1119/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä 13 päivänä syyskuuta 1985 annetun asetuksen (762/1985) 10 §:n 2 momentti sekä 12 a ja 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti ja 12 a § asetuksessa 1088/1997, sekä

muutetaan 1, 4 ja 9 §, 10 §:n 1 momentti sekä 11 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 9 § sekä 10 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 1088/1997 sekä 4 § osittain asetuksessa 948/1995, seuraavasti:

1 §

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan, jäljempänä eläkekassan, tehtävänä on huolehtia taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa (662/1985) tarkoitettujen työntekijäin eläketurvan järjestämisestä siinä laajuudessa kuin mainitussa laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

4 §

Valtuuskunnan tulee taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi:

1) käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta;

2) päättää valitsemiensa hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisen perusteista;

3) valita tilintarkastajat ja heidän varamiehensä sekä päättää heidän palkkioistaan.

9 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen valtuuskunnan valitsemaa eläkekassan toimintapiiriin kuuluvia työaloja edustavaa jäsentä, joista viiden tulee edustaa työnantajia ja viiden työntekijöitä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on kullekin jäsenelle valittava henkilökohtainen varajäsen. Jos jäsen tai varajäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen tilalleen jäljellä olevan toimikauden ajaksi valittava vastaavasti uusi jäsen tai varajäsen.

10 §

Hallituksen tulee esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi:

1) päättää eläkeasioiden ratkaisemisesta;

2) laatia vuosittain eläkekassan tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;

3) huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

4) hyväksyä eläkekassan sijoitussuunnitelma;

5) hyväksyä vakuutusmaksun laskemisperusteet;

6) ottaa ja erottaa eläkekassan toimitusjohtaja sekä päättää hänen palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista;

7) ottaa ja erottaa eläkekassan muut toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista; sekä

8) kantaa ja vastata eläkekassan puolesta.


11 §

Asioita hallituksen kokouksessa käsiteltäessä on kullakin jäsenellä yksi ääni. Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman hyväksymisestä on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Muissa asioissa päätökseksi tulee mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Vaali ratkaistaan tällöin kuitenkin arvalla.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999.

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan on järjestettävä toimintansa tämän asetuksen mukaiseksi vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.