13/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä lisätään 22 päivänä joulukuuta 1993 annettuun jäteasetukseen (1390/1993) uusi 11 j § seuraavasti:

11 j §
Jätteensiirtoasetuksen vientikiellon soveltaminen poikkeustapauksessa

Suomen ympäristökeskus voi päättää:

1) että jätteensiirtoasetuksen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vientikielto ei koske tiettyä jätteensiirtoasetuksen liitteessä V tarkoitettua jätettä, jos jätteen haltija luotettavasti osoittaa, ettei kyseisellä jätteellä ole yhtään tämän asetuksen liitteessä 4 lueteltua ominaisuutta; sekä

2) että vientikielto koskee tiettyä jätettä, vaikka sitä ei mainita jätteensiirtoasetuksen liitteessä V tai se mainitaan sanotun liitteen 1 osan B luettelossa, jos kyseisellä jätteellä on jokin tämän asetuksen liitteessä 4 lueteltu ominaisuus.

Suomen ympäristökeskuksen on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä ilmoitettava asiasta tuontimaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomen ympäristökeskuksen on myös kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä ilmoitettava tällaisesta päätöksestä ympäristöministeriölle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan myös jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettuun siirtoon, josta on tehty ilmoitus mutta josta ei ole annettu päätöstä ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Komission asetus (EY) N:o 2408/98; EYVL N:o L 298, 7.11.1998, s. 19 ja komission päätös 1999/816/EY; EYVL N:o L 316, 10.12.1999, s. 45

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.