Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

938/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Markkinoille saatettavien ja käyttöönotettavien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien on täytettävä tämän päätöksen mukaiset vaatimukset niin, että painelaitteet ja laitekokonaisuudet eivät asianmukaisesti asennettuina ja huollettuina ja tarkoitustaan vastaavalla tavalla käytettyinä vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Tätä päätöstä sovelletaan sellaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar.

2 §

Tämän päätöksen soveltamisalaan ei kuulu:

1) siirtoputkisto, johon kuuluu putkisto tai putkistokokonaisuus, joka on tarkoitettu minkä tahansa aineen siirtämiseen laitokseen tai laitoksesta (maalla tai merellä), viimeisestä laitoksen alueella sijaitsevasta sulkuventtiilistä alkaen sekä kaikki erityisesti siirtoputkistoon suunnitellut lisälaitteet; tämä soveltamisalasta pois sulkeminen ei koske standardipainelaitteita, kuten paineenalennusja kompressoriasemalla mahdollisesti olevia laitteita;

2) verkostot veden hankintaa, jakelua ja poistoa varten ja niihin liittyvät laitteet sekä painevesitiet, kuten painevesijohdot, painetunnelit, vesivoimalaitosten tasaussäiliöt ja niiden erityiset lisävarusteet;

3) yksinkertaisista painesäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (917/1999) soveltamisalaan kuuluvat painelaitteet;

4) aerosoliasetuksen (1433/1993) soveltamisalaan kuuluvat laitteet;

5) ajoneuvojen toimintaan tarkoitetut laitteet, jotka kuuluvat seuraavien säännösten soveltamisalaan:

a) asetus ajoneuvojen rakenteista ja varusteista (1256/1992);

b) valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä (1412/1993);

c) liikenneministeriön päätös ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan kansainvälisestä hyväksymisestä (874/1994);

6) seuraavien säännösten soveltamisalaan kuuluvat laitteet, jotka 9 §:ssä säädetään kuuluvan korkeintaan luokkaan I:

a) valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/1994);

b) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta (564/1997);

c) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta (1694/1993);

d) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki (1505/1994);

e) kaasulaiteasetus (1434/1993);

f) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä (918/1996);

7) maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävät painelaitteet ja laitekokonaisuudet;

8) erityisesti ydinlaitoksiin suunnitellut laitteet, joiden toimintahäiriö voi aiheuttaa radioaktiivisen päästön;

9) öljyn, kaasun tai geotermisen energian etsintä- ja hyödyntämisteollisuudessa sekä maanalaisessa varastoinnissa käytettävät porauskaivojen hallintalaitteet, joiden tarkoituksena on hillitä tai valvoa porauskaivojen painetta; näihin sisältyvät porauskaivojen yläosan venttiililaitteisto sekä automaattiset sulkuventtiilit, putkilinjojen kokoojayksiköt sekä niistä porauskaivoihin päin sijaitsevat laitteet;

10) laitteet, joissa on kammioita tai mekanismeja, joiden mitoitus, materiaalien valinta ja valmistusohjeet perustuvat ensisijaisesti lujuuteen, jäykkyyteen ja stabiliteettiin suhteessa staattisiin ja dynaamisiin rasituksiin käytössä tai suhteessa muihin niiden toimintaan liittyviin ominaisuuksiin ja joiden suunnittelussa paine ei ole merkittävä tekijä; näihin laitteisiin voivat kuulua:

a) moottorit, myös turbiinit ja polttomoottorit;

b) höyrykoneet, kaasu- tai höyryturbiinit, turbogeneraattorit, kompressorit, pumput ja toimilaitteet;

11) masuunit ja niiden jäähdytysjärjestelmät, kuumailmapuhalluksen talteenottolaitteet, pölynerottimet ja masuunien kaasunpuhdistimet sekä pelkistysuunit ja niiden jäähdytysjärjestelmät, kaasukonvertterit, samoin kuin sulatukseen, uudelleensulatukseen, kaasunpoistoon sekä teräksen ja ei-rau tametallin valuun tarkoitetut astiat;

12) suurjännitesähkölaitteiden, kuten kytkentä- ja ohjauslaitteistojen, muuntajien ja pyörivien koneiden kotelot;

