980/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999

Laki tuloverolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 45 §:n 3 momentti ja 50 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1126/1996 sekä

lisätään 50 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

45 §
Luovutusvoiton veronalaisuus

Omaisuuden luovutusvoittoon rinnastetaan 50 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta termiinisopimuksesta syntynyt voitto. Voittoa laskettaessa ei kuitenkaan vähennetä 46 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutushinnasta vähennettävää vähimmäismäärää.

50 §
Luovutustappio

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.


Luovutustappioon rinnastetaan myös

1) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitetun vakioidun option raukeaminen ja vakioidusta termiinisopimuksesta aiheutunut tappio;

2) arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetun vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen raukeaminen tai siitä aiheutunut tappio, jos sopimus on kaupankäynnin ja selvityksen kohteena sellaisella Euroopan talousalueella olevalla markkinalla, joka on annettu Euroopan yhteisön komission tiedoksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun neuvoston direktiivin (93/22/ETY) 16 artiklan mukaisesti ja

3) sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.

HE 46/1999
VaVM 7/1999
EV 35/1999

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.