793/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999

Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 §
Tarkoitus

Tässä päätöksessä asetetaan turvallisuusvaatimukset suoritettaessa työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (856/1998), jäljempänä työvälineiden käyttöpäätös, 45 §:ssä sekä rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) 32 §:ssä tarkoitettuja henkilönostoja tavaroiden nostamiseen suunnitellulla ja valmistetulla nostolaitteella.

2 §
Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan nostettaessa henkilöitä tavaroiden nostamiseen suunnitellulla ja valmistetulla nosturilla ja haarukkatrukilla työssä, johon sovelletaan työturvallisuuslakia (299/1958).

Henkilöiden nostamisesta alusten lastauksessa ja purkamisessa on kuitenkin noudatettava, mitä siitä erikseen säädetään.

3 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

Nosturilla työvälineiden käyttöpäätöksen 43 §:n 1―4 momentissa tarkoitettua nosturia, torni-, kuormaus- ja ajoneuvonosturia.

Haarukkatrukilla oman voimakoneensa avulla liikkuvaa nosto- ja siirtolaitetta, jossa on nostohaarukka kuormien nostamista, laskemista ja siirtämistä varten.

Nostolaitteella nosturia ja haarukkatrukkia.

4 §
Henkilöiden nostamisen periaatteet

Henkilöiden nostaminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella. Tavaroiden nostamiseen suunniteltua ja valmistettua nostolaitetta voidaan kuitenkin käyttää henkilönostoihin, jos henkilönostolaitteen tai muun työmenetelmän käyttö ei ole tarkoituksenmukaista tai turvallista. Henkilönostotyön turvallisuus on tällöin varmistettava noudattaen tämän päätöksen säännöksiä.

5 §
Henkilönostokori ja nostolaite

Henkilönostoissa on käytettävä tarkoitukseen valmistettua henkilönostokoria ja vakavuudeltaan ja nostokyvyltään riittävää nostolaitetta. Nosturin suurimman sallitun kuorman on oltava vähintään kaksinkertainen henkilönostoissa syntyvään kuormitukseen nähden. Haarukkatrukin nostokyvyn tulee olla vähintään viisinkertainen henkilönostoissa syntyvään kuormitukseen nähden.

Kuormausnosturia käytettäessä henkilönostokori on kiinnitettävä nosturin nostopuomiin.

Henkilönostoissa henkilönostokorin liikkeiden tulee olla mahdollisimman tasaisia ja nosturin nosto- ja laskuliikkeen nopeuden enintään noin 0,5 m/s ja haarukkatrukin enintään noin 0,3 m/s.

6 §
Nosturin nostoköyden varmistus

Yksinomaan nosturin nostoköyden varassa olevan henkilönostokorin kannatus on varmistettava nosturissa taikka henkilönostokorissa olevalla erillisellä nostokoneistolla tai turvalaitteella, joka estää henkilönostokorin putoamisen, jos nostoköysi katkeaa tai sen kannatusjärjestelmä pettää.

Henkilönostoja saadaan kuitenkin 1 momentin estämättä suorittaa, jos nosturin koukkupesän huomattavan suuri paino tai muu nosturin rakenteeseen liittyvä erityinen syy estää säännöksen soveltamisen. Henkilönoston edellytyksenä on tällöin, että nosturin nosto- ja köysikoneisto on luotettavasti arvioitu ja arviointi osoittaa, että henkilönostokorin putoamisvaaraa ei ole.

7 §
Hydrauliikan varmistus

Hydraulisen nosturin kuormaa kantavissa sylintereissä tulee olla esiohjattu vastaventtiili (hydraulilukko) tai muu laite, joka hydraulijärjestelmän paineletkun tai -putken rikkoontuessa estää puomin hallitsemattoman liikkeen ja puomiston vaaraa aiheuttavan laskeutumisen.

Haarukkatrukissa on oltava turvalaite, joka estää henkilönostokorin putoamisen tai rajoittaa korin laskeutumisnopeuden riittävän pieneksi trukin hydrauliikassa tapahtuvan häiriön tai vikaantumisen varalta.

8 §
Hätäpysäytin

Nosturin nostopuomiin kiinnitettävässä henkilönostokorissa tulee olla hätäpysäytin.

Haarukkatrukin henkilönostokorissa tulee olla hätäpysäytin, jos nostokorkeus henkilönostossa ylittää kuusi metriä.

9 §
Henkilönostoihin osallistuvat henkilöt

Nostolaitteen kuljettajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla vähintään vuoden kokemus kyseessä olevan tai vastaavan tyyppisen laitteen kuljettajana.