13) lähetysverkkojen osia, kuten sähkö- ja puhelinkaapeleita ympäröivät paineenalaiset suojaputket;

14) alukset, raketit ja ilma-alukset tai liikkuvat off-shoreyksiköt sekä laitteet, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu asennettavaksi näihin koneisiin tai niiden käyttämiseksi;

15) joustavasta päällyksestä muodostuvat painelaitteet, kuten ilmarenkaat, ilmatyynyt, pelipallot, kumiveneet ja muut vastaavat painelaitteet;

16) poisto- ja imuäänenvaimentimet;

17) hiilihappopitoisten juomien pullot tai tölkit, jotka on tarkoitettu kuluttajille;

18) juomien kuljetukseen ja jakeluun tarkoitetut säiliöt, joissa tulo PS · V ei ole yli 500 bar · L ja suurin sallittu käyttöpaine on enintään 7 bar;

19) ADR1)-sopimuksen sekä RID2)-, IMDG3)- ja ICAO4)-määräysten soveltamisalaan kuuluvat laitteet;

20) lämmintä vettä sisältävän lämmitysjärjestelmän lämpöpatterit ja putket;

21) nesteille tarkoitetut säiliöt, joissa kaasunpaine nesteen yläpuolella on enintään 0,5 bar.

1) Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.

2) Vaarallisten aineiden kansainvälistä kuljetusta rautateitse koskevat määräykset.

3) Kansainvälinen säännöstö vaarallisten aineiden kuljettamisesta merellä.

4) Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) painelaitteella säiliöitä, putkistoja, varolaitteita ja paineenalaisia lisälaitteita; painelaitteiden osiksi luetaan tarvittaessa myös paineenalaisiin osiin kiinnitetyt osat kuten laipat, yhteet, liittimet, nostokorvakkeet jne.;

2) säiliöllä paineenalaista sisältöä varten suunniteltua ja valmistettua kuorta, mukaan lukien kiinteät liitoskappaleet aina siihen liitoskohtaan asti, jolla se liitetään muihin laitteisiin; säiliössä voi olla yksi tai useampia kammioita;

3) putkistolla sisällön siirtämiseen tarkoitettuja putkiston osia, jotka on liitetty toisiinsa paineelliseen järjestelmään yhdistämistä varten; putkistoon kuuluu erityisesti putki tai putkiverkko, putkijohto, putkiston lisäosat, tasaimet, letkut ja muut asiaankuuluvat paineenalaiset osat; ilman jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen tarkoitettu putkista muodostuva lämmönvaihdin vastaa putkistoa;

4) varolaitteella laitetta, jonka tarkoituksena on suojata painelaitteita sallittujen rajaarvojen ylittymiseltä; varolaitteita ovat:

a) painetta suoraan rajoittavat laitteet kuten varoventtiilit, murtokalvot, nurjahdustangot, ohjatut varolaitteet5);

b) rajoitinlaitteet, jotka joko aktivoivat korjaavan toimen tai aiheuttavat katkaisun ja lukituksen, kuten paine-, lämpötila- tai pintakytkimet sekä turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet6);

5) paineenalaisella lisälaitteella toiminnallista laitetta, joka on paineenalainen;

6) laitekokonaisuudella valmistajan yhtenäiseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi kokoamia useita painelaitteita;

7) paineella painetta suhteessa ilmakehän paineeseen eli painemittarin osoittamaa painetta; tämän seurauksena alipaine ilmaistaan negatiivisella arvolla;

8) suurimmalla sallitulla käyttöpaineella (PS) valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua painetta, jolle laite on suunniteltu; suurin sallittu käyttöpaine määritetään valmistajan ilmoittamassa kohdassa, joka voi olla varolaitteen liitoskohta tai laitteen yläosa tai jos tämä ei ole asianmukaista, muu eritelty kohta;

9) alimmalla / korkeimmalla sallitulla lämpötilalla (TS) valmistajan ilmoittamia alimpia ja korkeimpia lämpötiloja, joihin laite on suunniteltu;

