837/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) 3 §:n 2 momentin ja mainitun päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon 1 ja 4 §:n, sellaisena kuin niistä on 1 § päätöksessä 597/1997 ja 4 § päätöksessä 247/1997, seuraavasti:

3 §

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;

3) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lomakkeet;

5) patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;

7) osoitteenmuutoksen merkitseminen patentti-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä elinkeinonharjoittajan osoitteenmuutoksen merkitseminen kaupparekisteriin;

8) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus kaupparekisteriin;

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle;

10) merkinnän tekeminen säätiörekisteriin ja yhdistysrekisteriin; ja

11) yksityisen elinkeinonharjoittajan henkilötunnuksen ilmoittamista koskeva muutosilmoitus kaupparekisteriin sekä henkilötunnuksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetut muut muutokset yksityisen elinkeinonharjoittajan tietoihin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä elokuuta 1999

Ministeri
Johannes Koskinen

Nuorempi hallitussihteeri
Sami Sunila

Liite

Liite

MAKSUTAULUKKO
1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
perusmaksu 1 200 mk
lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 120 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta ensimmäinen kerta 320 mk
muut kerrat 640 mk
Nähtäväksipanomaksu
perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Painatusmaksu
perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
maksu patentin uudelleen painamisesta, jokaiselta painettavalta sivulta 60 mk
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 120 mk
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista 110 mk
kahtena kappaleena 160 mk
Käännösmaksu 220 mk/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.―3. vuosi 850 mk
4. vuosi 650 mk
5. vuosi 750 mk
6. vuosi 900 mk
7. vuosi 1 100 mk
8. vuosi 1 250 mk
9. vuosi 1 450 mk
10. vuosi 1 650 mk
11. vuosi 1 900 mk
12. vuosi 2 200 mk
13. vuosi 2 450 mk
14. vuosi 2 700 mk
15. vuosi 3 050 mk
16. vuosi 3 400 mk
17. vuosi 3 750 mk
18. vuosi 4 100 mk
19. vuosi 4 400 mk
20. vuosi 4 700 mk
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtä västä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 1 100 mk
muut patenttiasiat 750 mk
Etuoikeustodistus 300 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Kuulutusjulkaisu 30 mk
Patenttijulkaisu 30 mk
Viikkoluettelo
irtonumero 30 mk
vuositilaus 650 mk
Tiivistelmäjulkaisu 5 mk
4 §
Hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 800 mk
Uudelleenkäsittelymaksu 200 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu
4 vuodeksi 1 200 mk
uudistamismaksun korotus 240 mk
Rekisteröinnin uudistamis maksu
2 vuodeksi 800 mk
uudistamismaksun korotus 160 mk
Maksu mitättömäksijulistamis vaatimuksesta 300 mk
Maksu hyödyllisyysmallirekis teriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Käännösmaksu 220 mk/sivu
Muutoksenhakumaksu 800 mk
Etuoikeustodistus 75 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Tutkimusmaksu 1 200 mk
Lausuntomaksu 400 mk
Lykkäysmaksu 250 mk
Lisämaksu jokaisesta viisi ylit tävästä suojavaatimuksesta 80 mk
Viitejulkaisumaksu 110 mk
Viitejulkaisun kaksoiskopio 160 mk
Kansainväliset hyödyllisyys mallihakemukset:
Maksu kansainvälisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta 800 mk
Lisämaksu jokaisesta viisi ylit tävästä suojavaatimuksesta 80 mk
Lisämaksu hyödyllisyysmalli lain 45 d §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 500 mk
Lähettämismaksu 800 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.