1375/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/1956) 51 §:n 3 momentti, 53 a §:n 2 kohta, 58 §:n 1 momentti sekä 59 ja 64 §,

sellaisina kuin niistä ovat 51 §:n 3 momentti asetuksessa 885/1982, 53 a §:n 2 kohta asetuksessa 110/1985, 58 §:n 1 momentti asetuksessa 845/1972 ja 64 § asetuksessa 1214/1996, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 993/1991 kumotun 56 §:n tilalle uusi 56 §, seuraavasti:

51 §

Hakijan tai hänen edunvalvojansa taikka kansaneläkelain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilön on vahvistettava hakemuksessa esitetyt tiedot allekirjoituksellaan.

53 a §

Työttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon:


2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saatu ansiotulo on vähintään kansaneläkelain 22 c §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän suuruinen; sekä


56 §

Jos eläkkeeseen oikeutettu on kuollut, pesänselvittäjä, eloonjäänyt aviopuoliso tai kuolinpesän osakkaiden valtuutuksella muu kuolinpesän edustaja on oikeutettu kuolinpesän puolesta hakemaan etuuden.

58 §

Eläke voidaan maksaa 57 §:stä poikkeavalla tavalla silloin, kun eläke maksetaan eläkkeensaajan edunvalvojalle, kunnalle tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle tai kun eläkkeen maksamista tilille rahalaitokseen ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Eläkelaitoksella on oikeus määrätä, mikä selvitys eläkettä nostettaessa on tällöin esitettävä.


59 §

Jos eläkkeeseen oikeutettu on kuollut, etuus maksetaan pesänselvittäjälle, eloonjääneelle aviopuolisolle tai kuolinpesän osakkaiden valtuutuksella muulle kuolinpesän edustajalle.

64 §

Eläkkeensaajalle, jonka eläke maksetaan kansaneläkelain 43 §:n perusteella kunnalle, on jätettävä henkilökohtaiseen käyttöön varoja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/1992) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Jos etuus tämän asetuksen tullessa voimaan maksetaan alle 18-vuotiaalle, maksamista hänelle itselleen jatketaan, kunnes eläkelaitokselle on ilmoitettu huoltajasta tai muusta edunvalvojasta, jolla on oikeus nostaa etuus.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.