10) tilavuudella (V) kunkin kammion sisäistä tilavuutta mukaan lukien yhteiden tilavuus aina ensimmäiseen hitsaus- tai muuhun liitokseen asti ja lukuun ottamatta kiinteiden sisäisten osien tilavuutta;

11) nimellissuuruudella (DN) putkistojärjestelmän kaikille osille yhteistä koon numeerista esitystapaa, lukuun ottamatta osia, joista annetaan ulkohalkaisija tai kierrekoko; luku (mm) pyöristetään viitearvoksi, joka ei ole tiukasti sidoksissa valmistusmittoihin; nimellissuuruus ilmoitetaan antamalla DN ja luku;

12) sisällöllä puhtaana faasina olevia kaasuja, nesteitä ja höyryjä sekä näiden seoksia; sisällössä voi olla myös kiinteitä ainesosia; sisällöt jaetaan kahteen ryhmään:

a) ryhmään 1 kuuluvat vaaralliset sisällöt, jotka määritellään kemikaaliasetuksen (675/1993) 3 §:ssä:

räjähtäviksi,

erittäin helposti syttyviksi,

helposti syttyviksi,

syttyviksi (jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste),

erittäin myrkyllisiksi,

myrkyllisiksi,

hapettaviksi;

b) ryhmään 2 kuuluvat kaikki muut sisällöt, jotka eivät kuulu ryhmään 1;

13) pysyvillä liitoksilla liitoksia, jotka voidaan irrottaa vain rikkovilla menetelmillä;

14) materiaalien eurooppalaisella hyväksynnällä teknistä asiakirjaa, jossa määritellään ominaisuudet painelaitteiden valmistuksessa toistuvaan käyttöön tarkoitetuille materiaaleille, joista ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia;

15) ilmoitetulla laitoksella painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen (890/1999) mukaista tämän päätöksen mukaisia tehtäviä suorittamaan nimettyä ilmoitettua laitosta;

16) käyttäjien tarkastuslaitoksella painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen mukaista tämän päätöksen mukaisia tehtäviä suorittamaan nimettyä käyttäjien tarkastuslaitosta;

17) pätevöintilaitoksella painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen mukaista tämän päätöksen mukaisia tehtäviä suorittamaan tunnustettua pätevöintilaitosta.

5) Controlled Safety Pressure Relief System, CSPRS

6) Safety Related Measurement Control and Regulation, SRMCR

2 luku

Tekniset vaatimukset

4 §

Seuraavien painelaitteiden on täytettävä liitteen I mukaiset olennaiset vaatimukset:

1) säiliöt (lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja painelaitteita), jotka on tarkoitettu:

a) kaasuille, nesteytetyille kaasuille, paineenalaisena liuotetuille kaasuille, höyryille sekä nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enemmän kuin 0,5 bar yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin:

ryhmään 1 kuuluva sisältö: kun V > 1 L ja PS · V > 25 bar · L, tai kun PS > 200 bar (liite II, kuva 1);

ryhmään 2 kuuluva sisältö: kun V > 1 L ja PS · V > 50 bar · L tai kun PS > 1 000 bar sekä kaikki käsisammuttimet ja hengityslaitteiden pullot (liite II, kuva 2);

b) nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enintään 0,5 bar yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin:

ryhmään 1 kuuluva sisältö: kun V > 1 L ja PS · V > 200 bar · L tai kun PS > 500 bar (liite II, kuva 3);

ryhmään 2 kuuluva sisältö: kun PS > 10 bar ja PS · V > 10 000 bar · L tai kun PS > 1 000 bar (liite II, kuva 4);

2) liekillä tai muutoin lämmitettävät painelaitteet, joiden V > 2 L ja joissa on ylikuumenemisen vaara ja jotka on tarkoitettu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa, sekä kaikki painekeittimet (liite II, kuva 5);

3) putkistot, jotka on tarkoitettu:

a) kaasuille, nesteytetyille kaasuille, paineenalaisena liuotetuille kaasuille, höyryille sekä nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enemmän kuin 0,5 bar yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin:

ryhmään 1 kuuluva sisältö: kun DN > 25 (liite II, kuva 6);

ryhmään 2 kuuluva sisältö: kun DN > 32 ja PS · DN > 1 000 bar (liite II, kuva 7);

b) nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enintään 0,5 bar yli normaali-ilmakehän paineen (1 013 mbar) seuraavin rajoin:

ryhmään 1 kuuluva sisältö: kun DN > 25 ja PS · DN > 2 000 bar (liite II, kuva 8);

ryhmään 2 kuuluva sisältö: kun PS > 10 bar ja DN > 200 ja PS · DN > 5 000 bar (liite II, kuva 9);

4) varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet, jotka on tarkoitettu 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin laitteisiin myös silloin, kun tällaiset laitteet ovat laitekokonaisuuden osia.

