786/1999

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999

Valtioneuvoston päätös dieselöljyn ja moottoribensiinin laatuvaatimuksista

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1711/1995:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Suomessa markkinoille luovutettavaan moottoriajoneuvoissa käytettävään moottoribensiiniin ja dieselöljyyn.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) moottoribensiinillä, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia haihtuvia kivennäisöljyjä, jotka on tarkoitettu ottomoottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen polttoaineeksi;

2) dieselöljyllä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia dieselöljyjä, jotka on tarkoitettu dieselmoottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen polttoaineeksi; sekä

3) moottoriajoneuvolla ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1256/1992) määriteltyjä moottoriajoneuvoja sotilasajoneuvoasetuksessa (560/1992) tarkoitettuja sotilasajoneuvoja lukuun ottamatta.

3 §
Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille luovuttamisen kielto

Lyijyllisen moottoribensiinin markkinoille luovuttaminen on kielletty.

4 §
Lyijyttömän moottoribensiinin laatuvaatimukset

Markkinoille luovutettavan lyijyttömän moottoribensiinin tulee täyttää tämän päätöksen liitteen taulukon I mukaiset laatuvaatimukset päätöksen voimaantullessa sekä lisäksi taulukon II mukaiset vaatimukset 1 päivänä tammikuuta 2005 alkaen.

5 §
Dieselöljyn laatuvaatimukset

Markkinoille luovutettavan dieselöljyn tulee täyttää tämän päätöksen liitteen taulukon III mukaiset laatuvaatimukset päätöksen voimaantullessa sekä lisäksi taulukon IV mukaiset vaatimukset 1 päivänä tammikuuta 2005 alkaen.

6 §
Poikkeuksen myöntäminen

Ympäristöministeriö voi myöntää ilmansuojelulain (67/1982) 10 §:n 4 kohdan nojalla polttoaineen valmistajalle tai maahantuojalle poikkeuksen 3 §:n mukaisesta kiellosta sekä 4 ja 5 §:n mukaisista laatuvaatimuksista.

Poikkeus 3 §:n mukaisesta kiellosta voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jos moottoribensiiniä luovutetaan markkinoille käytettäväksi ainoastaan museoajoneuvoissa tai vastaavissa vanhoissa ajoneuvoissa ja

1) moottoribensiinin lyijypitoisuus on enintään 0,15 g/l;

2) moottoribensiinin bentseenipitoisuus on enintään 1 tilavuusprosentti;

3) moottoribensiinin jakelu tapahtuu erityisten jakelupisteiden välityksellä; sekä

4) Suomessa markkinoilla olevan lyijyllisen moottoribensiinin osuus moottoribensiinin vuotuisesta kokonaismyynnistä ei ole suurempi kuin 0,5 prosenttia.

Poikkeus 4 ja 5 §:n mukaisista vaatimuksista, voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jos

1) raakaöljyn tai öljytuotteiden toimituksessa tapahtuu poikkeuksellisia ja äkillisiä muutoksia, joiden vuoksi vaatimusten täyttäminen jalostamoilla ei ole mahdollista; sekä

2) Euroopan yhteisöjen komissio on sallinut poikkeamisen bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (98/70/EY) nojalla.

7 §
Poikkeuksen hakeminen

Ministeriö julistaa yleisellä kuulutuksella haettavaksi valmistajalle ja maahantuojalle myönnettävän poikkeuksen 3 §:n mukaisesta kiellosta. Kirjalliset hakemukset on jätettävä ministeriölle asiaa koskevassa kuulutuksessa mainittuun ajankohtaan mennessä. Poikkeusta 4 ja 5 §:n laatuvaatimuksista haetaan erikseen ministeriöltä. Hakemusten käsittelyyn sovelletaan muutoin hallintomenettelylakia (598/1982).

8 §
Määritysmenetelmät

Moottoribensiinin ja dieselöljyn vaatimustenmukaisuus määritetään tämän päätöksen liitteen taulukoissa I―IV ilmoitettuja menetelmiä käyttäen.

Määritysmenetelmien tarkkuus ratkaistaan standardin ISO 4259 (1995) mukaan.

9 §
Valvonta

Moottoribensiinin ja dieselöljyn valmistajien ja maahantuojien on laadittava vuosittain, ja viimeistään 1 päivänä huhtikuuta, selvitys edellisen kalenterivuoden aikana markkinoille luovutetuista polttoaineista. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että kaikki edellisen kalenterivuoden aikana markkinoille luovutettu moottoribensiini ja dieselöljy täyttää tämän päätöksen 3―6 §:n ja liitteen taulukoiden I―IV vaatimukset.

Selvitys tulee toimittaa ympäristöministeriölle. Ensimmäinen selvitys tulee tehdä vuotta 2000 koskien.

10 §
Ympäristöministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa yleisiä ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Tämän päätöksen 7 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä marraskuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan moottoribensiinin lyijy- ja bentseenipitoisuudesta 1 päivänä joulukuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös (1025/1988) sekä dieselöljyn ja kevy-en polttoöljyn rikkipitoisuudesta 13 päivänä helmikuuta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (142/1997) 1 §:n 2 kohta ja 3 §:n 1 momentti.

12 §
Siirtymäsäännös

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaiseen valtion varmuusvarastoon ennen tämän päätöksen antamista varastoidun dieselöljyn on markkinoille luovutettaessa oltava tämän päätöksen 5 §:n laatuvaatimuksien mukaista, ellei ympäristöministeriö ole myöntänyt tästä ilmansuojelulain 10 §:n 4 kohdan nojalla poikkeusta.

Ympäristöministeriö voi myöntää tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen varastokohtaisesti enintään 1 päivään tammikuuta 2005 saakka. Poikkeus voidaan myöntää, jos varastossa olevan dieselöljyn määrä ja laatu sekä varaston tekniset ominaisuudet estävät dieselöljyn laadun muuttamisen kohtuullisin kustannuksin.

Huoltovarmuuskeskuksen sekä dieselöljyn vastaanottajan on annettava ympäristöministeriölle tarvittavat tiedot päätöksen valvomiseksi.

Neuvoston direktiivi 98/70/EY, EYVL N:o L 350, 28.12.1998, s. 58

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitussihteeri
Mika Seppälä

Liite 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.