538/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus ulkomaalaisasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön esittelystä

kumotaan 18 päivänä helmikuuta annetun ulkomaalaisasetuksen (142/1994) 14 §:n 4 momentti ja 16 §:n 3 momentti,

muutetaan 6 §:n 1 momentti, 8 ja 9 §, 14 §:n 3 momentti, 15 §:n 1 momentin 7 kohta, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 4 momentti, 18 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §:n 1 ja 2 momentti, 23 §, 24 §:n 1 momentti, 34 §:n otsikko ja 3 momentti sekä asetuksen liite,

sellaisena kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 8 § asetuksessa 222/1995, 23 § asetuksessa 1/1996, 24 §:n 1 momentti ja liite asetuksessa 607/1997, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a ja 8 b § sekä 32 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §
Passin tilapäinen haltuunotto

Ulkomaalaisen passi voidaan ulkomaalaislain (378/1991) 45 §:n 2 momentissa mainitun lisäksi ottaa tilapäisesti ulkomaalaisviraston, passintarkastajan tai poliisin taikka Suomen edustuston haltuun:

1) viisumi-, työlupa-, oleskelulupa-, muukalaispassi- tai matkustusasiakirja-asian käsittelyä varten;

2) turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten;

3) maasta poistumisen valvomiseksi;

4) maasta karkottamisen tai käännyttämisen valmistelemista ja toimeenpanoa varten;

5) milloin muu erityisen tärkeä syy sitä edellyttää.


8 §
Oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella

Ulkomaalaislain 18 c §:n nojalla ulkomailla tehtävä oleskelulupahakemus tulee jättää Suomen edustustoon. Edustusto toimittaa hakemusasiakirjat lausuntonsa kanssa ulkomaalaisvirastolle asian ratkaisemista varten. Jos ulkomaalaislain 18 b tai 18 c §:ssä tarkoitettua Suomessa laillisesti oleskelevaa perheenjäsentä on kuultava henkilökohtaisesti, ulkomaalaisvirasto toimittaa asiakirjat paikallispoliisille, joka kuulee häntä ja sen jälkeen palauttaa asiakirjat lausuntonsa kanssa ulkomaalaisvirastolle. Muissa tapauksissa ulkomaalaisvirasto kuulee Suomessa olevaa asianosaista kirjallisesti.

Jos Suomessa laillisesti oleskeleva perheenjäsen haluaa panna asian vireille ulkomaalaislain 18 d §:n 1 momentin mukaisesti, hänen on jätettävä perheenjäsentään koskeva oleskelulupahakemus paikallispoliisille, joka toimittaa asiakirjat lausuntonsa kanssa ulkomaalaisvirastolle. Ulkomaalaisvirasto voi pyytää edustustoa kuulemaan hakijaa ulkomailla.

Päätöksen tiedoksiantoa varten ulkomaalaisvirasto ilmoittaa päätöksestä paikallispoliisille sekä ulkomailla tapahtuvaa tiedoksiantoa varten Suomen edustustolle. Ulkomaalaisvirasto ilmoittaa päätöksestä myös asianomaisen kunnan sosiaaliviranomaiselle, silloin kun oleskeluluvan hakijalle on myönnetty oleskelulupa pakolaisena tai suojelun tarpeen perusteella.

8 a §
Lausunnot oleskelulupahakemuksesta perhesiteen perusteella

Ulkomaalaisvirasto tai paikallispoliisi voi hankkia perhesiteen perusteella tehdystä oleskelulupahakemuksesta lausunnon Suomessa laillisesti oleskelevan perheenjäsenen kotipaikkakunnan sosiaaliviranomaiselta. Lausuntoa voi pyytää Suomessa oleskelevan perheenjäsenen sosiaalisesta tai terveydellisestä tilanteesta, jos Suomessa laillisesti oleskeleva perheenjäsen on ilman huoltajaa tullut alaikäinen tai jos hakija on ydinperheen ulkopuolinen perheenjäsen tai jos lausunnon pyytämiseen on muu painava syy.

8 b §
Selvitys perheenjäsenen toimeen- tulosta

Perhesiteen perusteella ulkomaalaislain 18 c §:n 2 tai 4 momentin nojalla oleskelulupaa hakevan henkilön on esitettävä selvitys siitä, että hänen toimeentulonsa Suomessa on turvattu hänen itsensä tai hänen Suomessa oleskelevan perheenjäsenensä toimesta. Ulkomaalaisvirasto voi pyytää hakijalta asiakirjaselvitystä, kuten työnantajan todistuksen Suomessa asuvan perheenjäsenen työsuhteesta tai palkasta taikka verotustodistuksen tämän verotetusta tulosta ja omaisuudesta, mikäli Suomessa asuvan perheenjäsenen on ilmoitettu huolehtivan hakijan toimeentulosta.

9 §
Viisumi

Viisumin myöntäjä tekee viisumiin tämän asetuksen liitteenä 1 olevan taulukon mukaisen merkinnän, joka kuvaa oleskelun tarkoituksen. Perheenjäsenten yhteiseen passiin merkitty viisumi ei ilman nimenomaista merkintää koske puolisoa ja lapsia.