5 §

Seuraavassa lueteltujen laitekokonaisuuk-sien, joihin kuuluu vähintään yksi 4 §:ssä tarkoitettu painelaite on täytettävä liitteen I mukaiset olennaiset vaatimukset:

1) höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa tarkoitetut laitekokonaisuudet, joihin kuuluu vähintään yksi liekillä tai muutoin lämmitetty painelaite, jossa on ylikuumenemisen vaara;

2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut laitekokonaisuudet, jos niiden valmistaja on tarkoittanut ne markkinoille saatettaviksi ja käyttöönotettaviksi laitekokonaisuuksina.

Edellä 1 momentin johdantovirkkeessä tarkoitetusta poiketen lämpimän veden tuotantoon enintään 110 °C lämpötilassa tarkoitettujen laitekokonaisuuksien, joissa on kiinteän polttoaineen käsisyöttö ja tulo PS · V yli 50 bar · L, on täytettävä liitteessä I olevan 2.10, 2.11 ja 3.4 kohdan sekä 5 kohdan a ja d alakohdan mukaiset olennaiset vaatimukset.

6 §

Painelaitteet ja laitekokonaisuudet, joiden ominaisuudet ovat 4 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa ja 5 §:ssä tarkoitettujen rajojen alapuolella tai yhtä suuria niiden kanssa, on suunniteltava ja valmistettava Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti, jotta niiden turvallinen käyttö voidaan taata. Painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa on oltava mukana riittävät käyttöohjeet ja merkinnät, joista valmistaja tai hänen Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustajansa voidaan tunnistaa. Tällaisissa laitteissa ja laitekokonaisuuksissa ei saa olla 6 luvussa tarkoitettua CE-merkintää.

7 §

Liitteessä I olevan 3.3 ja 3.4 kohdan mukaan toimitettavat tiedot on toimitettava Suomessa käyttöönotettaviksi tarkoitetuista painelaitteista ja laitekokonaisuuksista, siinä määrin kuin niiden oikea ja turvallinen käyttö sitä edellyttää, suomen- tai suomen- ja ruotsinkielellä.

Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava, siltä osin kuin menettelyjä toteuttaa ilmoitettu laitos, käyttäjien tarkastuslaitos tai pätevöintilaitos, suomen- tai ruotsinkielellä tai tämän laitoksen hyväksymällä kielellä.

8 §

Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien, jotka ovat sellaisten kansallisiksi standardeiksi otettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, oletetaan olevan yhdenmukaisia liitteen I mukaisten olennaisten vaatimusten kanssa.

3 luku

Painelaitteiden luokitus

9 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitetut painelaitteet luokitellaan kasvavan vaaran mukaan luokkiin liitteen II mukaisesti.

Useasta kammiosta koostuva säiliö luokitellaan korkeimpaan luokkaan kuuluvan yksittäisen kammion mukaan. Jos kammiossa on useita sisältöjä, luokitus tehdään sen sisällön mukaan, joka edellyttää korkeinta luokkaa.

4 luku

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

10 §

Painelaitevalmistajan on ennen laitteen markkinoille saattamista noudatettava kunkin painelaitteen osalta yhtä liitteen III mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ottaen huomioon, mitä tässä luvussa säädetään.

11 §

Edellä 9 §:ssä tarkoitettuihin eri luokkiin sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat seuraavat:

Luokka I: A moduuli;
Luokka II: A1 moduuli,
D1 moduuli,
E1 moduuli;
Luokka III: B1 + D moduuli,
B1 + F moduuli,
B + E moduuli,
B + C1 moduuli,
H moduuli;
Luokka IV: B + D moduuli,
B + F moduuli,
G moduuli,
H1 moduuli.

