856/1999

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 16 §:n 2 momentti, 17 §, 18 §:n 1 momentti, 19, 20 ja 22 §, 23 §:n 2 momentti, 24 § ja 25 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin ne ovat, 16 §:n 2 momentti asetuksessa 133/1998, 17 § osaksi asetuksissa 642 ja 1323/1996 sekä 221/1997, 18 §:n 1 momentti osaksi mainitussa asetuksessa 1323/1996, 19 § osaksi mainituissa asetuksissa 221/1997 ja 133/1998 sekä asetuksessa 791/1997, 20 § osaksi mainitussa asetuksessa 133/1998, 22 § osaksi mainituissa asetuksissa 1323/1996 ja 221/1997 sekä 23 §:n 2 momentti, 24 § ja 25 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

lääninoikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

vesiylioikeus

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vesioikeudet

vankilaoikeus

markkinatuomioistuin

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

valtakunnansyyttäjänvirasto

valtion oikeusaputoimistot

kihlakuntien syyttäjänvirastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjävirasto

kihlakuntien ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus

Kriminaalihuoltoyhdistys

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

Saamelaiskäräjät.

17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) kuntajako ja muu yleinen hallinnollinen jaotus sekä hallinnollisten jaotusten yhteensovittaminen;

2) aluehallinnon yleinen kehittäminen;

3) valtion paikallishallinnon yleinen kehittäminen;

4) valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyö;

5) aluehallinnon tietohallintoyhteistyö;

6) lääninhallitusten yleinen johto ja valvonta sekä muut lääninhallituksia koskevat asiat, siltä osin kuin ne eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;

7) kihlakunnanhallinto;

8) väestökirjanpito;

9) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

10) kuntahallinto;

11) kuntatalous;

12) kunnallinen eläkelaitos;

13) kunnallinen työmarkkinalaitos;

14 ) Kuntien takauskeskus;

15) aluekehitys ja siihen liittyvien ohjelmien sekä niiden suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittaminen;

16) saaristoa koskevien kysymysten yhteensovittaminen;

17) yleinen järjestys ja turvallisuus;

18) poliisihallinto;

19) Suomen passi, jollei asia kuulu ulkoasiainministeriölle, ja henkilökortti;

20) rikoksentekijän luovuttaminen Suomen ja Pohjoismaiden välillä;

21) vartioimisliiketoiminta ja majoitusliikkeiden matkustajakortit;

22) arpajaislainsäädäntöön perustuvat toiminnot, viihdelaitteet ja rahankeräykset;

23) ampuma-ase- ja teräaselainsäädännön mukaiset toiminnot;

24) yleisötilaisuudet;

25) järjestyksenvalvojia koskevan lainsäädännön mukaisen toiminnot;

26) maahantulo ja maastalähtö sekä niiden valvonta;

27) Suomen kansalaisuus;

28) ulkomaalaisten maassa oleskelu sekä pakolaisaseman ja muun kansainvälisen suojelun tarpeen määrittäminen, mikäli asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

29) pelastustoimi;

30) rajojen vartiointi;

31) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräyksiin perustuvat yleissopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet siltä osin kuin ne koskevat sisäasioita, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

lääninhallitukset

väestörekisterikeskus

kihlakunnanvirastot, kihlakuntien poliisilaitokset sekä maistraatit

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

poliisiammattikorkeakoulu

poliisikoulu

poliisin tekniikkakeskus

Pelastusopisto

valtion kokeiluhätäkeskukset

palosuojelurahasto

ulkomaalaisvirasto

rajavartiolaitos.

18 §

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) valtakunnan puolustus, yleinen puolustusvalmius ja puolustustila;

2) valtakunnan alueen valvonta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaaminen;

3) puolustusvoimien kokoonpano ja järjestelyt, varustaminen, koulutus ja ylläpito;

4) asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus;

5) sotilasoikeudenhoito, siltä osin kuin asia ei kuulu oikeusministeriön toimialaan;

6) poliisitoiminta puolustusvoimissa;

7) puolustusvoimien terveydenhoito ja sosiaalitoiminta;

8) toimialan metsätalous ja ympäristönsuojelu;

9) rauhanturvaamistoiminta;

10) sotilasilmailu ja -merenkulku;

11) puolustustarvikkeiden maastavienti;

12) vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukeminen.


