1048/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä

muutetaan työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön 27 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (475/1988) 2 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti asetuksessa 777/1991, seuraavasti:

2 §

Työssä, jota tehdään työ- tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa työntekijän kotona tai siihen verrattavissa olosuhteissa, joissa työnantajan asiaksi ei voida katsoa työn järjestelyä, työnantajan tulee huolehtia siitä, että:

1) työn aiheuttamat vaarat ja terveydelliset haitat otetaan huomioon työturvallisuuslain 9 ja 9 c §:ssä mainitulla tavalla työympäristön tarkkailua lukuun ottamatta sekä että työn ja työympäristön suunnittelussa, sikäli kuin työnantaja vaikuttaa siihen tarvikkeiden, laitteiden ja aineiden luovuttamisella, noudatetaan soveltuvin osin lain 9 a ja 9 b §:n säännöksiä;


3 §

Sellaisessa työssä, jota tehdään työ- tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa muun henkilön kuin työntekijän kodissa tai siihen liittyvissä tiloissa ja joka käsittää pääasiassa kodin- tai sairaanhoitoon taikka maatalouteen liittyviä tehtäviä, työnantajan tulee huolehtia siitä, että:

1) työn aiheuttamat vaarat ja terveydelliset haitat otetaan huomioon työturvallisuuslain 9 ja 9 c §:ssä mainitulla tavalla ja että työn suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan soveltuvin osin lain 9 a ja 9 b:n säännöksiä;


Työntekijän oikeudesta pidättäytyä työstä on voimassa, mitä siitä säädetään työturvallisuuslain 9 d §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 1

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.