872/1999

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kiinteistönmuodostamisasetuksen (1189/1996) 21, 24, 25 ja 101 §, muutetaan 16 § :n 1 momentin 4 kohta, 19 §:n edellä oleva väliotsikko, 20, 22, 33, 49, 55, 58 ja 100 § sekä 103 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 30 b § seuraavasti:

16 §
Lohkomisen toimitusasiakirjaan merkittävät tiedot

Kiinteistöjen muodostamisen osoittavaan toimitusasiakirjaan on muun ohella merkittävä:


4) muodostettujen kiinteistöjen ja yhteiseksi erotettujen alueiden kokonaispinta-alat sekä muiden kuin tonttien ja yleisten alueiden osalta erikseen myös maatilusten ja vesitilusten pinta-alat; sekä


Kiinteistönmuodostaminen asemakaava-alueella
20 §
Asemakaavan ja sitovan tonttijaon huomioonottaminen

Tontti on muodostettava voimassa olevan asemakaavan ja sitovan tonttijaon sekä yleinen alue voimassa olevan asemakaavan perusteella ottaen huomioon lainvoiman saaneissa kiinteistötoimituksissa määrätyt tonttien ja yleisten alueiden rajat.

Tontin muodostamista tarkoittavassa kiinteistötoimituksessa voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä asianosaisten suostumuksella tehdä tontin rajoihin sitovasta tonttijaosta poiketen vähäisiä tarkistuksia sen johdosta, että tontin tai rakennusalan soveltuvuus toteutettavaan rakennushankkeeseen taikka olemassaolevat rakennukset, rakennelmat, puusto, istutukset, kulkuyhteydet, maanalaiset johdot tai muu vastaava syy edellyttää poikkeamista tonttijaosta.

22 §
Toimitusasiakirjaan merkittävät tiedot

Sen lisäksi, mitä 16 §:ssä säädetään, tontin tai yleisen alueen muodostamista koskevaan toimitusasiakirjaan on muun ohella merkittävä:

1) tontin tai yleisen alueen tunnus, käyttötarkoitus ja mahdollinen nimi;

2) asemakaavan ja tonttijaon tunnus;

3) tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöt ja -määräalat sekä niiden muodostuspinta-alat; sekä

4) yleiseen alueeseen sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 93 ja 94 §:ssä tarkoitetut alueet.

Uusjako
30 b §
Asianosaisten kuuleminen

Ennen kuin toimitusmiehet päättävät kiinteistönmuodostamislain 70 §:ssä tarkoitetusta uusjaon suorittamisesta ja uusjakoalueen laajuudesta, on asianosaisille varattava kohtuullinen aika tutustua asiaan ja tehdä sitä koskevia huomautuksia sekä pidettävä sanotun pykälän 1 momentissa tarkoitettu selvitys tarvittaessa nähtävänä asianomaisessa maanmittaustoimistossa tai muussa toimitusinsinöörin ilmoittamassa paikassa.

33 §
Kaavamääräys

Kiinteistönmuodostamislain 113 §:ssä tarkoitettu kaavamääräys voidaan ottaa asianomaiseen asemakaavaan myös sellaisena, että se koskee vain osaa kaava-alueesta.

49 §
Toimituskartta tontin muodostamisessa

Tontin muodostamista koskevan toimituskartan (tonttikartta) mittakaavaa valittaessa on otettava huomioon tonttikartan käyttö rakennuslupamenettelyssä käytettävänä karttana.

55 §
Rajan aukaiseminen maastoon

Rekisteriyksiköiden välinen raja on avattava asemakaava-alueen ulkopuolella niin leveäksi, että rajalinjan paikka on maastossa selvästi havaittavissa. Maankäyttö- ja rakennuslain 10 luvussa tarkoitetulla ranta-asemakaava-alueella raja on avattava niin leveäksi, että rajalinjan paikka on maastossa selvästi havaittavissa, jollei rajan avaaminen ole ilmeisen tarpeetonta eikä asianosainen rajan avaamista vaadi.

58 §
Asianosaisille toimitettavat otteet

Toimituksen tultua merkityksi kiinteistörekisteriin on kiinteistörekisterin pitäjän toimitettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, kullekin asianosaiselle hänen omistamansa rekisteriyksikön osalta:

1) toimituskartan ote tai jäljennös; sekä

2) toimitusasiakirjan ote tai jäljennös siltä osin kuin kysymys on rekisteriyksikön muodostamista tai sen alueen tai yhteisalueosuuden muuttamista koskevasta ratkaisusta taikka osakasluettelosta.

Tontin tai yleisen alueen muodostamista tarkoittavan toimituksen osalta 1 momentissa tarkoitettu ote tai jäljennös toimitetaan toimituksen hakijalle ja muodostetun tontin tai yleisen alueen omistajalle sekä muulle toimituksen asianosaiselle tämän pyynnöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ote tai jäljennös toimituskartasta ja toimitusasiakirjasta on toimitettava myös kunnalle, jos toimituksessa tehty ratkaisu koskee kuntaa varten perustettua rasitetta.

100 §
Kantakiinteistön toteaminen

Jos koko kiinteistö on jaettu jakosopimuksella tai luovutettu määräaloina, on kantakiinteistöksi määrättävä muodostettavista kiinteistöistä se, jonka muodostettavien kiinteistöjen omistajat ovat sopineet tai toimituksessa sopivat jääväksi kantakiinteistöksi, jollei kiinteistönmuodostamislain 21 §:n 2 momentista tai 183 §:stä muuta johdu.

Jos muodostettavien kiinteistöjen omistajat eivät sovi kantakiinteistöstä, on toimitusmiesten toimituskokouksessa määrättävä, mikä muodostettavista kiinteistöistä on kantakiinteistö.

103 §
Ilmoitukset kirjaamisviranomaiselle javaltiolle

Kiinteistörekisterin pitäjän on viipymättä toimitettava kirjaamisviranomaiselle tiedot siitä, mistä kiinteistöstä, osuudesta tai määräalasta uusi kiinteistö on muodostettu, jolleivät muodostamistiedot käy ilmi kiinteistörekisteristä. Sama koskee kiinteistötoimituksen tai kiinteistöjen yhdistämisen yhteydessä tehtyä sopimusta tai päätöstä, jolla muutetaan kiinnityksiä tai erityisen oikeuden kirjauksia. Kiinteistörekisterin pitäjän on tehtävä kiinteistönmuodostamislain 290 a §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus kirjaamisviranomaiselle sen jälkeen, kun kiinteistöt on merkitty kiinteistörekisteriin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.