478/1999

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 81 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee käytetyn ydinpolttoaineen sijoittamista pysyväksi tarkoitetulla tavalla kallioperään. Tätä päätöstä sovelletaan myös muuhun ydinjätteeseen silloin, kun se sijoitetaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustiloihin.

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamisesta loppusijoituslaitokseen on voimassa, mitä kuljetuksista vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja ydinenergialaissa (990/1987) säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) loppusijoituksella ydinjätteiden sijoittamista pysyväksi tarkoitetulla tavalla kallioperään;

2) loppusijoituslaitoksella loppusijoitukseen tarkoitettua laitoskokonaisuutta, johon kuuluvat:

a) käytettyjen polttoainenippujen kapselointiin tarkoitettu laitos; sekä

b) maanalaiset tilat, jotka käsittävät kallioperässä olevat tilat loppusijoitusta varten pakattujen polttoainenippujen (jätekapselit) sijoittamiseksi (loppusijoitustilat) sekä niihin liittyvät aputilat;

3) loppusijoituslaitoksen käytöllä loppusijoituslaitoksessa laitoksen käyttöaikana tehtäviä toimenpiteitä; käyttöaika alkaa, kun on myönnetty lupa tuoda ydinjätettä loppusijoituslaitokseen, ja päättyy, kun Säteilyturvakeskus on todennut ydinjätteet sijoitetuiksi pysyväksi hyväksymällään tavalla;

4) loppusijoituspaikalla loppusijoituslaitoksen sijaintipaikkaa mahdollisine suoja-alueineen ja, kun loppusijoitus on toteutettu, ydinenergia-asetuksen (161/1988) 85 §:n mukaisesti maarekisteriin merkittyä aluetta sekä sen alla olevaa maa- ja kallioperää;

5) efektiivisellä vuosiannoksella efektiivistä annosta, joka aiheutuu vuoden mittaisena ajanjaksona saatavasta ulkoisesta säteilystä ja kehoon joutuvista radioaktiivisista aineista; efektiivinen annos on säteilylle alttiiksi joutuneiden kudosten ja elinten ekvivalenttiannosten painotettu summa, jossa ekvivalenttiannos on säteilystä kudokseen tai elimeen massayksikköä kohti keskimäärin siirtyneen energian ja säteilyn painotustekijän tulo;

6) pitkäaikaisturvallisuudella loppusijoituksen turvallisuutta loppusijoituslaitoksen käyttöajan jälkeen, ottaen huomioon ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat säteilyvaikutukset;

7) tarkasteluajanjaksoilla pitkäaikaisturvallisuuden arvioimisessa käytettäviä eripituisia ajanjaksoja;

8) vapautumisesteellä loppusijoituspaikan kallioperää sekä teknistä rakennetta tai materiaalia, joka ympäröi loppusijoitettuja radioaktiivisia aineita, sekä sellaista fysikaalis-kemiallista vuorovaikutusta, joka estää tai hidastaa radioaktiivisten aineiden vapautumista ja kulkeutumista;

9) odotettavissa olevalla käyttöhäiriöllä loppusijoituslaitoksen käyttöajan aikaista turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa, jonka arvioidaan sattuvan keskimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa, mutta jolla on huomattava todennäköisyys sattua ainakin kerran laitoksen käyttöaikana;

10) oletetulla onnettomuudella loppusijoituslaitoksen käyttöajan aikaista turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa, jolla on vain vähäinen todennäköisyys sattua laitoksen käyttöaikana;

11) todennäköisinä pidettävillä kehityskuluilla sellaisia vapautumisesteiden toimintakykyyn vaikuttavia muutoksia, joilla on huomattava todennäköisyys tapahtua tarkasteluajanjakson aikana ja jotka voivat aiheutua loppusijoitustilassa syntyvistä vuorovaikutuksista, geologisista tai ilmastollisista ilmiöistä tai ihmisen toiminnasta;

