1203/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Valtioneuvoston päätös yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen tuoton tuloutuksesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 15 a §:n 1 momentin 3 kohdan, vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/1980) 2 a §:n 3 kohdan sekä asumisoikeustalolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1205/1993) 4 a §:n 3 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensimmäinen laissa 571/1999, toinen laissa 572/1999 ja viimeksi mainittu laissa 573/1999:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä säädetään omistajan aravalain 15 b §:ssä, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 b §:ssä ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 4 b §:ssä tarkoitettuihin yhteisöihin (yleishyödyllinen asuntoyhteisö) sijoittamille varoille enintään tuloutettavan tuoton laskentaperusteesta ja suuruudesta (hyväksyttävä tuotto).

2 §
Omistajan yhteisöön sijoittamien varojen tuoton laskentaperuste

Aravalain 15 a §:n 1 momentin 3 kohdassa, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 a §:n 3 kohdassa ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 4 a §:n 3 kohdassa tarkoitetun omistajan sijoittamien varojen tuoton laskentaperusteena ovat ne rahana tai muuna yhteisön toimintaan tarvittavana omaisuutena yleishyödylliseen asuntoyhteisöön sijoitetut varat, jotka omistaja on tosiasiallisesti itse sijoittanut osakepääomana tai osuusmaksuna, lisäosuusmaksuna tai sijoitusosuutena taikka muuna niihin rinnastettavana eränä.

Omistajan sijoittamien varojen tuoton laskentaperusteeseen luetaan myös sellainen tuotto, jonka omistaja olisi tämän päätöksen nojalla saanut tulouttaa, mutta jonka se on jättänyt tulouttamatta.

3 §
Tuoton laskentaperusteen vähennykset

Hyväksyttävän tuoton laskentaperusteesta vähennetään:

1) yhteisön osakepääomaa, osuuspääomaa tai sijoitusosuuspääomaa alentamalla taikka omia osakkeita lunastamalla tai hankkimalla tapahtunut yleishyödylliseen asuntoyhteisöön sijoitettujen omien varojen palautus omistajille;

2) yhteisöstä tuloutettu aikaisemmilta tilikausilta tulouttamatta jätetty hyväksyttävä tuotto; sekä

3) hyväksyttävää tuottoa suurempi tuoton tuloutus kunnes se on palautettu yleishyödylliseen asuntoyhteisöön.

4 §
Hyväksyttävän tuoton tuloutus

Hyväksyttävä tuotto voidaan tulouttaa osinkona, osuuspääoman korkona, muuna voitonjakona taikka konserni- tai muuna avustuksena.

Tuoton tuloutukseksi katsotaan myös yleishyödyllisen yhteisön omistajalleen antama muu rahanarvoinen etuus. Tällaisia etuuksia ovat muun muassa:

1) yleishyödyllisen asuntoyhteisön omistajalleen antamasta lainasta perimän koron ja vastaaviin tarkoituksiin myönnetyistä lainoista kulloinkin yleisesti perittävän koron erotus, jos lainan korko alittaa käyvän korkotason;

2) omistajan yleishyödylliselle asuntoyhteisölle antaman lainan korko siltä osin kuin se ylittää 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyväksyttävän tuoton suuruuden; sekä

3) yleishyödyllisen asuntoyhteisön kanssaan samaan konserniin kuuluvalta yhteisöltä yleistä hintatasoa kalliimmalla hinnalla hankkimat kiinteistönhoito-, isännöinti-, hallinto- tai muut vastaavat palvelut.

5 §
Hyväksyttävän tuoton suuruus

Kultakin tilikaudelta tuloutettava hyväksyttävä vuotuinen tuotto saa olla enintään 5,68 prosenttia laskentaperusteesta.

Jos hyväksyttävä tuotto tai osa siitä tuloutetaan siten, että se on saajalleen veronalaista tuloa eikä siihen sovelleta lakia yhtiöveron hyvityksestä (1232/1988) saa tuotto vuotuiseksi tuotoksi laskettuna olla kuitenkin enintään 8 prosenttia laskentaperusteesta.

6 §
Vertailukorko

Valtiokonttori laskee aravalain 15 a §:n 1 momentin 3 kohdassa, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 a §:n 3 kohdassa sekä asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 4 a §:n 3 kohdassa tarkoitetun valtion viiden vuoden obligaatiolainan keskikoron viimeisten 12 kuukauden ajalta kunkin kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän noteerausten perusteella ja julkistaa sen.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tämä päätös ei koske tuoton tulouttamista tilikaudelta, joka on alkanut ennen tämän päätöksen voimaan tuloa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1999

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylijohtaja
Jouni J. Särkijärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.