1323/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriö on vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 4 c §:n 2 momentin, 5 §:n 2 momentin 8 §:n, 9 §:n 3 kohdan ja 14 §:n 1 momentin,

sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 4 c §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 9 §:n 3 kohta laissa 1204/1998, 8 § laeissa 389/1995 ja 611/1997 sekä 14 §:n 1 momentti laissa 79/1999 nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Vakuutusyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997) tässä päätöksessä säädetyin poikkeuksin. Mitä tässä päätöksessä säädetään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön konsernitilinpäätöstä.

2 §
Kirjanpitoasetuksen soveltaminen

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön tilinpäätöksen eikä konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia sekä 3 §:ää, 4 luvun 1 ja 4 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

3 §
Tuloslaskelma

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

4 §
Tase

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Liitetiedot

5 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus arvonkorotusrahaston käyttöä koskevista rajoituksista sijoitusomaisuudeksi katsottavien sijoitusten arvonkorotuksia koskien;

4) mikäli sijoitusten tuottoja on siirretty tuloslaskelmassa laskelmasta toiseen, on selvitettävä siirtojen perusteet;

5) mikäli vakuutusliikkeen valuuttakurssierot esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa, on selostettava laskentamenettely;

6) vakuutusten hankintamenojen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät;

7) mikäli vahinkovakuutusyhtiö on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, perustelut käytetyille menetelmille ja olettamuksille korkokannasta, vahinkojen tulevasta selviämisajasta ja korvausvastuuta vastaavien sijoitusten tuottojen tasosta;

8) selostus henkivakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;

9) yhteenveto tärkeimmistä oletuksista, mikäli henkivakuutusyhtiö on käyttänyt muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä;

10) selostus, miten vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kohtuusperiaatetta sovelletaan;

11) selostus vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 4 momentin tarkoittamista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

12) vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 6 momentin tarkoittamat määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

13) tunnuslukujen laskentakaavat.

6 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdissa ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vahinko- ja henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulot eriteltyinä vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti kotimaasta, ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin ja jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä henki- ja vahinkojälleenvakuutukseen;

2) vakuutusmaksutulosta vähennettyjen verojen ja julkisten maksujen sekä luottotappioiden erittely;

3) vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksutuotot, korvauskulut, ja liikekulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta sekä jälleenvakuuttajien osuus ja vakuutustekninen kate eriteltyinä vakuutusluokkaryhmittäin;

4) henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä:

a) yksilöllisiin ja ryhmävakuutusmaksuihin;

b) jatkuviin ja kertamaksuihin;

c) maksuihin sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen, maksuihin sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen ja sijoitussidonnaisen vakuutuksen maksuihin;

5) henkiensivakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain ja esittäen erikseen suuruudeltaan olennaiset takaisinostot;

6) selvitys tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) ja lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäetujen vaikutuksesta vakuutustekniseen laskelmaan;

7) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten, että saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko- ja muihin tuottoihin. Lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta;

8) sijoitustoiminnan kulujen erittely kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin. Lisäksi esitetään erikseen saman konsernin yrityksille suoritetut korot;

9) toimintokohtaisten kulujen erittely;

10) liikekulujen erittely vakuutusten hankintamenoihin esittäen erikseen ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ja muut vakuutusten hankintamenot, vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutokseen, vakuutusten hoitokuluihin, hallintokuluihin ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioihin ja voittoosuuksiin;

11) erittely 3 §:n tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

7 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1―6, 8 ja 11 kohdissa ja muualla laissa sekä tämän päätöksen 21 §:ssä lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin. Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eritellään jaoteltuna kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteistöosakkeisiin. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevista sijoituksista ilmoitetaan alkuperäinen hankintameno ja käypä arvo

2) kiinteistösijoitusten käypien arvojen erittely arviointitilikausittain.

3) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukainen erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;

5) erittely siitä, paljonko rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotusta;

6) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

7) työeläkevakuutusyhtiön eläkelainasaamisten erittely;

8) taseen "Muut sijoitukset" -erän "Muut sijoitukset" erittely, mikäli erä on suuruudeltaan olennainen;

9) taseen pääryhmän "Saamiset" erittely tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;

10) tase-eräkohtainen tieto vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 e §:n 2 momentissa tarkoitettujen hyödykkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta, jos se on olennainen;

11) taseen "Muu omaisuus"-erän "Muu omaisuus" erittely, mikäli erä on suuruudeltaan olennainen;

12) taseen "Vakuutusten aktivoidut hankintamenot" -erän erittely vahinko-, henkija eläkevakuutukseen;

13) erittely 4 §:n tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 13 kohdassa tarkoitettu erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

