Vesilain 15 luvun 12 §:n mukaiseen vesikirjaan ennen 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaantuloa merkityt vesien pilaantumista koskevien päätösten tiedot siirtyvät osaksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristönsuojelun tietojärjestelmää.

24 §
Lainvastainen menettely

Tekoon tai laiminlyöntiin, jolla on ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa rikottu 2 §:ssä kumottuja säännöksiä, vesilain muuttamisesta annetulla lailla kumottuja tai muutettua vesilain 1 luvun 19, 20, 22, 22 a, 23, 23 a tai 23 b §:ää, tämän lain 3 §:ssä tarkoitettuja säädöksiä tai 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja päätöksiä, sovelletaan ympäristönsuojelulain voimaantulon jälkeen ympäristönsuojelulain hallintopakkoa koskevia säännöksiä. Teon tai laiminlyönnin rangaistavuuteen sovelletaan tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä, jollei rikoslainsäädännöstä muuta johdu.

25 §
Aikaisempien säännösten soveltaminen eräisiin asioihin

Mitä muualla säädetään vesioikeudesta, sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaantulon jälkeen ympäristölupavirastoon.

Mitä muualla laissa säädetään ympäristölupamenettelylain mukaisesta luvasta, ilmansuojelulain mukaisesta päätöksestä, jätehuoltolain mukaisesta jätehuoltosuunnitelman hyväksymispäätöksestä, jätelain mukaisesta jäteluvasta tai vesilain 10 luvun mukaisesta luvasta, koskee ympäristönsuojelulain voimaan tultua ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Mitä ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa on säädetty tai päätetty ilmansuojelulain 7 a §:n mukaisista ilmanlaadun raja-arvoista, on voimassa siten kuin ympäristönsuojelulain 102 §:ssä säädetään. Jos ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa annetussa valtioneuvoston päätöksessä viitataan poikkeamista koskevan toimivallan osalta ilmansuojelulain 10 §:n 4 kohtaan, tarkoitetaan viittauksella ympäristönsuojelulain voimaan tultua ympäristönsuojelulain 17 §:ää.

26 §
Kunnanhallituksen toimivalta

Jos kunnanhallitus hoitaa ennen 1 §:ssä tarkoitettujen lakien voimaantuloa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukaiselle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä, se voi hoitaa näitä tehtäviä 28 päivään helmikuuta 2001 saakka.

27 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2000.

HE 84/1999
YmVM 4/1999
LaVL 15/1999
PeVL 11/1999
MmVL 18/1999
EV 100/1999

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.