732/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

Laki Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Tässä laissa annetaan tarvittavat säännökset Suomen perustuslain (731/1999), jäljempänä perustuslaki, täytäntöön panemiseksi.

2 §

Ennen perustuslain voimaantuloa valittujen eduskunnan valiokuntien sekä perustuslain 36 §:ssä tarkoitettujen toimielinten ja edustajien toimikausi jatkuu valitsemispäätöksen mukaisesti. Toimikausi kuitenkin päättyy perustuslain voimaan tullessa, jos toimielintä ei tuolloin voimaan tulevien säännösten mukaan enää aseteta.

3 §

Lakiehdotus käsitellään perustuslain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, jos ehdotuksen ensimmäinen käsittely on alkanut ennen perustuslain voimaantuloa.

Ennen perustuslain voimaantuloa eduskunnassa esitetty välikysymys käsitellään perustuslain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Eduskunnassa vireillä olevat toivomusaloitteet raukeavat perustuslain tullessa voimaan.

4 §

Vuonna 1919 annetun Suomen Hallitusmuodon 28 §:n nojalla annettua asetusta voi- daan perustuslain tultua voimaan muuttaa tai se kumota tasavallan presidentin antamalla asetuksella, jollei asetuksen antamisesta asiassa ole muuta säädetty.

5 §

Ennen perustuslain voimaantuloa valtakunnanoikeudessa nostettavaksi määrätty syyte käsitellään loppuun perustuslain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen valtakunnanoikeudesta annetun lain (273/1922) perustuslain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisessa kokoonpanossa.

6 §

Apulaisoikeuskanslerin varamies siirtyy perustuslain 69 §:ssä tarkoitetuksi apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi perustuslain tullessa voimaan ja jatkaa tässä tehtävässä toimikauden loppuun.

7 §

Eduskunta voi puhemiesneuvoston ehdotuksesta ja lakiehdotuksen käsittelystä valtiopäiväjärjestyksessä säädetyssä järjestyksessä hyväksyä perustuslain 52 §:n 1 momentissa tarkoitetun eduskunnan työjärjestyksen ennen perustuslain voimaantuloa. Työjärjestys ei kuitenkaan voi tulla voimaan ennen perustuslain voimaantuloa.

8 §

Valtiontalouden tarkastusvirasto järjestetään perustuslain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla eduskunnan yhteyteen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2001. Tarkastusviraston asemasta ja tehtävistä sääde- tään tarkemmin viimeistään edellä mainittuna päivänä voimaan tulevalla lailla.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

HE 75/1998
PeVM 11/1998
EV 276/1998
LJL 2/1999
PeVM 1/1999
EK 15/1999

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.