873/1999

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1996 annetun kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentin 7 kohta ja 7 § sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

4 §
Kiinteistötunnuksen muuttaminen

Kiinteistötoimituksessa muodostetuille kiinteistöille ja muille rekisteriyksiköille annetaan uusi kiinteistötunnus. Jos lohkomisen emäkiinteistö on yhteinen alue tai muu kiinteistö kuin tila tai kun tilasta, jolle toimituksen jälkeen jää tiluksia tai yhteisalueosuutta, lohotaan tontti tai yleinen alue, emäkiinteistön tunnus annetaan kantakiinteistölle. Kun kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai osa sanotusta osuudesta muodostetaan tilaksi tai siirretään kiinteistöön, luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön tunnusta ei muuteta.


6 §
Kiinteistörekisteriin merkittävät tiedot

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 7 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistönmuodostamisviranomaisten tuottamina kutakin rekisteriyksikköä koskevina tietoina:


7) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu merkintä kantakiinteistöstä;


7 §
Muut kiinteistörekisteriin merkittävät tiedot

Kiinteistörekisteriin merkitään 6 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi rekisteriyksikköä koskevina tietoina:

1) yksikön tai sen osan sijaitseminen voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella;

2) yksikön tai sen osan sijaitseminen voimassa olevan asemakaavan alueella;

3) tontin ja yleisen alueen osalta asemakaavan mukainen käyttötarkoitus;

4) asemakaavan mukaisen muun kuin 3 kohdassa mainitun kiinteistön osalta sen kaavassa määrätty käyttötarkoitus kiinteistön muodostamisajankohtana;

5) yksikön tai sen osan sijaitseminen alueella, jolla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukainen rakennuskielto;

6) tonttia koskeva erillinen tonttijako; sekä

7) muita tietoja sen mukaan kuin muualla laissa tai sen nojalla merkittäväksi säädetään.

11 a
Kiinteistörekisterin pitoon liittyvät ilmoitukset

Jos kunta tekee kiinteistörekisterin pitämistä koskevan päätöksen, kunnan on ilmoitettava siitä asianomaiselle maanmittaustoimistolle ja kunnan kiinteistörekisterin pitäjälle.

Viranomaisen päätöksestä, joka saa aikaan muutoksen kiinteistörekisteriin merkittävään tietoon, viranomaisen on ilmoitettava asianomaiselle kiinteistörekisterin pitäjälle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.