Valmistaja voi halutessaan soveltaa korkeampaan luokkaan tarkoitettua menettelyä. Käyttäjien tarkastuslaitoksen tekemään vaatimustenmukaisuuden arviointiin sovellettavat menettelyt 1 momentissa ovat A1, C1, F ja G moduulit.

Edellä 4 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan ryhmään 1 kuuluvan sisällön tapauksessa sekä 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen luokkien III ja IV painelaitteiden laadunvarmistusmenettelyjen yhteydessä ilmoitetun laitoksen on tehdessään ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä otettava laitteesta näytekappale valmistus- tai varastotiloista tehdäkseen tai teettääkseen liitteessä I olevassa 3.2.2 kohdassa tarkoitetun loppuarvioinnin. Tätä tarkoitusta varten valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle suunniteltu tuotantoaikataulu. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä vähintään kaksi käyntiä ensimmäisen valmistusvuoden aikana. Ilmoitettu laitos määrittää seuraavien käyntien väliajat asiaa koskevien moduulien 4.4 kohdan mukaisten vaatimusten perusteella.

Edellä 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen luokan III säiliöiden ja laitteiden yksittäistuotannossa H moduulin menettelyn mukaisesti ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä liitteessä I olevassa 3.2.2 kohdassa tarkoitettu loppuarviointi jokaiselle yksikölle. Tätä tarkoitusta varten valmistajan on toimitettava suunniteltu tuotantoaikataulu ilmoitetulle laitokselle.

12 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitettuihin laitekokonaisuuksiin sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, johon kuuluu:

1) kunkin 4 §:ssä tarkoitetun, laitekokonaisuuden osana toimivan painelaitteen arviointi, jos siihen ei aiemmin ole sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja kiinnitetty erillistä CE-merkintää; kuhunkin laitteeseen noudatettava arviointimenettely määritetään kyseisen laitteen luokan mukaisesti;

2) arviointi laitekokonaisuuden eri osien yhdistämisestä liitteessä I olevan 2.3, 2.8 ja 2.9 kohdan mukaisesti, mikä määräytyy kyseisten laitteiden korkeimman luokan mukaisesti, varolaitteisiin sovellettavaa luokkaa lukuun ottamatta; sekä

3) sen arviointi, miten laitekokonaisuuden käyttöarvot pysyvät sallituissa arvoissa liitteessä I olevan 2.10 ja 3.2.3 kohdan mukaisesti; arviointi tehdään suojeltavien laitteiden korkeimman luokan mukaisesti.

13 §

Valvontaviranomainen voi perustelluista syistä sallia yksittäisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien markkinoille saattamisen ja käyttöönoton kokeilutarkoituksiin, vaikka 11 ja 12 §:ssä säädettyjä menettelyjä ei ole sovellettu.

5 luku

Materiaalien eurooppalainen hyväksyntä

14 §

Materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän myöntää yhden tai useamman materiaali- tai laitevalmistajan pyynnöstä jokin ilmoitetuista laitoksista, joka on erityisesti nimetty tähän tehtävään. llmoitetun laitoksen on määriteltävä ja tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tutkimukset ja kokeet varmistuakseen siitä, että materiaalityypit ovat tämän päätöksen säännösten mukaisia. Jos materiaalien käyttö on tunnustettu turvalliseksi ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ilmoitetun laitoksen on otettava olemassa olevat tiedot huomioon materiaalien vaatimustenmukaisuuden todistamisessa.

Ennen materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän myöntämistä ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava siitä Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle toimittaen niille olennaiset tiedot.

Ilmoitetun laitoksen on materiaalien eurooppalaista hyväksyntää myöntäessään otettava tarvittaessa huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY 5 artiklan nojalla perustetun pysyvän komitean lausunto ja esitetyt huomautukset asiasta.

15 §

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava kopio painelaitteille myönnetystä materiaalien eurooppalaisesta hyväksynnästä Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille, ilmoitetuille laitoksille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

Painelaitteiden valmistukseen käytettävien materiaalien, joille on myönnetty eurooppalainen hyväksyntä, jonka viitenumero on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, oletetaan olevan liitteen I sovellettavien olennaisten vaatimusten mukaisia.

