865/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta

Valtiovarainministeriö on päättänyt julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (467/1999) 9 §:n 1 ja 2 momentin nojalla:

1 §
Yleistä

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467/1999) 8 §:ssä tarkoitettuun JHTT-tutkintoon, jäljempänä tutkinto, on oikeus osallistua henkilöllä, joka on toiminut julkishallinnon ja -talouden tehtävissä 2 §:n mukaisesti ja tilintarkastustehtävissä 3 §:n mukaisesti.

Hakija hyväksytään tutkintoon julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla, jos hän täyttää poikkeuksellista hyväksymistä koskevat vaatimukset tämän päätöksen 4 §:n mukaisesti.

2 §
Julkishallinnon ja -talouden tehtävissä hankittu kokemus

Tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän kokemuksen julkishallinnon ja -talouden tehtävistä toimimalla päätoimisesti vähintään viisi vuotta:

1) valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän, seurakuntayhtymän tai sellaisen yhteisön, jossa niillä on määräämisvalta, samoin kuin muun luonteeltaan julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön talousjohtajana, talouspäällikkönä, laskentapäällikkönä, hallintopäällikkönä, taloussuunnittelijana, taloustarkastajana, sisäisenä tarkastajana tai julkishallinnon tilintarkastajana taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa taloushallinto- ja tarkastustehtävissä; tai

2) JHTT-yhteisössä tai Keskuskauppakamarin taikka kauppakamarin hyväksymässä tilintarkastusyhteisössä julkisen sektorin tarkastustehtävissä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta sellaisesta kokemuksesta, joka on saatu muun julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön kuin Euroopan unionin, valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän tai seurakuntayhtymän palveluksessa, luetaan kokemukseksi enintään puolet vaadittavasta kokemuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kokemus on oltava pääosin viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

3 §
Tilintarkastustehtävissä hankittu kokemus

Tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuskokemuksen toimimalla vähintään neljä vuotta:

1) julkisyhteisön tilintarkastustehtävissä tai muissa taloudenhoidon tarkastustehtävissä taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa tehtävissä;

2) julkisyhteisön tai kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetun yhteisön sisäisenä tarkastajana; tai

3) tilintarkastustehtävissä kirjanpitolain no-jalla kirjanpitovelvollisissa liiketoimintaa harjoittavissa yhteisöissä ja säätiöissä.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu kokemus ole päätoimista, tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuskokemuksen myös toimimalla vähintään neljä vuotta sivutoimisesti julkisyhteisöjen tai muiden yhteisöjen tilintarkastajana siten, että tilintarkastuskokemus on ollut monipuolista sekä määrältään ja laadultaan riittävän vaativaa.

Tässä pykälässä tarkoitettu tilintarkastuskokemus on oltava pääosin viimeisen viiden vuoden ajalta.

4 §
Poikkeuksellinen hyväksyminen tutkintoon

Tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on vähintään seitsemän vuoden kokemus vaativista julkishallinnon laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisista tehtävistä sekä vähintään neljän vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta 3 §:n mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisia tehtäviä ovat päätoiminen toiminta esimiehenä tai asiantuntijana julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön itsenäisissä ja vastuullisissa tehtävissä, joihin sisältyy laskentatointa, rahoitusta ja oikeudellisia asioita.

Tutkintoon hyväksytään hakija, jos hän on viidentoista vuoden ajan toiminut päätoimisesti ammattimaisesti:

1) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä;

2) julkisyhteisön sisäisenä tarkastajana; tai

3) muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa tehtävissä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta sellaisesta kokemuksesta, joka on saatu muun julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön kuin Euroopan unionin, valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän tai seurakuntayhtymän palveluksessa, luetaan kokemukseksi enintään puolet vaadittavasta kokemuksesta.

5 §
Muu julkisoikeudellinen yhteisö

Tässä päätöksessä tarkoitetaan muulla julkisoikeudellisella yhteisöllä tai säätiöllä muun muassa sellaista muuta yhteisöä tai säätiötä kuin viranomaista, jolle on lain nojalla annettu julkinen hallintotehtävä.

6 §
Vaatimusten täyttymisen ajankohta

Edellä 2―4 §:ssä tarkoitetuissa tehtävissä saaduksi kokemukseksi luetaan hakijan tutkintovuoden huhtikuun 15 päivään mennessä saama käytännön kokemus.

Edellä 2 §:n 3 momentissa ja 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut määräajat lasketaan 1 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta taaksepäin.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuoden 2000 tutkintoon.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1999

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.