828/1999

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, josta ulkomaalaisvirasto perii tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) muuta oleskelulupaa kuin jäljempänä 2 ja 3 §:ssä mainitut;

2) muuta työlupaa kuin jäljempänä 2 §:ssä mainitut;

3) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä

4) pyynnöstä annettavaa todistusta.

2 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuttuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) paikallispoliisilta ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskelulupaa;

2) paikallispoliisilta ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä työlupaa;

3) oleskeluluvan tai työluvan voimassaoloajan jatkamista;

4) oleskeluluvan tai työluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan;

5) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa;

6) muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan voimassaoloajan pidentämistä; sekä

7) viisumia.

3 §
Alennetut omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisistä taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) kansalaisuuden saamista hakemuksen perusteella;

2) kansalaisuuden saamista ilmoituksen perusteella;

3) vastausta kansalaisuutta koskevaan tiedusteluun;

4) Euroopan talousaluesopimukseen perustuvaa oleskelulupaa;

5) Suomessa asuvan Suomen tai muun pohjoismaan kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen oleskelulupaa perhesiteen perusteella;

6) pysyväisluonteisella tai pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevan ulkomaalaisen perheenjäsenen oleskelulupaa perhesiteen perusteella;

7) tilapäisluonteisesti vähintään vuoden ajan oleskelevan henkilön perheenjäsenen oleskelulupaa perhesiteen perusteella; sekä

8) opiskelijan oleskelulupaa.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua oleskelulupaa tai työlupaa koskevasta hakemuksesta ei peritä henkilöltä, joka otetaan Suomeen:

1) pakolaisuuden;

2) suojelun tarpeen; tai

3) painavan humanitaarisen syyn perusteella.

Maksua ei myöskään peritä edellä kohdissa 1―3 lueteltujen henkilöiden perheenjäseneltä tai muulta omaiselta, joka on saanut oleskelu- tai työluvan perhesiteen perusteella.

Maksua oleskelulupahakemuksesta ei peritä, jos se koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii liiketaloudellisin perustein joko kiinteät tai tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus- suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

6 §
Ulkomaalaisviraston toimivalta

Ulkomaalaisvirastolla on toimivalta tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuunottamatta liitteenä olevassa maksutaulukossa mainittuja maksuja.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1999 ja on voimassa toistaiseksi. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 4 päivänä elokuuta 1998 annettu sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista (601/1998).

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Ministeri
Martti Korhonen

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Koponen

Liite

ULKOMAALAISVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Suorite Maksu Peruste
OMAKUSTANNUSARVON MUKAISET SUORITTEET
Muu kuin alempana mainittu ensimmäinen oleskelulupa 800 mk 1 §, 1 mom./1
Ensimmäinen työlupa 800 mk 1 §, 1 mom./2
Kadotetun tilalle annettava uusi muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja 460 mk 1 §, 1 mom./3
Pyynnöstä annettava todistus 100 mk 1 §, 1 mom./4
MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISET SUORITTEET
Paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi siirretty oleskelulupa 500 mk 2 §, 1 mom./1
Paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi siirretty työlupa 200 mk 2 §, 1 mom./2
Oleskeluluvan jatkaminen 500 mk 2 §, 1 mom./3
Työluvan jatkaminen 200 mk 2 §, 1 mom./3
Oleskelu- tai työluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan luvalta 80 mk 2 §, 1 mom./4
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja
― enintään vuoden kestoltaan 220 mk 2 §, 1 mom./5
― yli vuoden kestoltaan 200 mk 2 §, 1 mom./5
Muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan voimassaoloajan pidentäminen 80 mk 2 §, 1 mom./6
Kertaviisumi 360 mk 2 §, 1 mom./7
Kauttakulkuviisumi 120 mk 2 §, 1 mom./7
ALENNETUT OMAKUSTANNUSARVON MUKAISET SUORITTEET
Kansalaisuus hakemuksen perusteella 2 000 mk 3 §, 1 mom./1
Kansalaisuus ilmoituksen perusteella 500 mk 3 §, 1 mom./2
Kansalaisuutta koskeva tiedustelu 200 mk 3 §, 1 mom./3
Euroopan talousaluesopimukseen perustuva oleskelulupa 130 mk 3 §, 1 mom./4
Oleskelulupa perhesiteen perusteella
― Suomessa asuvan Suomen tai muun pohjoismaan kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen 400 mk 3 §, 1 mom./5
― pysyväisluonteisella tai pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevan ulkomaalaisen perheenjäsen 400 mk 3 §, 1 mom./6
― tilapäisluonteisesti oleskelevan henkilön perheenjäsen 400 mk 3 §, 1 mom./7
Oleskelulupa opiskelun perusteella 400 mk 3 §, 1 mom./8
MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua ulkomaalaisvirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja sai tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta 961/1998 11 b §).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.