12) pitkäaikaisturvallisuutta heikentävillä epätodennäköisillä tapahtumilla sellaisia mahdollisina pidettäviä, vapautumisesteiden toimintakykyyn merkittävästi vaikuttavia tapahtumia, joilla on vähäinen todennäköisyys sattua tarkasteluajanjakson aikana ja jotka voivat aiheutua geologisten ilmiöiden tai ihmisen toiminnan seurauksena;

13) laadunvarmistuksella kaikkia niitä järjestelmällisiä ja suunniteltuja toimenpiteitä, jotka tehdään sen varmistamiseksi, että laite, laitos tai toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset;

14) turvallisuuskulttuurilla asianomaisessa organisaatiossa vallitsevaa asennetta, toimintatapaa ja työilmapiiriä, joka korostaa loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden kannalta merkityksellisten seikkojen huomioon ottamista loppusijoituksen eri vaiheissa.

2 luku

Loppusijoituksen säteilyturvallisuuden suunnittelu ja toteutus

3 §
Säteilylain soveltaminen

Ydinenergialaissa ja sen nojalla säädetyn lisäksi loppusijoituksen suunnitteluun ja toteutukseen sovelletaan, mitä säteilylain (592/1991) 2 §:ssä ja 9 luvussa säädetään.

4 §
Loppusijoituslaitoksen käyttö

Loppusijoituslaitoksen käytöstä ei saa aiheutua laitoksen henkilöstön tai muiden ihmisten terveyttä vaarantavaa säteilyaltistusta eikä vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle.

Loppusijoituslaitos ja sen käyttö tulee suunnitella siten, että:

1) laitoksen käytön ollessa häiriötöntä radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön jäävät merkityksettömän pieniksi;

2) odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden seurauksena eniten altistuville laitoksen henkilöstöön kuulumattomille ihmisille aiheutuva efektiivinen vuosiannos jää alle arvon 0,1 millisievertiä (mSv); sekä

3) oletetun onnettomuuden seurauksena eniten altistuville laitoksen henkilöstöön kuulumattomille ihmisille aiheutuva efektiivinen vuosiannos jää alle arvon 1 mSv.

Tätä pykälää sovellettaessa ei oteta huomioon säteilyannoksia, jotka aiheutuvat loppusijoituslaitoksen maanalaisten tilojen kiviaineksesta ja pohjavedestä vapautuvista luonnon radioaktiivisista aineista.

5 §
Pitkäaikaisturvallisuus

Loppusijoituksesta ei saa millään tarkasteluajanjaksolla aiheutua sellaisia terveydellisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia, jotka ylittäisivät loppusijoituksen toteutusajankohtana hyväksyttävänä pidettävän enimmäistason.

Loppusijoitus tulee suunnitella siten, että todennäköisenä pidettävien kehityskulkujen seurauksena aiheutuvat säteilyvaikutukset eivät ylitä 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja enimmäisarvoja.

Tarkasteluajanjaksolla, jona ihmisille aiheutuva säteilyaltistus voidaan riittävän luotettavasti arvioida, mutta jonka on oltava vähintään usean tuhannen vuoden mittainen, tulee:

1) eniten altistuville ihmisille aiheutuvan efektiivisen vuosiannoksen jäädä alle arvon 0,1 mSv; ja

2) muille ihmisille aiheutuvien keskimääräisten efektiivisten vuosiannosten jäädä merkityksettömän pieniksi.

Edellä tarkoitetun ajanjakson jälkeisille tarkasteluajanjaksoille tulee loppusijoitetuista ydinjätteistä peräisin olevien elinympäristöön vapautuvien radioaktiivisten aineiden määrien pitkän ajan keskiarvojen alittaa enimmäisarvot, jotka Säteilyturvakeskus asettaa kunkin radionuklidin osalta erikseen. Enimmäisarvot tulee asettaa siten, että:

1) loppusijoituksesta aiheutuvat säteilyvaikutukset voivat olla enimmillään vastaavansuuruisia kuin luonnon radioaktiivisista aineista aiheutuvat; ja

2) laaja-alaiset säteilyvaikutukset jäävät merkityksettömän pieniksi.

