833/1999

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan matkailun edistämiskeskuksesta 27 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (459/1988) 1, 5―7 sekä 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 1280/1993, 6 § osaksi mainitussa asetuksessa, 7 § osaksi asetuksissa 1395/1992 ja mainitussa asetuksessa 1280/1993 sekä 9 § asetuksessa 866/1997, seuraavasti:

1 §

Matkailun edistämiskeskus, jäljempänä edistämiskeskus

1) edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua,

2) kehittää Suomessa tapahtuvaa matkailua,

3) tekee aloitteita matkailun edistämistä koskevissa asioissa sekä

4) avustaa kauppa- ja teollisuusministeriötä matkailun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Edistämiskeskuksen tulee huolehtia myös niistä tehtävistä ja toimeksiannoista, jotka sille säädetään tai jotka kauppa- ja teollisuusministeriö sille erikseen määrää.

5 §

Edistämiskeskuksen johtokunnan asettaa kauppa- ja teollisuusministeriö enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään viisi kauppa- ja teollisuusministeriön nimittämää jäsentä.

Edistämiskeskuksen johtajalla on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei johtokunta toisin päätä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

6 §

Johtokunta päättää:

1) edistämiskeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä palvelu- ja muista tavoitteista ottaen huomioon kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sovitut tulostavoitteet;

2) edistämiskeskuksen talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä;

3) edistämiskeskuksen toimintayksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta;

4) muista edistämiskeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

7 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä. Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyksiä asian ratkaisusta, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

9 §

Kelpoisuusvaatimuksena edistämiskeskuksen virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys matkailuun liittyviin kysymyksiin tai kansainväliseen liiketoimintaan;

2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.