Nosturin kuljettajalla tulee olla työvälineiden käyttöpäätöksen 59 §:ssä tarkoitettu pätevyys.

Henkilönostokorissa saa nostaa ainoastaan täysi-ikäistä henkilöä, jolla ei ole sellaista sairautta tai vammaa, joka saattaa vaarantaa työn turvallista suorittamista.

10 §
Nostotyön valvoja

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyön valvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia työnantajia, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyön valvojasta.

Nostotyön valvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostolaitteen käyttöön henkilönostoissa. Nostotyön valvojan tulee olla täysi-ikäinen.

11 §
Nostotyön suunnittelu

Työnantajan on suunniteltava työ siten, ettei siitä aiheudu vaaraa henkilönostokorissa työskenteleville eikä muille työpaikalla oleville henkilöille.

Henkilönostotyötä koskevassa suunnitelmassa on otettava huomioon henkilönostoon käytettävän nostolaitteen ominaisuudet ja sijoituspaikat, mahdollisuus henkilönostokorista tapahtuvaan hätäpoistumiseen, hukkumis- ja palonvaara, kaivantojen, liikenneväylien ja sähköjohtojen läheisyys sekä muut seikat, joilla saattaa olla merkitystä työn turvalliselle suorittamiselle.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna suunnitelmana tai sen osana voidaan käyttää yleiseen muotoon laadittua ohjetta tarvittaessa työpaikkakohtaisilla lisäohjeilla täydennettynä. Nostotyön valvojan on huolehdittava siitä, että työhön osallistuville henkilöille selvitetään työn kulku ja työhön liittyvät vaarat sekä suunnitelmaan mahdollisesti tehdyt muutokset.

12 §
Nostotyön yleiset edellytykset henkilönostoissa

Henkilönostotyössä on noudatettava seuraavaa:

1) henkilönosto on sallittu vain näkyvyyden ollessa hyvä ja nostotilanteen sellainen, ettei sääolosuhteista aiheudu vaaraa työn turvalliselle suorittamiselle;

2) jos nostolaitteen kuljettajan ja henkilönostokorissa työskentelevien henkilöiden välinen etäisyys haittaa merkkien ymmärrettävyyttä tai jos heidän välillään ei ole näköyhteyttä, yhteydenpito on varmistettava käyttämällä radiopuhelinta tai vastaavaa menetelmää; on varmistettava, että nostolaitteen kuljettaja ja henkilönostokorissa työskentelevät henkilöt ovat tietoisia käytettävästä merkinantojärjestelmästä;

3) henkilönostokoria ei saa käyttää tavaran nostoon eikä nostolaitteella henkilönoston aikana saa nostaa muuta kuormaa; henkilönostokorissa saa kuitenkin kuljettaa henkilön työssään tarvitsemat työkalut ja tarvikkeet, jos henkilönostokorin suurinta sallittua kuormaa ei ylitetä eikä korin vakavuutta vaaranneta; henkilönostokorissa ei saa nostaa sellaisia korin reunojen yli ulottuvia esineitä, jotka saattavat aiheuttaa tapaturman vaaraa;

4) henkilönostokorin siirtelyä työntekijöiden yläpuolella tulee välttää; putoavien esineiden aiheuttaman vaaran poistamiseksi on henkilönostokorin alapuolinen alue tarvittaessa aidattava tai pääsy vaaralliselle alueelle estettävä muulla riittävän tehokkaalla tavalla;

5) nostolaitteen kuljettajan on jatkuvasti seurattava henkilönostokorin liikkeitä eikä hän saa poistua ohjaamosta tai nostolaitteen hallintalaitteiden välittömästä läheisyydestä henkilönostotyön aikana;

6) nostolaitteen tukijalkojen on oltava tukiasennossa tukevalla alustalla;

7) nostotyön valvojan on tarvittaessa oltava työpaikalla henkilönostotyötä tehtäessä.

Henkilöiden nostaminen haarukkatrukilla edellyttää lisäksi, että nosto suoritetaan betoni-, asfaltti- tai muulla riittävän tasaisella ja kantavalla alustalla. Nostettaessa henkilöitä haarukkatrukilla maapohjan päällä työnantajan on varmistettava, että alusta on riittävän kantava ja että trukin kaatumisvaaraa ei ole.

Henkilönostokorissa työskentelevän työntekijän käyttöön tarvittaessa annettavasta putoamissuojaimesta ja sen käytöstä säädetään henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1407/1993).