6 §
Odottamattomien tapahtumien huomioon ottaminen

Pitkäaikaisturvallisuutta heikentävien epätodennäköisten tapahtumien merkitys on selvitettävä ja, jos mahdollista, niiden seurausten ja säteilyvaikutusten odotusarvojen hyväksyttävyyttä on arvioitava 5 §:ssä tarkoitettuihin efektiivisen vuosiannoksen raja-arvoihin sekä vapautuvien radioaktiivisten aineiden enimmäismääriin verrattuna.

3 luku

Pitkäaikaisturvallisuuden suunnittelu

7 §
Loppusijoituksen toteutustapa ja ajoitus

Loppusijoitus kokonaisuutena on suunniteltava turvallisuuden kannalta edullisesti. Suunnittelussa on otettava huomioon käytetyn ydinpolttoaineen aktiivisuuden vähentäminen välivarastoinnilla sekä parhaan tekniikan ja tieteellisen tiedon hyväksikäyttö. Loppusijoitusta ei kuitenkaan saa tarpeettomasti siirtää.

Loppusijoitus tulee suunnitella siten, että pitkäaikaisturvallisuuden varmistaminen ei edellytä loppusijoituspaikan valvontaa ja että loppusijoitustila on avattavissa, mikäli kehittyvä tekniikka tekee sen tarkoituksenmukaiseksi.

8 §
Vapautumisesteet

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden tulee perustua toisiaan varmistaviin vapautumisesteisiin siten, että yhden vapautumisesteen toimintakyvyn vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen muutos ei vaaranna pitkäaikaisturvallisuutta. Vapautumisesteiden on tehokkaasti estettävä loppusijoitettujen radioaktiivisten aineiden vapautumista kallioperään vähintään usean tuhannen vuoden ajan.

9 §
Loppusijoituspaikka

Loppusijoituspaikan kallioperän ominaisuuksien on kokonaisuutena oltava suotuisat radioaktiivisten aineiden eristämiseksi elinympäristöstä. Loppusijoituspaikaksi ei tule valita paikkaa, jossa on jotakin pitkäaikaisturvallisuuden kannalta ilmeisen epäedullista.

10 §
Loppusijoitussyvyys

Loppusijoitustilojen on oltava niin syvällä, että maanpäällisten tapahtumien, toimintojen ja olosuhdemuutosten vaikutukset pitkäaikaisturvallisuuteen ovat vähäiset ja että ihmisen tunkeutuminen loppusijoitustiloihin on hyvin vaikeata.

4 luku

Loppusijoituslaitos ja sen käyttö

11 §
Yleiset turvallisuusperiaatteet

Loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden varmistamiseksi laitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä loppusijoitustilojen sulkemisessa tulee:

1) soveltaa koeteltua tai muuten huolella tutkittua, korkealaatuista tekniikkaa;

2) noudattaa kehittyneitä laadunvarmistusta koskevia ohjelmia; sekä

3) ylläpitää kehittynyttä turvallisuuskulttuuria.

12 §
Turvallisuuden jatkuva parantaminen

Loppusijoituslaitoksen käytöstä saatavia kokemuksia on järjestelmällisesti seurattava ja arvioitava. Turvallisuuden parantamiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina.

13 §
Turvallisuusluokitus

Loppusijoituslaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on luokiteltava sen perusteella, mikä merkitys niillä on loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. Kultakin järjestelmältä, rakenteelta ja laitteelta edellytettävän laadun sekä sen todentamiseksi tarvittavien tarkastusten ja testausten on oltava riittävät kyseisen kohteen turvallisuusmerkitykseen nähden.

14 §
Turvallisuustoimintojen varmistaminen

Loppusijoituslaitoksessa on varmistettava toiminnot, jotka ovat tärkeitä polttoainenippujen sekä jätekapselien eheyden säilymisen, päästöjen ehkäisemisen ja laitoksen henkilöstön säteilyturvallisuuden kannalta.

