1005/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1999

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 1 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta ja 27 §:n 1 momentin 5 kohta sekä

lisätään 12 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Perusopetuksen yksikköhinnan laskeminen

Kuntayhtymän yksikköhintaa laskettaessa asukastiheytenä käytetään kuntayhtymän jäsenkunnista perusopetukseen varainhoitovuotta edeltäneen vuoden syyskuun 20 päivänä osallistuneiden oppilaiden määrien mukaan painotettua jäsenkuntien asukastiheyksien keskiarvoa. Yksikköhintaa korotetaan saaristoisuuden perusteella, jos se kunta, jossa opetus pääasiassa järjestetään, on saaristokunta.


12 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakoulujen tutkintokohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa samaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa seuraavasti:


4) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa bioanalytiikan, radiografian ja sädehoidon sekä suun terveydenhuollon koulutusohjelmissa 20 prosenttia ja mainittuun tutkintoon johtavassa hammastekniikan koulutusohjelmassa 40 prosenttia; sekä

5) humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa viittomakielentulkin koulutusohjelmassa 20 prosenttia.


Ammattikorkeakoulun yksikköhintaa korotetaan niiden opiskelijoiden osalta, joille ammattikorkeakoulun ylläpitäjä antaa erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluita opiskelijan vamman tai siihen rinnastettavan syyn takia. Korotus on 50 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 16 §:n nojalla vahvistetusta ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen keskimääräisestä markkamäärästä.


27 §
Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat eräissä tapauksissa

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetut ammatillisen koulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa saman koulutusalan koulutuksessa seuraavasti:


5) vapaa-aika- ja liikunta-alalla liikunnanohjaajan koulutuksessa 40 prosenttia, viittomakielentulkin koulutuksessa 30 prosenttia sekä muussa mainitun alan opistoas- teen koulutuksessa 10 prosenttia; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2000.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.