1313/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista annetun päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista 5 päivänä kesäkuuta 1995 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (858/1995) 5 §:n, sekä

lisännyt päätökseen uuden 6 a, 6 b ja 6 c §:n seuraavasti:

5 §

Lisäksi niillä vahinkovakuutusyhtiöillä, joilla on oikeus toimilupansa perusteella harjoittaa 1 §:n 1 kohdassa mainitun vahinkovakuutusluokan 1 mukaista vakuutusta ja jotka ovat tehneet tapaturmavakuutuslain (608/1948) 29 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, on oikeus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen harjoittamiseen.

6 a §

Sopimusta, jonka takaisinosto-oikeus on rajoitettu ennalta arvaamattomina hetkinä syntyviin tilanteisiin ja jonka perusteella vakuutusyhtiöllä on velvollisuus maksaa edunsaajalle eläkettä vähintään kahden vuoden ajan säännöllisin, korkeintaan puolen vuoden väliajoin, voidaan aina pitää henkivakuutusluokkiin 1 tai 3 kuuluvana eläkevakuutuksena, ellei se sisällä eläkevakuutuksen kuolevuusperustein hinnoiteltua kuoleman varalta voimassa olevaa turvaa. Jos tällaiseen sopimukseen sisältyy edellä tarkoitetun tyyppinen kuoleman varalta voimassa oleva turva, voidaan sopimusta pitää henkivakuutusluokkiin 1 tai 3 kuuluvana, jos ainakin toinen seuraavista ehdoista toteutuu:

1) vakuutussäästön kokonaismäärän mukaan muuttuva henkivakuutusturva tai perhe-eläketurvan pääoma-arvo on eläkeaikana korkeintaan 80 % vakuutussäästön kulloisestakin määrästä;

2) jokaisena eläkeajan aikavälinä, jona henkivakuutusturva tai perhe-eläketurva ei muutu, löytyy hetki, jona henkivakuutusturva tai perhe-eläketurvan pääoma-arvo on korkeintaan 80 % senhetkisestä vakuutussäästön määrästä. Turvan muuttumisena ei pidetä indeksiehdosta aiheutuvaa muutosta.

6 b §

Sopimusta voidaan pitää henkivakuutusluokkiin 1 tai 3 kuuluvana pääomavakuutuksena, jos se täyttää ainakin yhden seuraavista ehdoista:

1) riskisumman itseisarvo on sopimuskauden jokaisella hetkellä vähintään 5 % vakuutussäästön määrästä;

2) riskisumman itseisarvo on sopimuskauden jokaisella hetkellä vähintään 5 % kyseiseen hetkeen mennessä maksettujen vakuutusmaksujen kokonaismäärästä;

3) kullakin sopimuskauden aikavälillä, jona vakuutetun riskin varalta voimassa oleva turva ei muutu, löytyy hetki, jona riskisumman itseisarvo on vähintään 5 % senhetkisestä vakuutussäästön määrästä. Vakuutussumman muutoksena ei pidetä indeksiehdosta aiheutuvaa muutosta;

4) vakuutusmaksu, joka on laskettu tavanomaisin perustein ja menettelytavoin lukuunottamatta sitä, että ennalta arvaamattomina hetkinä sattuvien, sopimuksessa tarkoitettujen tapahtumien sattumistodennäköisyys on oletettu sopivasti valitulla aikavälillä nollaksi, poikkeaa normaaliperusteisesta vakuutusmaksusta vähintään 3 %.

6 c §

Sellaista sopimusta, jonka etuudet määräytyvät samoin kuin 6a §:ssa määritellyssä eläkevakuutuksessa ja jonka takaisinosto-oikeutta ei ole rajoitettu 6a §:n edellyttämällä tavalla, voidaan pitää henkivakuutusluokkiin 1 tai 3 kuuluvana eläkevakuutuksena, jos se täyttää 6b §:n 4 kohdan mukaisen ehdon.

Sellaista sopimusta, joka on tehty ennen 1 päivää syyskuuta 1995 ja joka täyttää sopimuksen päättämisajankohtana voimassa olleet henkivakuutussopimuksen ehdot, voidaan pitää henkivakuutusluokkaan 1 kuuluvana. Sopimusten, jotka muutoin ovat henkivakuutusluokkiin 1 tai 3 kuuluvien sisältöisiä, mutta eivät toteuta 6 a―6 c §:ien ehtoja, katsotaan kuuluvan henkivakuutusluokkaan 6.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Apulaisosastopäällikkö
Jorma Heikkilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.