599/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan maanpuolustuskorkeakoulusta 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (668/1992) 32 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 888/1997,

muutetaan 1 §:n 3 momentti, 2 §, 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti, 2 § ja 3 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 888/1997, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a luku, seuraavasti:

1 §

Maanpuolustuskorkeakoulussa voidaan järjestää jatkokoulutusta ja täydennyskursseja sekä muuta koulutusta upseereille ja muulle puolustusvoimien henkilöstölle siten kuin pääesikunta siitä erikseen määrää. Muille kuin puolustusvoimien palveluksessa oleville annettavasta koulutuksesta päättää maanpuolustuskorkeakoulu, ulkomaalaisten opiskelijoiden osalta kuitenkin pääesikunta.


2 §

Maanpuolustuskorkeakoulu on pääesikunnan alainen. Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluu esikunta, perustutkinto-osasto (kadettikoulu), jatkotutkinto-osasto, täydennyskoulutusosasto, ainelaitoksia, maanpuolustuskurssit, Sota-arkisto, Sotamuseo sekä kirjasto, joka toimii puolustusvoimien keskuskirjastona.

3 §

Maanpuolustuskorkeakoulun hallintoa hoitavat rehtori, tutkimusjohtaja, hallintojohtaja, jatkotutkinto-osaston johtaja, perustutkinto-osaston johtaja, täydennyskoulutusosaston johtaja, ainelaitosten johtajat, maanpuolustuskurssien johtaja, Sota-arkiston johtaja, Sotamuseon johtaja ja kirjaston johtaja.


7 §

Perustutkinto-osaston, jatkotutkinto-osaston ja täydennyskoulutusosaston johtajat johtavat, ohjaavat ja valvovat osastojensa opetustyötä ja muuta toimintaa sekä osastojensa hallintoa siten kuin siitä johtosäännössä ja työjärjestyksessä tai muutoin määrätään.


4 a luku

Täydennyskoulutusosasto

17 b §

Täydennyskoulutusosastossa järjestetään suppeita kursseja ammattitaidon täydentämiseksi ja ammatillista kehittymistä edistäviä laajoja koulutusohjelmia, joissa annetaan pätevyys koulutettavien nykyistä tehtävätasoa ylemmän tason tehtäviin.

17 c §

Maanpuolustuskorkeakoulu voi johtosäännössä määrätyin edellytyksin ottaa ennen vuotta 1995 upseerin tutkinnon ja siihen vahvistetun jatkokoulutuksen suorittaneen henkilön opiskelijaksi täydentämään tutkintonsa tämän asetuksen mukaiseksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Opiskelija voi lukea hyväkseen ennen vuotta 1995 suoritettuun upseerin tutkintoon ja suorittamaansa jatkokoulutukseen sisältyvät opintosuorituksensa johtosäännössä määrätyllä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.