1168/1999

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 5 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §, 11 a §:n 3 momentti, 12 §:n 4 momentti, 26 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 33 §:n 1 momentti sekä 47 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 10 §, 11 a §:n 3 momentti, 12 §:n 4 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 47 §:n 2 momentti asetuksessa 1243/1997, 9 §:n 1 momentti ja 33 §:n 1 momentti asetuksessa 2/1996 ja 26 §:n 2 momentti asetuksessa 1404/1992, sekä

lisätään asetukseen uusi 35 a § seuraavasti:

5 §
Ajokorttiluokat

Ajokorttiluokat ovat:

A-luokka: moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

A1-luokka: moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm ja teho enintään 11 kW, ja invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

B-luokka: ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3 500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa;

C-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

C1-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

D-luokka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

E-luokka: ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin;

M-luokka: mopot lukuunottamatta pienitehoisia mopoja sekä kevyet nelipyörät; ja

T-luokka: traktorit, liikennetraktoreita lukuun ottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.


6 §
Ajo-oikeuden laajuuden osoittavat merkinnät

Ajokorttilupa saadaan myöntää 2 momentissa säädetyin poikkeuksin seuraavin ajo-oikeuden laajuuden osoittavin merkinnöin:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
M
T
MT

Jos ajokorttilupa myönnetään A1-, C1- tai D1-luokkaa varten, korvataan 1 momentissa tarkoitettu luokkaa A koskeva merkintä merkinnällä A1, luokkaa C koskeva merkintä merkinnällä C1 ja luokkaa D koskeva merkintä merkinnällä D1. Jos C-luokan ajo-oikeuden haltijalle myönnetään ajokorttilupa C1E-luokkaa varten tai D-luokan ajo-oikeuden haltijalle D1E-luokkaa varten, lisätään kysymyksessä olevan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta vastaava merkintä ennen 1 momentissa tarkoitettua luokkaa C tai D koskevaa merkintää. Muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa saatua linja-auton ajo-oikeuden sisältävää ajokorttia vastaavaan vaihdettaessa tai sen ajo-oikeutta laajennettaessa saadaan ajokorttilupa myöntää ilman C-luokkaa koskevaa merkintää, jos ajokortti on myönnetty ilman tätä ajo-oikeutta.

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös M- ja T-luokan ajoneuvoa.


9 §
Terveysvaatimukset

A1-, A-, B-, M- ja T-luokan ajoneuvon sekä BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat:

1) että näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on molempien silmien yhteisnäkönä vähintään 0.5 taikka, jos hakija on menettänyt näön toisesta silmästä tai hän käyttää ainoastaan toista silmää näköhavaintoja tehdessään, että näön tarkkuus on vähintään 0.6 ja silmien tila on jatkunut niin kauan, että hän on sopeutunut ainoastaan toisen silmän käyttämiseen;

2) että vaakasuora näkökenttä on vähintään 120o, jollei erikoislääkäri poikkeustapauksessa pidä siitä poikkeamista mahdollisena tai, jos hakija käyttää vain toista silmää näköhavaintojen tekemiseen, että tämän silmän näkökenttä on normaali; sekä

3) ettei hänellä ole sellaista direktiivin 91/439/ETY liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vamma, ettei se heikennä olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai erityisin ajolaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana.


10 §
Ikävaatimukset

Ajokortin saamisen edellytyksenä on, että:

1) A1-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 16 vuotta;

2) A-, B-, BE-, C- tai C1-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 18 vuotta;

3) CE- tai C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta tai, jos hän on saanut kuljettajaopetusta asianomaisen ministeriön päätöksen mukaisen vähimmäismäärän tai suorittanut vastaavan tutkinnon puolustusvoimissa, että hän on täyttänyt 18 vuotta;

4) D- tai D1-luokan ajoneuvon taikka DEtai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta; sekä

5) M- tai T-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 15 vuotta

11 a §
Ajokorttilupahakemuksen sekä A- tai A1-luokan ajokortin valmistamiseksi tehtävän hakemuksen liitteet

Jos ajokorttilupaa uuden lyhytaikaista ajo-oikeutta luokaltaan vastaavan lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi tai lyhytaikaiseen ajo-oikeuteen sisältyvän M- tai T-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden säilyttämiseksi lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä ilman, että muuta M- tai T-luokan ajo-oikeuden sisältävää ajokorttia luovutetaan, haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, ei 1 momentin 2 kohdassa mainittuja liitteitä vaadita.


12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

A-luokan ajokortti luovutetaan A1-luokan ajo-oikeuden haltijalle 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu voimassa olevaa moottoripyörän ajo-oikeutta vastaava ajokortti luovutetaan uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän sisältävä moottoripyörän ajokortti, kun todistus ajokokeen suorittamisesta esitetään. Edellä 11 a §:n 3 momentissa tarkoitettu M- tai T-luokan ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden voimassaolon päättymisestä. Edellä 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti luovutetaan, kun mainitussa momentissa tarkoitettu kuljettajantutkintotodistus esitetään.


26 §
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkintoon sisältyy teoriakoe ja ajokoe. T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnossa suoritetaan ajokoe kuitenkin vain, jos tutkinnon vastaanottaja pitää sitä tarpeellisena.M-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnossa suoritetaan vain teoriakoe. Ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut hyväksytysti vastaavan luokan teoriakokeen.


29 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

M- tai T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon ilmoittautuvalta ei vaadita 1 momentin 2 kohdassa mainittua selvitystä.

33 §
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu ajokortti

Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan Suomessa sellaista moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava tunnus sisältyy ajokorttiin. Sama koskee Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa annettua väliaikaista ajokorttia. Autoa kuljettavan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Mopoa ja kevyttä nelipyörää kuljettavan on oltava 15 vuotta täyttänyt.


35 a §
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu mopon ajolupa

Mitä 33 ja 35 §:ssä säädetään, koskee myös Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun mopon ajoluvan haltijaa.

47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Ammatillisessa oppilaitoksessa opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa BCtai C-luokan kuljettajaopetusta kuorma-auton ajo-oikeuden saamiseksi ilman autokoululupaa. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa ja vähintään kahden vuoden kokemus C- tai D-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana. Kuljettajaopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Ajoneuvohallintokeskus valvoo ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta ja hyväksyy tässä opetuksessa noudatettavan opetussuunnitelman. Valvonnan toteuttajina toimivat kuljettajantutkinnon vastaanottajat Ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Ajoneuvohallintokeskuksen on viipymättä ilmoitettava valvonnan yhteydessä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä opetushallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.