768/1999

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 1999

Asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä joulukuuta 1998 laivavarusteista annetun asetuksen (925/1998) 2 §:n 1, 3 ja 4 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


1) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/85/EY;


3) kansainvälisillä yleissopimuksilla vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä (SopS 30/1977), vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sekä näihin yleissopimuksiin liittyviä pöytäkirjoja ja muutoksia, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä tammikuuta 1999;


4) testausstandardeilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO), Kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO), Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC), Euroopan standardointikomitean (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) laatimia standardeja, jotka on laadittu testausmenetelmien ja testaustulosten määrittelemiseksi kansainvälisten yleissopimusten ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien ja kiertokirjeiden mukaisesti, siinä muodossa kuin ne ovat laivavarustedirektiivin liitteessä A.1 sekä sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä tammikuuta 1999;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Direktiivillä 98/85/EY liitteeseen A.1 lisättyjä varusteita, jotka on valmistettu ennen 30 päivää huhtikuuta 1999, voidaan asentaa tai sijoittaa suomalaiseen alukseen kahden vuoden ajan mainitusta päivästä alkaen, jos varusteet on valmistettu Suomessa ennen 11 päivänä marraskuuta 1998 voimassa olleiden tyyppihyväksymismenettelyjä koskevien säännösten mukaisesti.

Komission direktiivi98/85/EY, EYVL N:o L 315, 25.11.1998, s. 14

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.