14 §
Määräaikainen oleskelulupa

Määräaikaisen oleskeluluvan myöntäjä tekee lupaan tämän asetuksen liitteenä 1 olevan taulukon mukaisen merkinnän, joka kuvaa oleskelun tarkoituksen.


15 §
Pysyvä oleskelulupa

Pysyvää oleskelulupaa ei myönnetä, jos ulkomaalaisen oleskelun perusteena on:


7) työskentely tehtävässä tai toimessa, johon ei 18 §:n 2 momentin 3―5 kohdan tai 18 §:n 3 momentin mukaan vaadita työlupaa; taikka


16 §
Työlupa ja sen voimassaoloaikaa koskevat poikkeukset

Työlupa voidaan myöntää vuotta lyhyemmäksi ajaksi hakemuksesta tai, jos kyseessä on:

1) yrityskohtainen työvoiman tilapäinen lisätarve tai määräaikainen hanke;

2) kausiluonteinen työ; tai

3) sellainen työ, johon työministeriön päätöksen mukaan työlupa myönnetään määräajaksi.

17 §
Työlupaan tehtävät rajoitukset

Ohjeet työlupiin tehtävistä merkinnöistä antaa asianomainen ministeriö.

18 §
Työlupavelvollisuudesta vapautetut

Ulkomaalaislain 25 §:ssä mainittujen henkilöiden lisäksi työlupaa ei vaadita ulkomaalaiselta, joka:

1) harjoittaa elinkeinoa;

2) harjoittaa maatilataloutta tilalla, jonka omistamiseen tai hallitsemiseen hän on saanut oikeuden siten kuin siitä erikseen säädetään;

3) tekee työtä, jonka perusteella ulkoasiainministeriö on myöntänyt hänelle oleskeluluvan;

4) on suomalaiseen alukseen muualla kuin Suomessa palvelukseen otettu merimies, milloin alus, jolla hän palvelee, pääasiassa liikennöi ulkomaisten satamien välillä;

5) toimii valtioiden kahden- tai monenväliseen yhteistyöhön liittyvissä tehtävissä;

Työministeriö antaa tarkemmat säännökset siitä, milloin työlupaa ei vaadita ulkomaalaiselta, joka

1) työskentelee Suomessa ulkomaisen työnantajan lukuun;

2) toimii tilapäisesti vierailevana luennoitsijana, opettajana taikka muuna kirjallisen tai suullisen esityksen esittäjänä tai laatijana, esiintyvänä taiteilijana taikka urheilijana;

3) osallistuu viralliseen tai järjestöjen kansainväliseen stipendiaatti-, opiskelija- tai nuorisonvaihto-ohjelmaan.

20 §
Työluvan myöntäminen Suomessa

Työvoimatoimisto antaa työlupahakemuksesta lausunnon ulkomaalaisvirastolle tai paikallispoliisille, jos ulkomaalainen hakee myös oleskelulupaa. Työlupalausuntoa ei pyydetä, jos hakijalle ei myönnetä oleskelulupaa.

Työministeriö antaa tarkempia säännöksiä siitä, milloin työlupa voidaan myöntää työvoimatoimiston lausuntoa pyytämättä henkilölle, jolle oleskelulupa on myönnetty muun kuin työlupaharkinnan perusteella.


23 §
Asian selvittäminen ja tutkinta eräissä tapauksissa

Ulkomaalaisen maahantulon ja maassa oleskelun tai työluvan myöntämisen edellytyksiä selvitettäessä taikka käännyttämistä tai karkottamista valmisteltaessa poliisi suorittaa tarvittaessa tutkinnan. Poliisi voi suorittaa tutkintaa myös Suomen edustustossa siten kuin asianomaiset ministeriöt erikseen sopivat.

Rajavartiolaitoksen ulkomaalaislain perusteella toimittamasta tutkinnasta säädetään rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/1999) 47 §:ssä.

Ulkomaalaisvirasto voi selvittää ulkomaalaislain 18 a tai 18 c §:n nojalla myönnettävän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä Suomen edustustossa siten kuin asianomaiset ministeriöt erikseen sopivat.

24 §
Kauttakulkumatkustaja

Ulkomaalaisella, joka on tämän asetuksen liitteessä 2 mainitun valtion kansalainen, on oltava lentokentän kansainvälisen alueen kauttakulkua varten lentokentän kauttakulkuviisumi, jollei asianomainen ministeriö toisin määrää. Muilta ulkomaalaisilta ei vaadita tällaista kauttakulkua varten viisumia.


32 §
Tiedoksianto ja täytäntöönpano

Ulkomaalaislain nojalla tehdyn päätöksen, joka koskee perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta, tiedoksi antamisen ulkomailla voi toimittaa Suomen edustusto. Jos päätös on myönteinen, edustusto merkitsee oleskeluluvan hakijan matkustusasiakirjaan.

34 §
Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset ja ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta siltä osin kuin se koskee työviranomaiselle kuuluvaa lausunnon antamista työlupahakemuksesta antaa työministeriö. Työministeriö antaa tarkemmat säännökset työviranomaisesta, joka valvoo ulkomaalaislain työntekoa koskevia säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Kari Häkämies

Liite 1 ja Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.