13 §
Henkilönostokorin käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus

Henkilönostokorille on tehtävä ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja ennen turvallisuuden kannalta merkittävän korjaus- ja muutostyön jälkeistä käyttöönottoa asianmukainen käyttöönottotarkastus ja sen jälkeen määräaikaistarkastus yhden vuoden väliajoin tai käytön rasittavuudesta riippuen useamminkin.

Henkilönostokorin käyttöönottotarkastus on uusittava, jos kori on ollut käyttämättömänä yli kolme kuukautta, vaurioitunut tai ollut muuten erityisen rasituksen alaisena.

14 §
Haarukkatrukin käyttöönottotarkastus

Henkilönostoon käytettävälle haarukkatrukille on tehtävä asianmukainen käyttöönottotarkastus ennen kuin sitä aletaan käyttää henkilönostoihin, jollei tällaista tarkastusta ole tehty edeltävien 12 kuukauden aikana. Käyttöönottotarkastus on tehtävä myös ennen turvallisuuden kannalta merkittävän korjaus- ja muutostyön jälkeistä käyttöönottoa.

15 §
Tarkastuksen suorittaminen

Edellä 13 ja 14 §:ssä tarkoitetut tarkastukset saa suorittaa henkilö, jolla on työvälineiden käyttöpäätöksen 79 §:ssä säädetty pätevyys. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa ja pöytäkirjaa on säilytettävä siten kuin mainitun päätöksen 80 §:ssä säädetään.

16 §
Nosturin käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus

Nosturille on tehtävä ennen ensimmäistä henkilönostoa ja ennen turvallisuuden kannalta merkittävän korjaus- ja muutostyön jälkeistä käyttöönottoa asianmukainen käyttöönottotarkastus. Henkilönostoon käytettävälle nosturille on sen jälkeen tehtävä määräaikaistarkastukset vähintään yhden vuoden välein.

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset on tehtävä sen mukaan kuin työvälineiden käyttöpäätöksen 61―72 §:ssä säädetään. Henkilönoston edellyttämät tarkastukset tehdään siltä osin kuin niitä ei ole sisältynyt edelliseen säännönmukaiseen tarkastukseen.

17 §
Turvallisuuden seuranta

Työnantajan on laatimansa suunnitelman mukaisesti huolehdittava siitä, että vähintään kahden viikon välein varmistetaan, että käytössä oleva henkilönostokori ja sen kannatuslaitteet ovat luotettavassa kunnossa. Suunnitelman toteutuminen on varmistettava sopivalla tavalla.

Nostotyön valvojan on varmistettava, että nostolaite ja henkilönostokori on tarkastettu asianmukaisesti. Valvojan on lisäksi varmistettava, että työ voidaan tehdä suunnitellulla tavalla.

Havaitut viat ja puutteellisuudet on kirjattava sopivalla tavalla. Turvallisuuteen vaikuttavat viat ja puutteellisuudet on poistettava ennen nostotyön aloittamista tai jatkamista.

Rakennustyön työmaatarkastuksista säädetään erikseen.

18 §
Työntekijöiden osallistuminen

Henkilönostotyöhön osallistuvien työntekijöiden keskuudestaan valitsemalle edustajalle on varattava tilaisuus osallistua 17 §:ssä tarkoitettuun seurantaan.

Nostolaitteen pääasiallisen käyttäjän osallistumisesta tarkastukseen on sovellettava, mitä työvälineiden käyttöpäätöksen 8 §:ssä säädetään.

19 §
Nostolaitteen kuljettajan velvollisuudet

Nostolaitteen kuljettajan on päivittäin ennen henkilönostotyön aloittamista varmistauduttava henkilönostokorin kiinnityksestä sekä toiminta- ja käyttökokein nostolaitteen, sen jarrujen ja turvalaitteiden toimintakunnosta.

20 §
Ilmoitusvelvollisuus

Henkilönostotyössä sattuneesta nostolaitetta, henkilönostokoria, sen kannatuslaitteita tai turvalaitetta kohdanneesta nostotyön turvallisuuden kannalta merkittävästä aineellisesta vauriosta on viipymättä ilmoitettava asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle.

21 §
Poikkeuksien myöntäminen

Asianomaisella työsuojeluviranomaisella on nostolaitteen ja henkilönostokorin rakennetta koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta oikeus erityisistä syistä yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän päätöksen säännöksistä edellyttäen, että työntekijöiden turvallisuus on muilla toimenpiteillä varmistettu.

22 §
Tarkemmat säännökset

Tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö.

23 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan henkilönostoista nosturilla 24 päivänä huhtikuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös (325/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 45 § tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 95/63/EY; EYVL N:o L 335, 30.12.1995, s. 28

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Neuvotteleva virkamies
Pertti Siiki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.