1172/1999

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1999

Valtioneuvoston päätös suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61), sellaisena kuin sitä on muutettu 26 päivänä marraskuuta 1999 annetulla lailla 1063/1999, 1 luvun 21 b §:n nojalla päättänyt:

1 §
Direktiivin täytäntöönpano

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi (78/659/ETY).

2 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata veden laatu tietyissä kalastoltaan tärkeissä sisävesissä.

3 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan ympäristöministeriön vahvistamiin sisävesialueisiin, jotka jaetaan lohi- ja särkivesiin.

4 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

― "lohivesillä" vesiä, joissa elää, tai jotka voisivat muuttua sellaisiksi, että niissä kykenee elämään seuraaviin lajeihin kuuluvia kaloja: lohi (Salmo salar), taimen (Salmo trutta), harjus (Thymallus thymallus), muikku (Coregonus albula), kuore (Osmerus eperlanus), nieriät (Salvelinus) ja siiat (Coregonus),

― "särkivesillä" vesiä, joissa elää, tai jotka voisivat muuttua sellaisiksi, että niissä kykenee elämään seuraaviin lajeihin kuuluvia kaloja: hauki (Esox lucius), made (Lota lota), ahven (Perca fluviatilis), kuha (Stizostedion lucioperca), ankerias (Anguilla anguilla) ja särkikalat (Cyprinidae).

5 §
Kalavesien nimeäminen

Ympäristöministeriö nimeää suojelua ja parantamista edellyttävät sisävedet lohi- ja särkivesiksi. Tällaisia vesiä voidaan nimetä myöhemmin lisää tai peruuttaa nimeäminen sellaisten tekijöiden perusteella, jotka eivät olleet ennakoitavissa nimeämisajankohtana. Peruuttaminen ei saa aiheuttaa suoraan tai välillisesti sisäveden pilaantumisen lisääntymistä. Nimeäminen voidaan peruuttaa myös 7 §:n 2 momentin perusteella.

6 §
Veden laadun vaatimukset

Lohi- ja särkivesien veden laadun on täytettävä liitteessä 1 esitetyt vaatimukset. Ehdottomia vähimmäislaatuvaatimuksia ovat liitteen sarakkeessa I asetetut raja-arvot, ja ohjeellisia vähimmäislaatuvaatimuksia ovat sarakkeessa G asetetut raja-arvot. Liitteessä esitettyjä ohjeita ja huomautuksia on noudatettava. Veden laadun vaatimukset täyttyvät, jos seurantatulokset ovat 9 §:n mukaisia. Poikkeusolot, jotka mainitaan 10 §:ssä, voidaan ottaa huomioon.

7 §
Seuranta

Valtion ympäristöhallinto seuraa nimettyjen kalavesien veden laatua näytteenotoin, joiden vähimmäistiheys on vahvistettu liitteessä 1.

Kun seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että veden laatu on selvästi parempi kuin liitteen 1 raja-arvot, näytteitä voidaan ottaa harvemmin. Samasta syystä, ja kun pilaantumista tai uhkaa veden laadun heikkenemiseksi ei ilmene, ympäristöministeriö voi päättää, että näytteitä ei tarvitse ottaa.

Alueellinen ympäristökeskus päättää seurantaohjelmasta paikallisten olosuhteiden mukaan.

Ympäristöministeriö vahvistaa käytettävät analyysimenetelmät, joiden on vastattava tarkkuudeltaan kalavesidirektiivin vaatimuksia.

8 §
Toimenpideohjelmat

Mikäli lohi- ja särkivesien laatu ei täytä 6 §:ssä asetettuja vaatimuksia, alueellisen ympäristökeskuksen on laadittava ympäristöministeriön vahvistaman yleisen toimenpideohjelman mukaiset tarkemmat alueelliset toimenpideohjelmat. Toimenpideohjelmien avulla on vähennettävä vesien pilaantumista ja varmistettava, että pilaantuneiden vesien laatu täyttää viiden vuoden kuluessa liitteessä 1 olevat raja-arvot. Jos seurantatulokset osoittavat, että liitteen 1 mukaisia laatuvaatimuksia ei saavuteta, alueellisen ympäristökeskuksen on selvitettävä tähän johtaneet syyt ja tarkistettava toimenpideohjelmat.

9 §
Määräysten täyttyminen

Tämän päätöksen määräykset täyttyvät 8 §:n edellyttämän toimenpideohjelman osalta, jos siihen kuuluvan kalaveden näytteet, jotka on otettu samasta näytteenottopaikasta kahdentoista kuukauden aikana liitteessä 1 määritellyn vähimmäistiheyden mukaisesti, osoittavat veden laadun täyttävän liitteen 1 raja-arvot. Raja-arvojen tulkinnassa on huomattava seuraavat seikat:

― 95 prosenttia näytteistä on täytettävä seuraavien muuttujien raja-arvot: pH, BOD7, ionisoitumaton ammoniakki, kokonaisammonium, nitriitti, kokonaisjäännöskloori, kokonaissinkki ja liuennut kupari. Kun näytteenottotiheys on alle yksi näyte kuukaudessa, on kaikkien näytteiden oltava raja-arvojen ja huomautusten mukaisia,

― lämpötilan ja liuenneen hapen on pysyttävä liitteessä 1 täsmennetyissä prosenttiosuuksissa,

― kiintoaineen kaikkien näytteiden vuosikeskiarvon on oltava liitteessä 1 esitetyn mukainen.

Ne analyysi- ja tutkimustulokset, joiden osalta liitteen 1 mukaiset raja-arvot ja siinä olevien G ja I sarakkeiden huomautukset eivät täyty, jätetään huomioon ottamatta edellä 1 momentissa säädettyjen prosenttiosuuksien laskennassa, kun niiden aiheuttaja on tulva tai muu luonnonmullistus.

10 §
Poikkeusolot

Tämän päätöksen liitteen 1 raja-arvot voidaan ylittää seuraavissa tapauksissa:

a) liitteessä 1 merkillä (O) merkittyjen muuttujien osalta poikkeuksellisten sääolojen tai maantieteellisten olojen vuoksi,

b) kun liitteessä 1 mainittujen aineiden pitoisuus pintavedessä nousee luonnollisista syistä maaperästä huuhtoutumisen vuoksi.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 78/659/ETY; EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 1

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1999

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Ympäristöneuvos
Into Kekkonen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.