918/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle satovuodelta 1999/2000 asetettavista laatuvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista 10 päivänä joulukuuta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen (941/1998) 7 §:n 3 momentin ja 17 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen (941/1998) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuille viljoille maksettavan tuotantotuen saamisen edellytyksenä on:

1) vehnän sakoluku on vähintään 160 ja hehtolitrapaino vähintään 72 kiloa tai että vehnä täyttää viljansiementuotannon kansallisesta tuesta annetuissa valtioneuvoston päätöksissä (253/1996, muut. 330/1996) tarkoitetun siementuotannon tuen saamiselle asetetut ehdot,

2) rukiin sakoluku on vähintään 60 ja hehtolitrapaino vähintään 68 kiloa tai ruis on käytetty maltaan valmistukseen taikka että ruis täyttää viljansiementuotannon kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun siementuotannon tuen saamiselle asetetut ehdot,

3) mallasohra täyttää Suomessa mallastamoiden sopimustoiminnassa satovuonna 1999/2000 noudatettavat laatuvaatimukset ja että siitä on maksettu viljelijälle sopimustoiminnassa noudatettavan perushinnan mukainen hinta.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja tuotantotukia tulee hakea kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta maa- ja metsätalousministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Edellä 1 momentista poiketen maksetaan 1 §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetun siemenvehnän ja -rukiin tuotantotuki ilman eri hakemusta samassa yhteydessä ja samoin perustein kuin viljansiementuotannon kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu viljansiementuotannon kansallinen tuki.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 1999 ja se koskee 1.7.1999― 30.6.2000 välisenä aikana markkinoitua viljaa.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tommi Kämpe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.