Materiaalien eurooppalaisen hyväksynnän painelaitteille myöntäneen ilmoitetun laitoksen on peruutettava hyväksyntä, jos laitos toteaa, että kyseistä hyväksyntää ei olisi pitänyt myöntää tai jos materiaalityyppiin sovelletaan yhdenmukaistettua standardia. Ilmoitetun laitoksen on välittömästi ilmoitettava hyväksynnän peruuttamisesta valvontaviranomaiselle, muille Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille, ilmoitetuille laitoksille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

6 luku

CE-merkintä

16 §

CE-merkintä on kiinnitettävä kaikkiin 4 §:ssä tarkoitettuihin painelaitteisiin ja 5 §:ssä tarkoitettuihin laitekokonaisuuksiin siten, että merkinnät ovat näkyviä, helppolukuisia ja kestäviä. Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien on lisäksi oltava täydellisiä tai sellaisessa kunnossa, että liitteessä I olevassa 3.2 kohdassa tarkoitettu loppuarviointi on mahdollinen tehdä.

CE-merkintää ei ole tarpeen kiinnittää jokaiseen yksittäiseen, 5 §:ssä tarkoitetun laitekokonaisuuden osana olevaan painelaitteeseen. Jos yksittäisissä painelaitteissa jo on CE-merkintä, tämä merkintä säilytetään, kun ne yhdistetään laitekokonaisuuteen.

CE-merkintään on liitettävä tuotannon tarkastusvaiheessa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Painelaitteissa ja laitekokonaisuuksissa, joiden vaatimustenmukaisuuden käyttäjien tarkastuslaitos on arvioinut, ei saa olla CEmerkintää.

17 §

Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien, joissa on CE-merkintä ja joissa on mukana liitteen IV mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, katsotaan täyttävän tässä päätöksessä säädetyt vaatimukset.

18 §

Jos painelaite tai laitekokonaisuus kuuluu muita asioita koskevien ja CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säännösten soveltamisalaan, CE-merkinnän on osoitettava, että painelaite tai laitekokonaisuus on myös näiden säännösten mukainen.

Jos kuitenkin yksikin 1 momentissa tarkoitettu säännös antaa valmistajalle vapauden siirtymäkauden aikana valita sovellettava järjestelmä, CE-merkintä osoittaa ainoastaan yhdenmukaisuuden valmistajan soveltamien säännösten kanssa. Tällöin sovellettavien direktiivien viitenumerot, sellaisina kuin ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, on merkittävä näissä direktiiveissä vaadittuihin, painelaitteen ja laitekokonaisuuden mukana seuraaviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin.

19 §

Painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin ei saa kiinnittää sellaisia merkintöjä, joita voidaan merkityksen ja kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä. Muita merkintöjä saa painelaitteisiin tai laitekokonaisuuksiin kiinnittää, jos ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä tai luettavuutta.

7 luku

Erinäiset säännökset

20 §

Valvontaviranomaisen on huolehdittava siitä, että 8 §:ssä tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja vastaavien kansallisten standardien viitenumerot julkaistaan.

21 §

Painelaitteita tai laitekokonaisuuksia, jotka eivät ole tämän päätöksen mukaisia, saadaan asettaa näytteille messuilla, näyttelyissä, esittelytilaisuuksissa ja muissa sellaisissa tilaisuuksissa, jos näkyvässä merkinnässä selvästi ilmoitetaan, että painelaite tai laitekokonaisuus ei ole vaatimustenmukainen eikä saatavana ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi. Esittelytilaisuuksissa on valvontaviranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti toteutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi.

8 luku

Voimaantulo

22 §

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 1999.

23 §

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä säädetään, painelaitteen ja laitekokonaisuuden, joka on painelaitelain (869/1999) 27 §:ssä kumotun paineastialain (549/1973) mukainen, saa saattaa markkinoille 29 päivään toukokuuta 2002 ja ottaa käyttöön myös tämän päivämäärän jälkeen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY; EYVL N:o L 181, 9.7.1997, s. 1

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Neuvotteleva virkamies
Pentti Tarnanen

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.