916/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1999

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriö on väestötietolain (507/1993) 34 §:n ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään väestörekisterikeskuksen ja maistraattien suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita.

Mitä tässä päätöksessä määrätään maistraatin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan lääninhallituksen tuottamiin rekisterihallinnon suoritteisiin.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän ylläpito ja toimivuuden varmistaminen;

2) uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin pito;

3) vihkimisoikeusrekisterin pito; sekä

4) rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ohjaus.

Maistraatin maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän tietojen keruu, tallettaminen ja tarkistaminen;

2) ote väestötietojärjestelmästä tai muu siihen verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

3) avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen; sekä

4) venerekisteriin tehtävästä postiosoitteen muutoksesta annettava todistus, mikäli veneen tunnus ei muutoksen johdosta muutu.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle;

2) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

4) väestötietopalvelut väestötietojärjestelmän osoitetietojen ylläpitoon ja tarkastamiseen liittyvää yhteistyötä varten;

5) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

6) uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä annettavat otteet;

7) vihkimisoikeusrekisteristä annetussa asetuksessa (421/1993) tarkoitetut todistukset;

8) painovapauslaissa (1/1919) tarkoitetut todistukset;

9) kaivosasetuksessa (663/1965) tarkoitetut todistukset;

10) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

11) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

12) veneliikenneasetuksessa (817/1998) tarkoitetut rekisteritodistukset;

13) päätös sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

14) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdissa 1―3 mainituille tahoille.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien muut maksulliset suoritteet ovat:

1) muut kuin 3 §:ssä mainitut väestötietopalvelut;

2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisutoiminta;

4) muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä lähettämis- ja postituspalvelut; sekä

5) Väestörekisterikeskuksen tai maistraatin hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

Tässä pykälässä mainittujen suoritteiden hinnat määräytyvät liiketaloudellisin perustein.

5 §
Eräiden julkisoikeudellisten suoritteiden maksuperusteet

Kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavista rakennusten ja huoneistojen tiedoista sekä rakennushankkeita koskevista tiedoista peritään vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien tietojärjestelmien valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaiselta peritään jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetuista henkilötiedoista vain edellä 1 momentissa mainitut kustannukset.

6 §
Viranomaisten toimivalta

Väestörekisterikeskuksella ja maistraateilla on toimivalta tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta oheisessa maksutaulukossa mainittuja maksuja.

Väestörekisterikeskuksella on lisäksi toimivalta rekisterihallinnon valtakunnallisten puhelinpalvelujen maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta oheisessa maksutaulukossa mainittuja palvelupuhelinmaksuja.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999 ja on voimassa vuoden 2000 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1998 annettu sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista (1030/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen maksupäätöksen mukaan.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Väestötietolain muuttamisesta annettua lakia (615/1998) koskevana siirtymäkauden järjestelynä sovelletaan vuoden 1999 loppuun ns. kirkkoverkkoon kuuluville evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille ja seurakuntayhtymille väestötietojärjestelmästä päivittäin toimitettavien muutostietojen hinnoittelussa sisäasiainministeriön vuonna 1999 erikseen tekemää päätöstä.

Väestörekisterikeskus ja maistraatit voivat määrätä tämän päätöksen liitteenä olevassa maksutaulukossa mainittuja maksuja alhaisemmat maksut suoritteesta, joka toimitetaan edellä 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa maini-tuille viranomaisille, jos alhaisemman mak sun määrääminen on erityisen perusteltua väestötietojärjestelmän teknisen kokonaisuudistuksen käyttöönottovaiheen johdosta.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1999

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Ylitarkastaja
Jukka Aalto

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.