589/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston tilinpäätöksestä sekä sijoitusrahaston vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta

Valtiovarainministeriö on päättänyt 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 39 §:n 2 momentin, 94 §:n 2 momentin ja 96 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän päätöksen mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisessa on lisäksi noudatettava osakeyhtiölain (734/1978), kirjanpitolain (1336/1997) ja kirjanpitoasetuksen (1339/1997) säännöksiä, jollei tästä päätöksestä muuta johdu.

Sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot.

2 §
Määritelmä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan arvopaperilla sijoitusrahastolain 69 §:n 1 momentissa ja 71 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen arvopapereiden lisäksi lain 71 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

3 §
Tarkempien ohjeiden ja lausuntojen antaminen sekä poikkeusten myöntäminen

Rahoitustarkastus voi antaa ohjeita ja lausuntoja tämän päätöksen tilinpäätöstä koskevista säännöksistä sekä osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten, kirjanpitolain ja -asetuksen ja niiden nojalla annettujen ministeriön päätösten soveltamisesta.

Rahoitustarkastus voi rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi myöntää luvan poiketa tämän päätöksen tilinpäätöstä koskevista säännöksistä, jos poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi hakijan taikka sijoitusrahaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

2 luku

Rahastoyhtiön tilinpäätös

4 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma- ja tasekaavat

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laaditaan kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1 ja 6 §:n sekä kirjanpitolautakunnan tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä 20 päivänä huhtikuuta 1998 antaman yleisohjeen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaan.

Liikevaihto on esitettävä eriteltynä hallinnointipalkkioihin, merkintäpalkkioihin, lunastuspalkkioihin ja muihin tuottoihin. Erittely voidaan antaa myös tuloslaskelman liitetiedoissa.

3 luku

Sijoitusrahaston tilinpäätös

5 §
Sijoitusrahaston arvonlaskenta tilinpäätöksen perustana

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan noudattaen sijoitusrahaston sääntöjen arvon laskemista koskevia määräyksiä.

6 §
Tuloslaskelma

Sijoitusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:

1. TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET

a) Arvopapereiden nettotuotot

b) Johdannaissopimusten nettotuotot

c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet

d) Korkotuotot

e) Muut tuotot

2. KULUT

a) Palkkiokulut

aa) Rahastoyhtiölle

ab) Säilytysyhteisölle

b) Korkokulut

c) Muut kulut

3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

7 §
Tase

Sijoitusrahaston tase laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:

V a s t a a v a a

1. Arvopaperit markkina-arvoon

2. Myyntisaamiset

3. Muut saamiset

a) Johdannaissopimusten arvonnousut

b) Muut

4. Siirtosaamiset

5. Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa yhteensä

V a s t a t t a v a a

A RAHASTON ARVO

1. Rahaston arvo

B VIERAS PÄÄOMA

1. Ostovelat

2. Muut velat

a) Johdannaissopimusten arvonalennukset

b) Muut

3. Siirtovelat

Vastattavaa yhteensä

8 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ainakin kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n mukaiset liitetiedot.

9 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä tuloslaskelman erät Arvopapereiden nettotuotot ja Johdannaissopimusten nettotuotot eriteltyinä seuraavasti:

Arvopapereiden nettotuotot

Osakesidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonnousut

Realisoitumattomat arvonalennukset

Korkosidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonnousut

Realisoitumattomat arvonalennukset

Yhteensä

Johdannaissopimusten nettotuotot

Osakesidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonnousut

Realisoitumattomat arvonalennukset

Korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonnousut

Realisoitumattomat arvonalennukset

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonnousut

Realisoitumattomat arvonalennukset

Yhteensä

10 §
Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona on esitettävä:

a) Rahaston arvo 1.1.

Rahasto-osuuksien merkinnät

Rahasto-osuuksien lunastukset

Tuotonjako

Tilikauden voitto/tappio

Rahaston arvo 31.12.

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

c) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä tämän päätöksen liitteen mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12.

4 luku

Säilytysyhteisön tilinpäätös

11 §
Säilytysyhteisön tilinpäätös

Sijoitusrahastolain 9 §:ssä tarkoitetun säilytysyhteisön toimiluvan saaneen, säilytysyhteisötoimintaa harjoittavan säilytysyhteisön tuloslaskelma ja tase laaditaan kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti.

5 luku

Sijoitusrahaston vuosikertomus

12 §
Sijoitusrahaston vuosikertomuksen sisältö

Sijoitusrahaston vuosikertomuksessa on edellisen tilikauden tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen lisäksi esitettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toimialoittain, maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja sijoitusten koostumusta havainnollistavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston arvosta;

2) selvitys sijoitusten koostumuksessa katsauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

3) selvitys, missä laajuudessa rahasto on käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näiden sopimusten lukumääristä vuoden lopussa jaoteltuna erikseen suojaustarkoituksessa ja omaisuudenhoidon tehokkuuden edistämiseksi tehtyihin sopimuksiin;

4) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta; sekä

5) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä aiheutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, mikäli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut selvitykset voidaan esittää joko vuosikertomukseen sisältyvinä erillisinä selvityksinä tai tilinpäätöstietojen yhteydessä.

6 luku

Sijoitusrahaston puolivuotiskatsaus

13 §
Sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksen sisältö

Sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin katsauskautta koskeva edellä 3 luvun 10 pykälän c kohdassa tarkoitettu selvitys arvopaperisijoituksista lajeittain sekä johdannaissopimuksista ryhmiteltyinä tämän päätöksen liitteen mukaisesti sekä edellä 5 luvun 12 pykälän 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitetut selvitykset.

7 luku

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 1999.

Tämän päätöksen tilinpäätöstä koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1999 laadittavassa tilinpäätöksessä. Arvostusero ja edellisten tilikausien voitto tai tappio, jotka ennen tämän päätöksen voimaantuloa on merkitty omina erinään taseeseen, merkitään rahaston arvoon.

Tämän päätöksen sijoitusrahaston vuosikertomusta ja puolivuotiskatsausta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1999 laadittavassa puolivuotiskatsauksessa.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1999

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Jarkko Karjalainen

Liite

ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY
Arvopaperi Määrä Kpl/nimellisarvo, mk Kurssi mk/% Markkinaarvo/arvonmuutos mk Prosenttia rahaston arvosta
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta jommassa kummassa yllä mainitussa vaihdantajärjestelmässä Yhteensä
Muut arvopaperit Yhteensä
Sijoitusrahastolain 71 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut velkasitoumukset Yhteensä
Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Kassa ja muut varat, netto
Rahaston arvo
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.