1069/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun ydinenergia-asetuksen (161/1988) 100 §,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 25 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 39 §:n 1 momentti sekä 98, 109 ja 117 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta asetuksessa 473/1996, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 473/1996, uusi 10 kohta sekä asetukseen uusi 117 a ja 117 b § seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


8) ydinmateriaalilla ydinaineita sekä ydinenergialain (990/87) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja aineita, laitteita, laitteistoja, tietoaineistoja ja sopimuksia;

9) viennillä Suomesta tai Suomen alueen kautta tapahtuvaa vientiä toiseen valtioon; sekä,

10) ydinteknisten painelaitteiden valmistajalla yritystä, joka valmistaa ydinteknisiä painelaitteita tai suorittaa näihin painelaitteisiin kohdistuvia asennus-, korjaus- tai muutostöitä.


25 §

Sen lisäksi, mitä ydinenergialaissa on nimenomaisesti säädetty, kauppa- ja teollisuus-ministeriön on pyydettävä periaatepäätöshakemuksesta lausunto ainakin sisäasiainministeriöltä, puolustusministeriöltä, sellaiselta lääninhallitukselta, maakunnan liitolta ja ym-päristökeskukselta, jonka toimialueella on suunnitellun ydinlaitoksen sijainti- tai naapurikunta, sekä ydinenergialain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulta neuvottelukunnalta.


37 §

Sen lisäksi, mitä ydinenergialaissa on nimenomaisesti säädetty, kauppa- ja teollisuusministeriön on pyydettävä rakentamis- ja käyttölupahakemuksesta lausunto ainakin sisäasiainministeriöltä, sellaiselta lääninhallitukselta ja ympäristökeskukselta, jonka toimialueella on ydinlaitoksen sijainti- tai naapurikunta, sekä ydinenergialain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulta neuvottelukunnalta. Rakentamislupahakemuksesta kauppa- ja teollisuusministeriön on pyydettävä myös sosiaali- ja terveysministeriöltä lausunto.


39 §

Ydinlaitosta koskevan rakentamis- ja käyttöluvan myöntämisestä on ilmoitettava säteilyturvakeskukselle, sisäasiainministeriölle, ympäristöministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, asianomaisille lääninhallituksille ja ympäristökeskuksille sekä ydinlaitoksen sijaintikunnalle.


98 §

Ydinenergialain 7 luvun säännöksiä ei sovelleta jätehuoltovelvolliseen, jonka toiminnan seurauksena syntyneiden tai syntyvien ydinjätteiden ydinjätehuollosta tulevaisuudessa aiheutuvien menojen määrän kauppa- ja teollisuusministeriö arvioi olevan enintään 40 000 euroa.

109 §

Rakentamisluvan myöntämisen jälkeen säteilyturvakeskus valvoo yksityiskohtaisesti laitoshankkeen toteuttamista. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rakentamisluvan ehtoja ja hyväksyttyjä 35 §:ssä tarkoitettuja suunnitelmia noudatetaan ja että ydinlaitos tehdään muutoinkin ydinenergialain nojalla annettujen määräysten mukaisesti.

117 §

Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on painelaitteiden osalta erityisesti:

1) asettaa ydinteknisten painelaitteiden turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset;

2) valvoa ja tarkastaa, että ydinteknisten painelaitteiden suunnittelu, valmistus, sijoitus, asennus, käyttö, kunnossapito ja korjaus täyttävät turvallisuutta koskevat vaatimukset ja määräykset;

3) asettaa ydinteknisten painelaitteiden valmistusta ja siihen liittyvää laadunvarmistusta koskevat tarkemmat vaatimukset;

4) valvoa ja tarkastaa, että tavallisten painelaitteiden sijoitus, asennus, käyttö, kunnossapito ja korjaus täyttävät turvallisuutta koskevat vaatimukset; sekä

5) asettaa vaatimukset, jotka koskevat luvanhaltijalle kuuluvia toimenpiteitä ja menettelyjä ydinlaitosten painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi, sekä valvoa vaatimusten toteutumista.

117 a §

Ydinlaitoksissa olevien painelaitteiden asennukselta, käytöltä ja sijoitukselta vaadittavan turvallisuustason perusteet ovat ydinenergialain 6 §:ssä säädetyn mukaiset.

Ydinteknisten painelaitteiden valmistajan on vaadittaessa voitava osoittaa, että painelaite sekä sen suunnittelu ja valmistus täyttävät ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat vaatimukset.

117 b §

Hyväksyessään ydinlaitosten painelaitteiden tarkastuslaitoksen säteilyturvakeskuksen tulee määritellä tarkastuslaitoksen tarkastusoikeudet sekä asettaa toimintaa koskevat vaatimukset ja ehdot. Hyväksymispäätöksessä on mainittava päätöksen voimassaoloajasta, tarkastuslaitoksen raportointivelvollisuudesta säteilyturvakeskukselle sekä siitä, että tarkastuslaitoksen tulee noudattaa vaitiolovelvollisuutta siten kuin siitä erikseen säädetään.

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan myös painelaitteiden testausta suorittavaan testauslaitokseen.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätettyihin lupahakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.