891/1999

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) 10 ja 25 §:n nojalla:

1 §

Kattilalaitoksen painelaitteiden käytön valvojan pätevyydestä ovat todistuksena seuraavat pätevyyskirjat, joiden tuottamasta kelpoisuudesta säädetään ministeriön päätöksellä:

1) B-koneenhoitajankirja;

2) A-koneenhoitajankirja;

3) alikonemestarinkirja;

4) konemestarinkirja;

5) ylikonemestarinkirja.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hyväksytyllä laitoksella painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen (890/1999) mukaista hyväksyttyä laitosta, joka on hyväksytty suorittamaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviä;

2) koulutuksella

a) tutkintoa, tutkinnon osaa tai opintokokonaisuutta, jonka opetusministeriö on ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa tai opetushallitus on tutkinnon perusteissa tai opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa vahvistanut tässä asetuksessa tarkoitetun pätevyyskirjan koulutusvaatimukseksi tai

b) valvontaviranomaisen erityisestä syystä hyväksymää muuta koulutusta.

3 §

Hyväksytty laitos antaa pätevyyskirjat ja pitää antamistaan pätevyyskirjoista luetteloa.

Pätevyyskirjaa on haettava kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan opinnoista ja työkokemuksesta 4―8 §:n mukaisesti eriteltynä, sekä jäljennös aikaisemmin mahdollisesti myönnetystä pätevyyskirjasta.

4 §

B-koneenhoitajankirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 12 kuukautta työkokemusta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla vaaditaan ainakin B-koneenhoitajankirja;

2) vähintään kolme kuukautta työkokemusta painelaitteiden, voimalaitoskoneiden tai vastaavien valmistus-, asennus-, korjaustai kunnossapitotehtävistä; sekä

3) B-koneenhoitajan koulutus tai todistus siitä, että hakijalla on riittävät tiedot höyrytai kuumavesikattilan rakenteesta, varusteista ja käytöstä sekä painelaitteita koskevista tärkeimmistä säännöksistä.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa hyväksytty laitos kuulustelun perusteella.

Hyväksytty laitos voi harkintansa mukaan hyväksyä valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotyökokemuksen korvattavaksi soveltuvalla koulutuksella.

5 §

A-koneenhoitajankirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 12 kuukautta työkokemusta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla vaaditaan ainakin A-koneenhoitajankirja;

2) vähintään 12 kuukautta työkokemusta painelaitteiden, voimalaitoskoneiden tai vastaavien valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävistä, josta vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattiloihin liittyvissä tehtävissä; sekä

3) A-koneenhoitajan koulutus.

Hyväksytty laitos voi harkintansa mukaan hyväksyä kuusi kuukautta 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta työkokemuksesta korvattavaksi soveltuvalla koulutuksella. Korvata ei voida kuitenkaan höyry- tai kuumavesikattilan valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotyökokemusta.

6 §

Alikonemestarinkirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 12 kuukautta työkokemusta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä tai koneiden hoitajana kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla tarvitaan ainakin alikonemestarinkirja. Työkokemuksesta tulee olla vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjän tehtävistä;

2) vähintään 24 kuukautta työkokemusta painelaitteita, voimalaitoskoneita tai vastaavia valmistavassa tai korjaavassa konepajassa, josta vähintään 18 kuukautta painelaitteita tai voimalaitoskoneita valmistavassa tai korjaavassa konepajassa ja siitä vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattilan valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävissä; sekä

3) alikonemestarin koulutus.

Työkokemuksen korvaamisessa ammattiopinnoilla noudatetaan 5 §:n säännöksiä siten, että yksi lukuvuosi vastaa kuuden kuukauden työkokemusta. Työkokemuksesta voidaan korvata ammattiopinnoilla kuitenkin enintään 12 kuukautta.

7 §

Konemestarinkirjan saamiseksi vaaditaan:

1) alikonemestarinkirja;

2) vähintään 12 kuukautta työkokemusta painelaitteita tai voimalaitoskoneita valmistavassa tai korjaavassa konepajassa, josta vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattilan valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävissä;

3) alikonemestarinkirjan saamisen jälkeen vähintään 12 kuukautta työkokemusta hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapito- tai muissa tehtävissä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla tarvitaan ainakin konemestarinkirja; sekä

4) ylikonemestarin koulutus.

Alikonemestarinkirjan korvaa aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa (1256/1997) tarkoitettu höyryvahtikonemestarinkirja, jos hakijalla on tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu työkokemus sekä momentin 3 kohdassa tarkoitettu koulutus.

8 §

Ylikonemestarinkirjan saamiseksi vaaditaan:

1) konemestarinkirja; sekä

2) konemestarinkirjan saamisen jälkeen vähintään 12 kuukautta työkokemusta hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla vaaditaan ylikonemestarinkirja.

Konemestarinkirjan korvaa aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa tarkoitettu höyrykonemestarinkirja, jos hakijalla on tämän asetuksen 7 §:ssä tarkoitettu koulutus ja työkokemus.

9 §

Aluksen kattilalaitoksessa höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä, koneiden hoitajana tai hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä saatu työkokemus rinnastetaan työkokemukseen vastaavanlaisessa maalla olevassa kattilalaitoksessa.

10 §

Sähkökattilalaitoksessa sähkökattilan hoitajana tai hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä saadulla työkokemuksella voidaan korvata enintään kuusi kuukautta kunkin pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta työkokemuksesta.

11 §

Ydinvoimalaitoksessa hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä saatu työkokemus rinnastetaan perustelluista syistä työkokemukseen kattilalaitoksissa.

12 §

Tässä asetuksessa tarkoitettu pätevyyskirja voidaan antaa myös hakijalle, joka esittää vastaavan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annetun pätevyyskirjan sekä todistuksen suomen- tai ruotsinkielen taidostaan. Hyväksymishakemukseen on liitettävä opetushallituksen lausunto koulutus-vaatimuksen vastaavuudesta sekä selvitys pätevyyskirjan saamisen edellytyksiä koske- vista säännöksistä ja niiden suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 1999.

Henkilöllä, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (213/1978) mukainen koulutus, on oikeus saada tämän asetuksen mukainen pätevyyskirja, jos hänellä on mainitun asetuksen tai tämän asetuksen mukainen työkokemus ja pätevyyskirjaa haetaan vuoden 2004 loppuun mennessä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut pätevyyskirjat ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.