559/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/1989) 12 b §, sellaisena kuin se on laissa 1595/1995, muutetaan 6 §, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentin 2, 5, 6 ja 8 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 12 a §, 13 §:n 2 momentin 9 kohta ja 4 momentti, 14 §:n 1 ja 3 kohta sekä 18 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi mainitussa laissa 1595/1995, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentin 2, 5, 6 ja 8 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 12 a §, 13 §:n 2 momentin 9 kohta, 14 §:n 1 ja 3 kohta sekä 18 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa ja 13 §:n 4 momentti laissa 627/1997, sekä

lisätään 13 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1595/1995, uusi 1 a kohta seuraavasti:

6 §
Ajokorttirekisterin tiedot

Ajokorttirekisteriin, johon merkitään ajokorttiluvan hakijat ja ajo-oikeuden haltijat sekä ajo-oikeutta vailla olevat liikennerikoksiin syyllistyneiksi epäillyt ja syyllistyneet henkilöt, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajokorttiluvan hakijasta ja ajo-oikeuden haltijasta sekä ajo-oikeutta vailla olevasta:

1) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkinnöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta koskevat erityisehdot ja erityisluvat sekä vastaavat puolustusvoimien ajokorttia koskevat tiedot;

2) moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyiksi epäiltyjä ja tehtyjä liikennerikoksia, niistä seuranneita rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot sekä tieliikennelain (267/1981) nojalla tapahtunutta ajokieltoon määräämistä, ajokorttiluvan peruuttamista, ajo-oikeuden raukeamista ja varoituksen antamista sekä niiden perustana olevaa tekoa tai epäiltyä tekoa koskevat tiedot;

3) henkilöauton ammattiajoluvan, liikenneopettajaluvan ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavan ajoluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevat tiedot;

4) autokoulujen valvontaa ja tutkimusta varten kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koskevat tiedot; sekä

5) opetusluvan ja harjoitusluvan myöntämistä koskevat tiedot.

Ulkomailla annetun ajokortin haltijaa koskevat tiedot talletetaan ajokorttirekisteriin, jos hänet on Suomessa tuomittu tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa mainitusta rikoksesta tai muusta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä tieliikennelaissa rangaistavaksi säädetystä rikoksesta taikka liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta paljastinlaiterikkomuksesta. Rekisteriin talletetaan soveltuvin osin 1 momentissa ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ajokortin valmistaja ylläpitää ajoneuvohallintokeskuksen toimeksiannosta ja valvonnassa osana ajokorttirekisteriä ajo-oikeuden haltijan valokuvan ja nimikirjoituksen käsittävää tiedostoa (väliaikainen ajokorttitiedosto). Valmistaja hävittää valokuvan ja nimikirjoituksen viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajokortin tilauksesta.

9 §
Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen

Kuljettajantutkintojen vastaanottaja voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa sekä ajokorttia ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa koskevia tietoja.


10 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö

Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää tieliikenteen tietojärjestelmää ja sen osarekistereitä sille lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa.


11 §
Tietojen luovutus tieliikenteen tietojärjestelmästä

Tieliikenteen tietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Tietoa ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.


12 §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:


2) viranomaiselle lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi tarpeellisia tietoja;


5) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyneen valtion ajoneuvojen rekisteriviranomaisille tietoja ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suorittamiseksi kyseisissä valtioissa;

6) tietoja ajoneuvon rekisteritunnuksen taikka omistajan tai haltijan nimen tai liikeja yhteisötunnuksen perusteella ajoneuvojen kauppaa tai rahoitusta, liikenne- tai autovakuutustoimintaa, katsastustoimintaa taikka muuta ajoneuvoihin liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksen asiakasrekisterin osoitetietojen päivittämistä varten;


8) tietoja tilastointia tai tieteellistä tutkimusta varten, jos henkilötietolaissa (523/1999) tietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä


Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös liikenneturvallisuuteen, liikenne- tai autovakuutuksiin, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen tai ajoneuvoihin liittyvää muuta kuin 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten. Ajoneuvon omistajan ja haltijan henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa vain, jos luovutuksen saajalla on henkilötietolain mukaan oikeus käsitellä näitä tietoja.

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun. Luonnollisen henkilön tietojen luovutus on sallittua ainoastaan, jos toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenneturvallisuuteen, liikenteeseen, liikenne- ja autovakuutuksiin, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen, ajoneuvoihin tai ajoneuvokauppaan. Luonnollisesta henkilöstä voidaan muussa kuin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa luovuttaa vain nimi- ja osoitetietoja. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske tietojen luovuttamista katsastuksen suorittajalle katsastukseen liittyvien palvelutehtävien hoitamista varten. Luonnollisen henkilön tietoja ei saa luovuttaa, jos rekisteröity on henkilötietolain nojalla kieltänyt tietojen käsittelyn tai jos luovutuksen saajalla ei ole mainitun lain mukaan muutoin oikeutta käsitellä luovutettavia tietoja.


12 a §
Henkilötunnuksen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ilman rekisteröidyn suostumusta saa henkilötunnusta käyttää tietojen luovutuksen perusteena tai henkilötunnuksen luovuttaa ajoneuvorekisteristä vain:

1) 12 §:n 1 momentin 2―5 ja 8 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

2) kun henkilön yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää siten kuin henkilötietolain 13 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa säädetään; taikka

3) osoitetietojen päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojenkäsittelyä varten, jos henkilötunnus jo on luovutuksensaajan käytettävissä.

13 §
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisteristä saa kuitenkin luovuttaa:


1 a) poliisin tehtäviä puolustusvoimissa suorittaville virkamiehille tietoja henkilötietojen tarkistamista varten;


9) ajoneuvohallintokeskuksen valvonnassa tietoja historiallista tai tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai liikenneturvallisuustutkimusta varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty, ja jos henkilötietolaissa tietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä


Ajokorttirekisterin tietoja ei saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla 2 momentin 9 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

14 §
Tietojen luovutus ajoneuvo- verotusrekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa:

1) rekisteritunnuksen perusteella yksittäisiä tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten henkilötunnusta lukuun ottamatta;


3) tietoja katsastuksen suorittajalle lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamista varten;


18 §
Rangaistusseuraamukset

Rangaistus tässä laissa mainittuihin rekistereihin kohdistuvasta tietomurrosta säädetään rikoslain 38 luvun 8 §:ssä ja tällaiseen rekisteriin kohdistuvasta henkilörekisteririkoksesta mainitun luvun 9 §:ssä sekä henkilörekisteririkkomuksesta henkilötietolain 48 §:n 2 momentissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 49 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1256/1994.

HE 120/1998
LiVM 17/1998
EV 290/1998
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY; EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 31

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.