735/1999

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 47 a ja 87 a §, 94 a §:n 1 ja 3 momentti, 94 b §:n 2 momentti ja 105 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 47 a §, 94 a §:n 1 ja 3 momentti, 94 b §:n 2 momentti ja 105 a § laissa 521/1995 ja 87 a § laissa 1567/1993, sekä

lisätään lakiin uusi 105 b § seuraavasti:

47 a §
Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö

Ajo- ja lepoajoista, ajopiirturin käytöstä ja muusta tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä on voimassa, mitä niistä säädetään tai määrätään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3820/85, tieliikenteen valvontalaitteista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 ja kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa (SopS 66/1999) jäljempänä AETR-sopimus.

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen osalta noudatetaan Suomessa myös, mitä mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa säädetään. Neuvoston asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta Suomessa säädetään asetuksella. Neuvoston asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista päättää asianomainen ministeriö, joka voi antaa tarvittaessa säännöksiä poikkeusten myöntämisestä.

87 a §
Ajopiirturin käyttö

Kuljettajan on käytettävä ajopiirturia niissä ajoneuvoissa, joissa se 47 a §:ssä mainittujen säädösten ja siinä mainitun sopimuksen määräysten mukaan on pakollista.

Tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista sekä 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeusluvista säädetään asetuksella. Asetuksella säädetään myös tarkemmin siitä, millä tavalla kuljettajan on käytettävä ajopiirturia sekä ajopiirturin korjaamisesta.

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä ajopiirturin levyjä. Kuljettajan on säilytettävä ajoneuvossa levyt kuluvalta viikolta ja edellisen viikon viimeiseltä ajopäivältä.

94 a §
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonta

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haltijan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle tai työsuojelutarkastajalle hallussaan oleva ajopiirturin levy tai ajopäiväkirja. Kuljettajan on vaadittaessa esitettävä ne myös tulli- tai rajavartiomiehelle.


Edellä 47 a §:ssä mainittujen säädösten ja siinä mainitun sopimuksen noudattamista valvovat poliisi, tullilaitos, rajavartiolaitos ja työsuojeluviranomaiset. Valvonnan täytäntöönpanosta säädetään asetuksella.

94 b §
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamisen pakkokeinot

Jos on perusteltua syytä epäillä, että kuljettaja on rikkonut 47 a §:ssä mainittujen säädösten tai sopimuksen ajoaikoja, taukoja tai lepoaikoja koskevia säännöksiä tai määräyksiä, poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi estää kuljettajaa jatkamasta ajoa, kunnes säädetty tauko tai lepoaika on pidetty.

105 a §
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen

Kuljettaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 47 a §:ssä mainittujen säädösten tai siinä mainitun sopimuksen ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevia säännöksiä tai määräyksiä, sekä työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen 5, 10, 14 tai 15 artiklaa tai AETR-sopimuksen 5 tai 11 artiklaa, on tuomittava tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta sakkoon. Kuljettajaa ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen teosta, jonka syynä on työnantajan tai tämän edustajan tekemä rikkomus.

105 b §
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista koskevien tietojen vaihto muiden valtioiden viranomaisten kanssa

Poliisi ja työsuojeluviranomaiset saavat luovuttaa ajopiirturin levystä ilmenevät tiedot ja muut tiedot rikkomuksen, ajoneuvon sekä ajoneuvon kuljettajan ja tämän työnantajan yksilöimiseksi sekä tiedot rikkomuksesta määrätyistä seuraamuksista, jotka he 47 a §:ssä mainittujen säädösten ja siinä mainitun sopimuksen mukaan sekä yhdenmukaisista menettelyistä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettu asetus (ETY) N:o 3821/85 annetun neuvoston direktiivin 88/599/ETY mukaan ovat velvollisia luovuttamaan.

Tiedot saa luovuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisille viranomaisille 1 momentissa tarkoitettujen asetusten ja siinä tarkoitetun direktiivin osalta ja AETR-sopimukseen liittyneiden valtioiden toimivaltaisille viranomaisille sopimuksessa määrättyjen tietojen osalta.

Poliisi ja työsuojeluviranomaiset saavat lisäksi luovuttaa 1 momentissa mainitut tiedot 2 momentissa tarkoitetuille viranomaisille epäillystä rikkomuksesta, jos toimivaltainen muun valtion viranomainen sitä pyytää tuossa valtiossa tapahtuneen rikkomuksen selvittämiseksi. Poliisi ja työsuojeluviranomaiset saavat myös pyytää mainituilta muiden valtioiden viranomaisilta samat tiedot Suomessa tapahtuneeksi epäillyn rikkomuksen selvittämiseksi.

Asetuksella voidaan tarvittaessa säätää menettelytavoista tietojen luovuttamiseksi ja pyytämiseksi.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 99/1998
LiVM 9/1998
EV 99/1998
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3820/85; EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 1
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85; EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 8

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.