808/1999

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn kulttuuriministerin esittelystä

kumotaan uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (334/1922) 14 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 915/1970, sekä

muutetaan 1―4 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksissa 659/1968, 614/1969 ja 915/1970, 2 § mainitussa asetuksessa 614/1969 sekä 3 ja 4 § mainitussa asetuksessa 915/1970, seuraavasti:

1 §

Uskonnonvapauslain (267/1922) 5 §:n 2 ja 3 momentissa säädetty eroamisilmoitus on eroavan itsensä tehtävä asianomaisen uskontokunnan edustajalle tai maistraatille ja varmennettava ilmoitus nimikirjoituksellaan.

2 §

Vastaanotettuaan uskontokunnasta eroa-mista koskevan ilmoituksen maistraatin, jonka toimialueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, on talletettava tieto eroamisesta väestötietojärjestelmään sekä toimitettava tieto eroamisesta asianomaiselle uskontokunnalle tai sen seurakunnalle viipymättä sen jälkeen, kun eroaminen on uskonnonvapauslain mukaan tullut asianomaista henkilöä sitovaksi.

Jos eroamisilmoitus on jätetty muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille, on ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin viipymättä toimitettava ilmoitus tälle maistraatille. Uskonnonvapauslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kuukauden määräaika alkaa kulua siitä päivästä, kun henkilö on jättänyt ilmoituksen maistraatille.

3 §

Kun henkilö liittyy uskontokuntaan, hänen on annettava samalla kirjallinen vakuutus, ettei hän ole minkään uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskontokunnan jäsen.

4 §

Uskontokunnan tai sen asianomaisen seurakunnan on ilmoitettava väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään henkilön liittymisestä ja eroamisesta välittömästi sen jälkeen, kun asianomaiselle uskontokunnalle tai sen seurakunnalle tehty liittymis- tai eroamisilmoitus on uskonnonvapauslain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan tullut asianomaista henkilöä sitovaksi. Ilmoituksen tulee sisältää henkilön täydellinen nimi, syntymäaika tai henkilötunnus ja liittymis- tai eroamispäivä. Ilmoitus väestötietojärjestelmään voidaan tehdä kirjallisesti taikka tietoliikenneyhteyksin tai muutoin konekielisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.