1281/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 17 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) OECD-valtiolla taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltiota;

4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

5) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- tai muuta saamista ja muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä, ei kuitenkaan joukkovelkakirjalainoja, osakkeita, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

6) lyhytaikaisella velkasitoumuksella 5 kohdassa tarkoitettua velkasitoumusta, jonka takaisinmaksuaika on enintään vuosi;

7) euromääräisellä velkasitoumuksella ja joukkovelkakirjalainalla sellaista velkasitoumusta ja joukkovelkakirjalainaa, jonka valuuttana on euro; sekä

8) kiinteistöyhteisöllä sellaista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa ETA- tai OECD-valtiossa olevia kiinteistöjä ja rakennuksia sekä osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhtiössä, tai yhteisöä, jolla on vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettu oikeus ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan.

2 §
Sijoitusten jako ryhmiin

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 17§:n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten työeläkevakuutusyhtiön sijoitukset, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, jaetaan ryhmiin seuraavasti:

I ryhmä

1) velkasitoumus, joka perustuu työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksuihin (vakuutusmaksulaina) ja joka on nostettu ennen vuoden 1996 loppua;

2) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistä ainakin yksi on OECD-valtio, OECD-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus; sekä

3) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

II ryhmä

1) euromääräiset joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD- valtio tai muu I ryhmän 2 kohdassa mainittu yhteisö;

2) euromääräiset joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD- valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai muu I ryhmän 3 kohdassa mainittu yhteisö;

3) euromääräiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio tai muu I ryhmän 2 kohdassa mainittu yhteisö;

4) euromääräiset velkasitoumukset, joiden vakuutena on OECD-valtion tai muun I ryhmän 2 kohdassa mainitun yhteisön antamia velkasitoumuksia;

5) euromääräiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai muu I ryhmän 3 kohdassa mainittu yhteisö;

6) valtion asuntotuotantolain (247/1966), asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/1979) tai aravalain (1189/1993) nojalla lainoittamat asunnot; sekä

7) saamiset selvitysyhteisöiltä, optioyhteisöiltä, arvopaperipörsseiltä tai arvopaperikeskuksilta, jotka ovat saaneet toimiluvan OECD-valtiossa ja ovat julkisen valvonnan alaisia;

III ryhmä

1) euromääräiset joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

2) euromääräiset joukkovelkakirjalainat, joilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

3) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio tai muu I ryhmän 2 kohdassa mainittu yhteisö, lukuun ottamatta II ryhmän 1 kohdassa tarkoitettuja euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja;

4) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio tai muu I ryhmän 2 kohdassa mainittu yhteisö, lukuun ottamatta II ryhmän 3 kohdassa tarkoitettuja euromääräisiä velkasitoumuksia;

5) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla; sekä

6) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla lukuun ottamatta I ryhmän 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lyhytaikaisia velkasitoumuksia;

IV ryhmä

1) ETA-valtiossa sijaitsevat pääosin asuinkäyttöön tarkoitetut kiinteistöt ja rakennukset sekä osakkeet ja osuudet sellaisissa kiinteistöyhteisöissä, joiden tilat ovat pääosin tarkoitetut asuinkäyttöön, lukuun ottamatta II ryhmän 6 kohdassa tarkoitettuja asuntoja;

2) velkasitoumukset, joissa velallisena on sellainen tämän ryhmän 1 kohdassa tarkoitettu asunto-osakeyhtiö, jonka osake-enemmistö on kyseisen työeläkevakuutusyhtiön omistuksessa;

3) oikeudet ETA-valtiossa sijaitsevan vesivoimalaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoiman käyttöoikeuden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys, sekä vesivoimalaitoksen kiinteistöt, rakennukset ja oikeudet kiinteään omaisuuteen;

4) metsätalousalueet ja muut rakentamattomat maa-alueet ETA-valtiossa;

5) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai muu I ryhmän 3 kohdassa mainittu yhteisö, lukuun ottamatta II ryhmän 2 kohdassa tarkoitettuja euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja;

6) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta III ryhmän 1 kohdassa tarkoitettuja euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja;

7) joukkovelkakirjalainat, joilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta III ryhmän 2 kohdassa tarkoitettuja euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja;

8) velkasitoumukset, joiden vakuutena on OECD-valtion tai muun I ryhmän 2 kohdassa mainitun yhteisön antamia velkasitoumuksia, lukuun ottamatta II ryhmän 4 kohdassa tarkoitettuja euromääräisiä velkasitoumuksia;

9) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai muu I ryhmän 3 kohdassa mainittu yhteisö, lukuun ottamatta II ryhmän 5 kohdassa tarkoitettuja euromääräisiä velkasitoumuksia;

10) velkasitoumukset, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

11) velkasitoumukset, joiden vakuutena on osakkeita, joilla käydään kauppaa OECD- valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla; sekä

12) velkasitoumukset, joiden vakuutena on tämän ryhmän 1, 3 ja 4 kohdassa tai V ryhmän 1 kohdassa tarkoitettua omaisuutta;

V ryhmä

1) muut kuin II tai IV ryhmässä mainitut ETA-valtioissa sijaitsevat kiinteistöt, rakennukset sekä osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä; sekä

2) velkasitoumukset, joissa velallisena on sellainen tämän ryhmän 1 kohdassa tarkoitettu kiinteistöyhteisö, jonka osakkeista tai osuuksista enemmistö on kyseisen työeläkevakuutusyhtiön omistuksessa;

VI ryhmä

osakkeet ja osuudet sellaisissa osakeyhtiöissä ja yhteisöissä, joiden kotipaikka on OECD-valtiossa edellyttäen, että näillä osakkeilla ja osuuksilla käydään kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, sekä tällaisiin osakkeisiin ja osuuksiin oikeuttavat arvopaperit;

VII ryhmä

muut kuin I―VI ryhmässä tarkoitetut sijoitukset.

3 §
Vakavaraisuusraja

Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusraja lasketaan kertomalla työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka seuraavasta kaavasta saatavalla arvolla:

Kaavan parametrien a, b ja c arvot ovat seuraavat: a = 1,98, b = 1,08 ja c = 0,90

Kaavassa parametrien mi, si ja rij arvot määräytyvät sijoitusten ryhmittelyn mukaan seuraavasti:

mi si rij
Ryhmä I 0,1 1,0 1 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Ryhmä II 0,6 3,5 -0,1 1 0,4 -0,1 -0,1 0,1 0,1
Ryhmä III 0,6 4,4 -0,2 0,4 1 -0,1 -0,1 0,1 0,1
Ryhmä IV 3,7 8,2 0,0 -0,1 -0,1 1 0,7 0,3 0,3
Ryhmä V 3,7 15,0 0,0 -0,1 -0,1 0,7 1 0,3 0,3
Ryhmä VI 6,2 21,4 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 1 0,7
Ryhmä VII 6,2 29,9 -0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1

Laskentakaavassa suure βi on asianomaiseen sijoitusten ryhmään i kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston määräämien perusteiden mukaisesti käypään arvoon, jollei sosiaali- ja terveysministeriö erityisistä syistä toisin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vastuuvelkaan luetaan työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen vastuuvelka, yrittäjien eläkelain (468/1969) 11 §:n mukaisen vakuutuksen vastuuvelka sekä sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät, ja siitä vähennetään työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu sekä sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen vuoksi määräämät muut erät.

4 §
Määräystenantovaltuus ja poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemiseksi eri ryhmiin

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa työeläkevakuutusyhtiölle luvan määräajaksi lukea sijoitus johonkin toiseen 2 §:ssä säädettyyn ryhmään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin sekä muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta 30 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (1299/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.