19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) talous- ja finanssipolitiikka;

2) julkinen talous;

3) valtion toiminta- ja taloussuunnittelun yleinen ohjaus ja yhteensovittaminen, kehysmenettely ja talousarvio;

4) valtion varallisuuden hallintaa, käyttöä ja luovutusta koskevat yleiset perusteet sekä muut taloushallinnon perusteet;

5) valtion toimintojen maksullisuus ja perittävien maksujen yleiset perusteet;

6) valtion maksuliike ja maksuvalmius;

7) valtion rahastot, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

8) valtion ja sen virastojen, liikelaitosten ja muiden laitosten sekä rahastojen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja muun laskentatoimen yleiset järjestelmät sekä tilien ja taloudenhoidon tarkastus;

9) verotus ja tullit, jollei tulleja koskeva asia kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) verotusta ja tulliyhteistyötä koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- tai turvallisuuspoliittisia näkökohtia;

11) valtion lainanottoa ja velkaa koskeva yleinen ohjaus ja valvonta, arvopaperistamalla tapahtuva varainhankinta sekä valtion takaukset, takuut ja niihin verrattavat sitoumukset;

12) raha- ja maksujärjestelmä sekä valuuttalainsäädäntö;

13) luottolaitostoiminta, arvopaperi- ja johdannaismarkkinat sekä niitä koskevat kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmät, rahastoyhtiöt, panttilainauslaitokset ja säästökassatoimintaa harjoittavat osuuskunnat;

14) pääomanliikkeet, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

15) indeksiehdon käytön rajoittaminen sopimuksissa;

16) hallinnon kehittämisen toimintalinjat, hallinnon yleinen organisointi sekä hallinnon ohjauksen ja toimintojen yleinen kehittäminen;

17) valtion komitealaitos;

18) valtion liikelaitosten yleinen kehittäminen ja liikelaitoksia koskevat yleiset säännökset, määräykset ja ohjeet;

19) valtionhallinnon tietojenkäsittelyn, tietohallinnon kehittämisen ja tietoturvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen sekä tietoyhteiskunnan kehittämistoiminnan edistäminen;

20) valtion tilastotoimi;

21) valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema, eläkkeiden ja muiden palvelussuhteen ehtojen yleinen järjestely, valtion työmarkkinapolitiikka sekä keskustason työnantajatoiminta;

22) valtion virastojen ja laitosten virka- ja työehtosopimustoiminta keskustasolla;

23) virkasuhteen ehdoista määrääminen niissä tapauksissa, joissa asia ei kuulu viraston toimivaltaan, sekä valtion liikelaitoksen virkasuhteisen toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista määrääminen;

24) valtion henkilöstövoimavarojen käytön yleinen tehostaminen;

25) viran siirtäminen toisen ministeriön hallinnonalan virastoon ja määrärahan siirtäminen tällaisen viraston käytettäväksi, jollei asia kuulu valtioneuvoston kanslian toimialaan;

26) valtion talonrakennustoiminta, valtion kiinteistövarallisuus ja virastotilojen hankinta ja hoito, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan, kiinteistöyksiköksi määrääminen sekä valtion virastojen ja laitosten toimitilojen ja valtion rakennusmaan hankinnan ja käytön yleinen ohjaus;

27) Kansainvälinen Valuuttarahasto, Kansainvälinen Jälleenrakennus- ja kehityspankki, Euroopan investointipankki, Pohjoismaiden investointipankki ja Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiö sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin;

28) Suomen Pankki;

29) valtion vakuusrahasto ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

valtiontalouden tarkastusvirasto

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

Hallinnon kehittämiskeskus

Valtion kiinteistölaitos

Rahapaja Oy

Oy Edita Ab

Engel-Yhtymä Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Leonia Oyj

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj

Sponda Oyj

Solidium Oy

Tietokarhu Oy

Yrityspankki SKOP Oyj

Kapiteeli Oy.

20 §

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) koulutus-, tiede-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-alan yleiset edellytykset;

2) evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat;

3) perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus;

4) ammatillinen koulutus, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

5) aikuiskoulutus;

6) ammattikorkeakouluopinnot;

7) yliopistolaitos;

8) tieteellinen tutkimus;

9) arkistotoimi;

10) suomen ja ruotsin kielissä suoritettavia tutkintoja varten asetetut tutkintolautakunnat;

11) virallisia kääntäjiä koskevat asiat;

12) opintotuki;

13) taide;

14) yleinen kirjastotoimi;

15) museotoimi;

16) viestintäkulttuuri, kulttuuriperinne sekä muut alaan liittyvät tehtävät;

17) tekijänoikeus;

18) liikunta;

19) nuorisotyö;

20) yhdessä työministeriön kanssa rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

yliopistot

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

kansainvälisen henkilövaihdon keskus

opintotuen muutoksenhakulautakunta

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

arkistolaitos

Varastokirjasto

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

museovirasto

valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen elokuva-arkisto

valtion elokuvatarkastamo

valtion elokuvalautakunta

ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus

Oy Veikkaus Ab

CSC-Tieteellinen laskenta Oy

FTP International Oy.

