939/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 5 §:n 6 momentti ja 8 §:n 4 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1180/1996, sekä

lisätään 9 d §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 103/1989, 1528/1993 ja 226/1998, uusi 6 momentti, seuraavasti:

5 §

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen upseerin tai opistoupseerin viran haltijalla, joka vähintään viisi vuotta on palvellut virassa, johon pääsyä varten vaaditaan lentäjän tutkinto, on oikeus siirtyessään eläkkeelle tällaisesta virasta lukea eläkeajaksi siinä palvelemansa aika puolitoistakertaisena.


8 §

Eläkeiän saavuttaminen ei kuitenkaan ole edellytyksenä vanhuuseläkkeen saamiseksi:


2) jos puolustusvoimien erikoisupseerin, sotilaspapin tai sotilasammattihenkilön taikka rajavartiolaitoksen erikoisupseerin tai rajavartijan virassa palveleva virkamies on palveluksen päättyessä täyttänyt 55 vuotta ja hänellä on tällaisessa virassa tai yhteensä siinä ja muussa puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen sotilasvirassa ja värvätyn, rajavartijan ja merivartijan tehtävissä eläkeaikaa vähintään 30 vuotta ja tästä eläkeajasta vähintään kuusi kuukautta välittömästi ennen palveluksen päättymistä ja vähintään kolme vuotta palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden ajalta;


9 d §

Jos edunsaaja on valtiollistamisen yhteydessä siirretty kunnallisesta tai yksityisestä palveluksesta valtion palvelukseen, otetaan 1 momentin 2 kohdassa mainittua kuuden kuukauden ja kolmen vuoden määräaikaa laskettaessa huomioon valtiollistamista edeltänyt kunnallinen tai yksityinen palvelus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Lakia sovelletaan eläkkeeseen, jonka perusteena oleva eläketapahtuma on sattunut lain tultua voimaan.

Niihin rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen (321/1999) 18 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa viroissa palveleviin, joihin sovelletaan tämän lain 8 §:n 4 momentin 2 kohtaa, sovelletaan vuoden 1994 jälkeen palvellun ajan osalta 10 §:n 3 momentin säännöksiä eläkkeen määrästä, jos mainitun momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen 18 §:n 1 kohdassa tarkoitetussa ilma-aluksen päällikön virassa palvelevalla virkamiehellä, jolla oli 31 päivänä joulukuuta 1994 eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa mainitussa virassa vähintään viisi vuotta, on siirtyessään eläkkeelle oikeus tällaisesta virasta lukea eläkeajakseen siinä palvelemansa aika puolitoistakertaisena.

HE 24/1999
StVM 5/1999
EV 18/1999

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.