8 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdissa ja muualla laissa sekä tämän päätöksen 22 §:ssä lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) työeläkevakuutusyhtiön oma pääoma eriteltynä osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluviin osuuksiin sekä vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiön osalta: a) laskelma voitonjakokelpoisista varoista ja b) käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osuus arvonkorotusrahastosta;

2) vakuutusmaksuvastuun erittely seuraavien asioiden osalta:

a) Henkivakuutusyhtiön vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot (ns. zillmerointi) eriteltyinä henkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillmerointiin

b) Vahinkovakuutusyhtiön vakuutusmaksuvastuusta (siirtovastuusta) vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, mikäli niiden määrä on suuruudeltaan olennainen.

c) Vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siirtovastuun täydennys, mikäli se on suuruudeltaan olennainen.

d) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta sekä ositettu ja osittamaton lisävakuutusvastuu;

3) korvausvastuun erittely seuraavien asioiden osalta:

a) Mikäli edellisinä vuosina sattuneita vahinkoja varten vuoden alussa varatun korvausvastuun ja toisaalta vuoden kuluessa edellisinä vuosina sattuneista vahingoista maksettujen suoritusten ja vuoden lopussa näistä vahingoista vielä varatun korvausvastuun välillä on oleellinen ero, ilmoitetaan ero eriteltynä vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmittäin ja henkivakuutuksen vakuutuslajeittain.

b) Mikäli korvausselvittelyssä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luottoja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset on vähennetty korvausvastuusta ja niiden määrät ovat suuruudeltaan olennaiset, ilmoitetaan niiden määrät.

c) Vahinkovakuutusyhtiön eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetty korkokanta.

d) Mikäli vahinkovakuutusyhtiö on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, ilmoitetaan vahinkoryhmät, joihin korkoutusta on sovellettu, korvausten keskimääräiset selviämisajat ja käytetyt korkokannat. Lisäksi ilmoitetaan korvausvastuun ja jälleenvakuuttajien osuuden osalta vastuun bruttomäärä ennen korkoutusta, korkoutuksen määrä ja vastuun nettomäärä.

e) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta;

4) taseen pääryhmän "Velat" erittely taseerittäin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;

5) erittely 4 §:n tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 5 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa vieraan pääoman eristä säädetään, koskee vakuutusteknistä vastuuvelkaa, jälleenvakuutustalletevelkoja, muita velkoja ja siirtovelkoja. Vakuutusyhtiön myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

10 §
Omistukset muissa yrityksissä

Liitetietona esitetään:

1) saman konsernin yrityksestä ja omistusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, mikäli osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo on yli puoli prosenttia vakuutusyhtiön "Muut sijoitukset" -erän "Osakkeet ja osuudet" käyvästä arvosta. Vastaava erittely annetaan myös taseen "Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset" -erästä;

3) yrityksestä, jossa vakuutusyhtiöllä on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii omissa nimissään mutta vakuutusyhtiön lukuun.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) vakuutusyhtiölle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 3 momentissa säädetyn lisäksi 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä vakuutusyhtiön tai sen emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) vakuutusyhtiöllä on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

11 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Liitetietona esitetään vahinko- ja henkivakuutusyhtiön toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkevakuutusyhtiön osalta esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä.

Liitetietona esitetään seuraavat tunnusluvut: vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä, vahinkovakuutusyhtiön vastuunkantokyky ja vahinko- ja henkivakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta. Työeläkevakuutusyhtiön osalta esitetään vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja, tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.

12 §
Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä päätöksessä säädetään liitetiedoista, kotimaiseen ja siihen verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön tuloslaskelman tai taseen liitetietona ilmoitetaan:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu eniten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös;

2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu vähiten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös; sekä

3) tieto siitä, mistä jäljennös 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä on saatavissa.

Jos vakuutusyhtiön konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla, vakuutusyhtiön tuloslaskelman tai taseen liitetietona on mainittava tästä poikkeuksesta sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen vakuutusyhtiön ja sen tytäryritysten tilinpäätökset yhdistellään.

4 Luku

Konsernitilinpäätös

13 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat

Konsernituloslaskelma laaditaan noudattaen 3 §:ssä säädettyä kaavaa ja konsernitase noudattaen 4 §:ssä säädettyä kaavaa. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8―11 §:ssä säädetään ottaen kuitenkin huomioon tämän päätöksen 1 luvun 2 §:n säännös.

14 §
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitettu laskennallinen verosaaminen esitetään konsernitaseessa omana eränään saamisten ryhmässä ja laskennallinen verovelka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten kanssa.

Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä esitetään omana eränään velkojen ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi eräksi 1 momentissa tarkoitetun verovelan kanssa.