22 §

Liikenneministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) tieliikenne ja tiellä käytettävät ajoneuvot;

2) rautatiet ja rautatieliikenne;

3) siviili-ilmailu ja lentopaikat;

4) merenkulku ja muu vesiliikenne samoin kuin satamat, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

5) liikenneväylät;

6) vaarallisten aineiden kuljetus;

7) liikenteen logistiikka, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

8) liikenteen ympäristöasiat, jollei asia kuulu ympäristöministeriölle;

9) merentutkimus;

10) sääpalvelu sekä ilmakehän tutkimus ja siihen liittyvä muu geofysikaalinen tutkimus;

11) teletoiminta ja televiestintä;

12) yleiset tietoverkot;

13) radio- ja televisiotoiminta;

14) postitoiminta;

15) lehdistön tukeminen valtion varoin, siltä osin kuin asia ei kuulu opetusministeriön toimialaan;

16) tie- ja rautatieliikennettä, siviili-ilmailua, ilmatiedettä, merentutkimusta, merenkulkua ja muuta vesiliikennettä sekä viestintää ja postitoimintaa koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia.

Liikenneministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

tielaitos

merenkulkulaitos

merentutkimuslaitos

Ilmailulaitos

ilmatieteen laitos

Telehallintokeskus

Ratahallintokeskus

ajoneuvohallintokeskus

Saimaan kanavan hoitokunta

Raskone Oy

Suomen Autokatsastus Oy

Sonera-Yhtymä Oyj

Posti-yhtymä Oy

Yleisradio Oy

VR-Yhtymä Oy

Finnair Oyj

Liikenneturva.

23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

Kuluttajavirasto

kuluttajavalituslautakunta

kilpailuvirasto

elintarvikevirasto

patentti- ja rekisterihallitus

kuluttajatutkimuskeskus

mittatekniikan keskus

geologian tutkimuskeskus

turvatekniikan keskus

valtion teknillinen tutkimuskeskus

teknologian kehittämiskeskus

matkailun edistämiskeskus

puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Huoltovarmuuskeskus

sähkömarkkinakeskus

valtion ydinjätehuoltorahasto.

24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) toimeentuloturva;

2) vakuutustoiminta, vakuutuksen välitystoiminta ja vakuutustarkastus;

3) sosiaali- ja terveyspalvelut;

4) lääkehuolto;

5) kuntoutus;

6) terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy;

7) alkoholi-, huumausaine- ja tupakka-asiat;

8) terveydensuojelu ja säteilyhaittojen valvonta;

9) kemikaalien valvonta, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) geeniteknologian valvonta, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

11) työterveyshuolto;

12) työsuojelu ja metsäpalkkaus;

13) sosiaaliturvaa sekä sairaanhoitoa ja muuta terveydenhoitoalaa koskevat vieraiden valtioiden kanssa tehtävät sopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jollei niihin liity merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia;

14) naisten ja miesten välinen tasa-arvo.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos

lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus

tarkastuslautakunta

terveydenhuollon oikeusturvakeskus

työterveyslaitos

työsuojelun piirihallinto

työttömyysturvalautakunta

tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

kansaneläkelaitos

Vakuutusvalvontavirasto

Alkon kauppa Oy

Alko Oy

työsuojelurahasto

koulutus- ja erorahasto

työttömyysvakuutusrahasto.

25 §

Työministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) työsuhde, työaika, työelämän osallistumisjärjestelmät ja muut työympäristökysymykset sekä työehtosopimukset;

2) työriitojen sovittelu;

3) merimiesten palvelu- ja opintotoiminta;

4) ammatinvalinnanohjaus;

5) työnvälitys;

6) työvoimapoliittinen aikuiskoulutus;

7) työvoiman kansainvälinen liikkuvuus, ulkomaisen työvoiman maahanmuutto sekä siihen liittyvä valvonta;

8) työllisyys ja työttömyys;

9) julkisten töiden järjestely työllisyyden edistämiseksi, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

10) palkkaturva;

11) pakolaisuus, siltä osin kuin asia ei kuulu muun ministeriön toimialaan, turvapaikanhakijoiden vastaanotto sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan sijoittumista edistävät toimet;

12) maasta- ja paluumuutto;

13) siviilipalvelus ja työvoiman käytön säännöstely sekä työvelvollisuus;

14) Kansainvälisessä työjärjestössä tehtävät yleissopimukset;

15) yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 1 kohdassa tarkoitettujen työsuhdeasioiden valvonnan ohjaus;

16) yhdessä opetusministeriön kanssa rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministerin sijainen, Ministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.