922/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työntekijöiden suojelemiseksi työpaikalla, jossa käsiteltävät, syntyvät, siirrettävät tai varastoitavat aineet voivat aiheuttaa suuronnettomuuden vaaran huomioon ottaen niiden ominaisuudet, määrän ja käsittelytavan sekä työskentelypaikkojen ja vaaraa aiheuttavien yksiköiden sijainnin.

Tätä päätöstä ei sovelleta puolustusministeriön hallinnonalalla tapahtuvassa toiminnassa syntyvään suuronnettomuusvaaraan, milloin päätöksen soveltaminen voisi vaarantaa valtakunnan turvallisuuden vaatiman asioiden salassapidon. Suuronnettomuusvaaraa koskevista järjestelyistä määrää näissä tapauksissa puolustusministeriö sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Tämä päätös ei koske kuljetuksia tiellä, rautatiellä, aluksessa tai ilma-aluksessa.

2 §
Työnantajan velvoitteet

Työnantajan on jatkuvasti kaikessa työpaikalla tapahtuvassa toiminnassa huolehdittava tarpeellisista toimenpiteistä suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja siitä aiheutuvien seurauksien rajoittamiseksi sekä työturvallisuuslain (299/1958) 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitystä ja arviointia tehdessään arvioitava myös suuronnettomuuden vaara työpaikalla.

Työnantajan tulee lisäksi erityisesti varautua korjaus-, huolto- ja muutostöiden ja muiden vastaavien toimenpiteiden aiheuttamaan suuronnettomuusvaaraan.

Työnantajan velvoitteista toiminnanharjoittajana ryhtyä toimenpiteisiin kemikaalien aiheuttaman suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi, laatia toimintaperiaateasiakirja, turvallisuusselvitys tai sisäinen pelastussuunnitelma säädetään erikseen.

Muiden kuin työnantajan velvollisuuksista suuronnettomuusvaaran torjumiseksi säädetään työturvallisuuslaissa, kemikaalilaissa (744/1989), räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/1953) ja pelastustoimilaissa (561/1999) sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä.

3 §
Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta

Työnantajan on laatiessaan ja ylläpitäessään 2 §:ssä tarkoitettuja suunnitelmia, asiakirjoja ja selvityksiä käsiteltävä niihin sisältyviä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa siten kuin yhteistoiminnasta työsuojeluasioissa erikseen säädetään.

4 §
Asiakirjojen saatavuus

Työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevilta osin on 2 §:ssä tarkoitettu toimintaperiaateasiakirja, turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma oltava työsuojelun valvontaa varten asianomaisen työsuojeluviranomaisen sekä työntekijöiden tai heidän edustajansa saatavana työpaikalla. Asiakirjojen toimittamisesta muille kuin työsuojeluviranomaisille säädetään erikseen.

5 §
Työntekijän velvoitteet

Työntekijän on tarkoin noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

6 §
Työnantajien yhteistoiminta

Samasta syystä johtuvan suuronnettomuusvaaran välittömässä vaikutuspiirissä toimivien eri työnantajien on tarvittaessa toimittava yhteistoiminnassa sen varmistamiseksi, että kullakin työnantajalla on riittävät tiedot ja valmiudet tämän päätöksen noudattamiseen.

Mikäli suuronnettomuusvaara aiheutuu useamman työnantajan yhteisestä toiminnasta, on näiden toimittava yhteistyössä tämän päätöksen noudattamiseksi.

7 §
Opetus ja ohjeet

Työnantajan on 2 §:ssä tarkoitettujen arvioiden, suunnitelmien, asiakirjojen ja turvallisuusselvitysten sisältö huomioon ottaen annettava työntekijöille riittävästi opetusta ja ohjausta vaaran torjumisesta ja pelastautumissuunnitelman mukaisista oikeista menettelytavoista onnettomuuden varalta.

8 §
Harjoitukset

Työnantajan on toiminnan laatu, laajuus ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävästi harjoituksia järjestämällä selvitettävä ja varmistettava 2 ja 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien, valmiuksien, koulutuksen, ohjeiden ja organisaation asianmukaisuutta ja toimivuutta käytännössä.

9 §
Tarkemmat säännökset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta annettu valtioneuvoston päätös (1705/1991).

Neuvoston direktiivi 96/82/EY; EYVL N:o L 10, 14.1.1997, s. 13

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.