15 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat liitetiedot

Konsernituloslaskelman tai -taseen liitteenä ilmoitetaan soveltuvin osin kirjanpitoasetuksen 2 luvussa tarkoitetut tiedot konsernista ottaen kuitenkin huomioon tämän päätöksen 2 §:n säännös. Lisäksi ilmoitetaan tämän päätöksen 3 luvussa 11 §:ää lukuun ottamatta, tarkoitetut tiedot konsernista.

16 §
Laatimista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä tietoja kirjanpitoasetuksen 4 luvun 2 §:ssä tai muualla laissa edellytetään annettaviksi, on annettava selostus siitä, miten tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä.

17 §
Muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä muualla laissa ja tässä päätöksessä säädetään, konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun 4 §:n 1―6 kohdissa tarkoitetut tiedot.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

18 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin vakuutusyhtiön taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa"-puolen erät samoin kuin pääomalainat, vakuutustekninen vastuuvelka, pakolliset varaukset, jälleenvakuutustalletevelat, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

19 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

20 §
Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ne voidaan merkitä taseeseen:

1) vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 c §:n 1 momentin mukaiseen alimpaan arvoon. Hankintamenona käytetään ns. jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan/raha-/pääomamarkkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan/raha-/pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai

2) edellisessä kohdassa määriteltyyn ns. jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan vain muilla kuin korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla. Jos tehty arvonalentuminen osoittautuu viimeistään tilikauden päättyessä aiheettomaksi, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.

Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkohtaisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan jatkuvasti.

21 §
Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön taseessa tai taseen liitteenä annetaan sen lisäksi, mitä edellä säädetään, seuraavat tiedot:

a) vakuutusyhtiön 10 luvun 8 §:n 1 momentin tarkoittamien rahalainojen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, mikäli lainojen yhteismäärä ylittää 200 000 euroa tai sen pienemmän määrän, joka vastaa viisi prosenttia yhtiön taseen tai konsernitaseen omasta pääomasta;

b) vakuutusyhtiölain 10 luvun 8 §:n 2 momentin tarkoittamien rahalainojen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, mikäli lainojen yhteismäärä ylittää 200 000 euroa tai sen pienemmän määrän, joka vastaa viisi prosenttia yhtiön taseen tai konsernitaseen omasta pääomasta.

Työeläkevakuutusyhtiön taseessa tai taseen liitteenä annetaan sen lisäksi, mitä edellä säädetään, seuraavat tiedot:

a) työeläkevakuutusyhtiölain (354/1997) 25 §:n tarkoittamien työeläkevakuutusyhtiön osakkeenomistajien tai takuuosuuden omistajien rahalainojen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, mikäli lainojen yhteismäärä ylittää 200 000 euroa tai sen pienemmän määrän, joka vastaa viisi prosenttia yhtiön taseen tai konsernitaseen omasta pääomasta;

b) työeläkevakuutusyhtiölain 25 §:n tarkoittamien työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin tai työeläkevakuutusyhtiölain 5 §.n 4 momentissa tarkoitettuun yhteistyöryhmään kuuluvan toisen yhteisön rahalainojen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, mikäli lainojen yhteismäärä ylittää 200 000 euroa tai sen pienemmän määrän, joka vastaa viisi prosenttia yhtiön taseen tai konsernitaseen omasta pääomasta;

c) työeläkevakuutusyhtiölain 25 §:n tarkoittamien työeläkevakuutusyhtiön taikka työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan tai työeläkevakuutusyhtiölain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuun yhteistyöryhmään kuuluvan toisen yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen taikka toimitusjohtajan rahalainojen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, mikäli lainojen yhteismäärä ylittää 200 000 euroa tai sen pienemmän määrän, joka vastaa viisi prosenttia yhtiön taseen tai konsernitaseen omasta pääomasta.

Vakuutusyhtiön 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan henkilön tai yhteisön hyväksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetuissa vakuuksissa ja vastuusitoumuksissa omana eränään.

22 §
Pääomalainat

Vakuutusyhtiölain 1 luvun 4 §:n 2 momentissa ja osakeyhtiölain (734/1978) 5 luvussa tarkoitetusta pääomalainasta ilmoitetaan velkoja, pääomalainan määrä, pääasialliset lainaehdot ja lainalle maksettavaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai muu hyvitys. Mikäli pääomalaina on julkisen kaupankäynnin kohteena, annetaan tämä tieto eikä velkojia tarvitse ilmoittaa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhtiön kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen. Tätä päätöstä saa kuitenkin soveltaa sinä tilikautena, joka on kulumassa tai alkaa tämän päätöksen tultua voimaan.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 22.12.1997 antamat määräykset Dnro 58/021/97 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen siltä osin kuin määräykset koskevat vakuutusyhtiön ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen kaavoja sekä tuloslaskelman ja taseen liitetietoja ja toimintakertomuksessa ilmoitettavia tietoja.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Apulaisosastopäällikkö
Jorma Heikkilä

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.