1242/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 2, 8, 34, 36, 38 ja 39 §, 13 luvun otsikko sekä 48―50, 65, 68 ja 69 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2, 36, 48 ja 68 § asetuksessa 186/1999 ja 8 § asetuksessa 292/1998, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a, 48 a ja 68 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) mukaista ajoneuvorekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista Ajoneuvohallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;

e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteriotteella rekisteröinnin suorittajan antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvo on rekisteröity;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY tai L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorittajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus.

4 a §
Koenumerokilvin ja siirtoluvalla käytettävien ajoneuvojen tiedot

1. Koenumerotodistuksen haltijasta ja koenumerotodistuksesta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

a) todistuksen haltijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

b) rekisteritunnus;

c) ajoneuvon laji;

d) liikennevakuutusta koskevat tiedot;

e) todistusta koskevat maksut;

f) todistuksen myöntämispäivä.

2. Ajoneuvolle siirtolupaa haettaessa on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

a) luvan hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

b) ajoneuvon merkki ja malli;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) rekisteritunnus;

e) liikennevakuutusta koskevat tiedot;

f) luvan myöntämispäivä ja voimassaoloaika;

g) luvan käyttötarkoitus ja ajoreitti;

h) lupaa koskevat maksut;

i) luvan myöntäjä.

3. Ajoneuvosta, koenumerotodistuksen haltijasta ja siirtoluvan hakijasta voidaan rekisteriin merkitä 1 ja 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi muita 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuja tietoja, jos Ajoneuvohallintokeskus katsoo sen tarpeelliseksi.

3 luku

Ennakkoilmoitus

8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneuvoon, mopoon, kevyeen nelipyörään, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta;

e) rekeä.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ja koenumerokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 46―48, 48 a ja 49―56 §:ssä säädetyin edellytyksin. Sama koskee ajoneuvon käyttöä siirtoluvalla.

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

34 §
Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30° alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata eikä peittää.

2. Rekisterikilvet on kiinnitettävä kilvissä olevista alkuperäisistä rei'istä. Kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisellä tulpalla.

3. Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.

4. Rekisterikilvet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että rekisteritunnus on liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

5. Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm.

36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon, kevyen nelipyörän sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasianministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

3. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä on yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkein merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy.

4. Tullikilvessä on yksi kirjain, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

5. Koenumerokilvessä on sana KOE, yksi kirjain ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

6. Rekisterikilvessä olevat numerot ja kirjaimet erotetaan toisistaan väliviivalla.

38 §
Vientirekisteröinnin edellytykset

1. Rekisteröintivelvollisuuden alaisen aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten.

2. Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajoneuvon Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon ulkomailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä.

3. Jollei Ajoneuvohallintokeskus yksittäistapauksessa toisin määrää, vientirekisteröitävä ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä. Ajoneuvoa ei kuitenkaan tarvitse esittää rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi, jos:

a) vientirekisteröinti tapahtuu ennakkoilmoitustodistuksella; taikka

b) vientirekisteröidään autokilpailua varten vähintään euroopanmestaruustason kilpailuun käytettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailuryhmän kilpa-auto, jolla on asianmukainen, Suomessa rekisteröidyn autourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön antama todistus mainitusta luokituksesta.

4. Vientirekisteröitävä ajoneuvo voidaan hyväksyä keskeneräisenä rekisteröintikatsastuksessa ulkomailla tapahtuvaa varustelua varten, jos ajoneuvon puutteet eivät heikennä liikenneturvallisuutta siirtokuljetuksen aikana.

39 §
Vientirekisteröinnin hakeminen

Ajoneuvon vientirekisteröintiä haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta. Hakemukseen on liitettävä soveltuvin osin selvitykset niistä seikoista, jotka on 9 ja 10 §:ssä sekä 38 §:n 3 momentin b kohdassa mainittu rekisteröinnin edellytyksinä.

13 luku

Ajoneuvon käyttö koenumerokilvin tai siirtoluvalla

48 §
Siirtolupa

1. Rekisteröinnin suorittaja ja tullilaitos voivat ajoneuvon katsastukseen vientiä, Suomessa rekisteröimättömän ajoneuvon Suomessa tapahtuvaa siirtoa, esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä ajoneuvon siirtoa varten antaa hakemuksesta kirjallisen siirtoluvan ajoneuvon liikenteessä käyttämiseksi. Siirtolupaan liittyvät siirtomerkit luovutetaan siirtoluvan antamisen yhteydessä.

2. Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty moottoriajoneuvovero ja ajoneuvovero on suoritettu.

3. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana syynä ei ole pidettävä kilpailukäyttöä.

4. Ajoneuvoa ei saa käyttää siirtoluvalla, jos ajoneuvo ei ole kunnoltaan, mitoiltaan tai massoiltaan liikennekelpoinen.

48 a §
Siirtomerkki

1. Siirtomerkissä on yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus punaisin merkein valkealla pohjalla.

2. Siirtomerkit on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse siten, että rekisteritunnus on vaikeudetta luettavissa. Siirtomerkkejä ei saa kiinnittää siten, että se haittaa kuljettajan näkyvyyttä. Muutoin siirtomerkistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 33 §:n 2 momentissa ja 34 §:n 4 momentissa säädetään rekisterikilvistä.

3. Siirtomerkit on poistettava ajoneuvosta siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä.

49 §
Todistuksen mukanapito

Todistus koenumerokilpien saamisesta tai siirtoluvasta on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

50 §
Koenumerokilpien palauttaminen

Koenumerokilvet ja kilpien käyttöön oikeuttava todistus on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

65 §
Seuraamukset laiminlyönneistä

1. Jos ajoneuvoa on käytetty tämän asetuksen säännösten vastaisesti tai noudattamatta sen nojalla annettuja määräyksiä, poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi ottaa haltuunsa ajoneuvon rekisterikilvet sekä siirtoluvan ja siirtomerkit ja siten estää ajoneuvon käytön. Ajoneuvon saa poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa määräpaikkaan, korjattavaksi ja katsastettavaksi.

2. Jos valmistaja tai maahantuoja ei ole noudattanut ajoneuvojen katsastuksesta tai rekisteröinnistä annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Ajoneuvohallintokeskus voi kieltää laiminlyöjän ajoneuvojen merkitsemisen rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta.

68 §
Lomakkeiden ja rekisteriotteeseen merkittävien tietojen ja rekisterikilpien mittojen vahvistaminen

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneuvojen rekisteröinnissä sekä koenumerokilpien ja siirtoluvan antamisessa käytettäville lomakkeille merkittävät tiedot ja lomakkeiden kaavat sekä määrää tarkemmin, mitä tietoja rekisteriotteeseen merkitään. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa myös rekisterikilpien ja siirtomerkin mitat ja muut ominaisuudet.

68 a §
Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistus

Ajoneuvohallintokeskus huolehtii rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta ja toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa rekisterikilpiä ja siirtomerkkejä käytettäviksi liikenteessä. Ajoneuvohallintokeskus huolehtii rekisterikilpien toimittamisesta myös ennakkoilmoituksen tekijöille.

69 §
Ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen nojalla suoritettavien rekisteröintitehtävien ja siirtolupaan liittyvien tehtävien suorittami-sesta.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.