15 §
Käyttöehdot, ohjeistus ja kunnonvalvonta

Loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuuden ja pitkäaikaisturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat tekniset ja hallinnolliset vaatimukset ja rajoitukset on esitettävä turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa. Laitoksen käyttöä, kunnossapitoa, määräaikaistarkastuksia ja -kokeita sekä häiriö- ja onnettomuustilanteita varten on oltava riittävät ohjeet. Järjestelmien ja laitteiden luotettava toiminta on varmistettava huollolla sekä säännönmukaisin määräaikaistarkastuksin ja -kokein.

16 §
Henkilöstö

Loppusijoituslaitoksen henkilöstöön kuuluvien on oltava tehtäviinsä soveltuvia, päteviä ja hyvin koulutettuja. Henkilöstöä varten on oltava koulutusohjelmat pätevyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

17 §
Radioaktiivisten aineiden vapautumisen rajoittaminen

Radioaktiivisten aineiden vapautuminen loppusijoituslaitokseen käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyn yhteydessä on rajoitettava vähäiseksi. Vapautuneet kiinteät, nestemäiset ja ilmassa olevat hiukkasmaiset radioaktiiviset aineet on otettava talteen ja käsiteltävä radioaktiivisena jätteenä.

18 §
Säteilyturvallisuuden valvonta

Loppusijoituslaitoksen käytön säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen on varmistettava jatkuvin tai säännönmukaisin mittauksin. Valvonta on kohdistettava erityisesti laitoksen mahdollisiin päästöreitteihin sekä laitoksen ympäristöön.

19 §
Kriittisyysonnettomuuden estäminen

Rakenteellisin ratkaisuin on estettävä sellaisten polttoainekeskittymien muodostuminen, jotka synnyttävät hallitsemattoman neutronien ylläpitämän fissioiden ketjureaktion.

20 §
Palo- ja räjähdysvaaran ehkäiseminen

Loppusijoituslaitos on suunniteltava siten, että tulipalon todennäköisyys on pieni ja tulipalon seuraukset turvallisuuden kannalta vähäisiä.

Loppusijoituslaitos on suunniteltava siten, että estetään luotettavasti räjähdykset, jotka voisivat vaarantaa polttoainenippujen, jätekapselien tai radioaktiivisia aineita sisältävien laitteiden tai tilojen eheyden.

21 §
Ulkoisten tapahtumien huomioon ottaminen

Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisina pidettävistä luonnonilmiöistä ja muista laitoksen ulkopuolisista tapahtumista aiheutuvat vaikutukset.

22 §
Turvajärjestelyt ja valmiusjärjestelyt

Ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä koskevista yleisistä määräyksistä annettua valtioneuvoston päätöstä (396/1991) sovelletaan sen 12 §:n mukaisesti loppusijoituslaitokseen siinä laajuudessa kuin laitokseen kohdistuvasta lainvastaisesta toiminnasta aiheutuva uhka edellyttää.

Ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyistä koskevista yleisistä määräyksistä annettua valtioneuvoston päätöstä (397/1991) sovelletaan sen 10 §:n mukaisesti loppusijoituslaitokseen siinä laajuudessa kuin laitoksen ydinvahingosta aiheutuva vaara edellyttää.

23 §
Ydinmateriaalivalvonta

Loppusijoituslaitoksen suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja sulkeminen on toteutettava siten, että ydinmateriaaliin kohdistuva valvonta voidaan järjestää sitä koskevien vaatimusten mukaisesti.

5 luku

Loppusijoitustiloja koskevat erityiset vaatimukset

24 §
Loppusijoitustilojen suunnittelu

Suunnitellussa loppusijoitussyvyydessä on oltava riittävän suuria ja ehyitä kalliotilavuuksia, jotka soveltuvat loppusijoitustilojen rakentamiseen. Loppusijoitustilojen suunnittelua varten ja turvallisuusarvioissa tarvittavien lähtötietojen hankkimiseksi on suunnitellun loppusijoituspaikan kallioperän ominaisuudet selvitettävä suunnitellussa loppusijoitussyvyydessä tehtävin tutkimuksin.

25 §
Kallioperän ominaisuuksien säilyttäminen

Maanalaisten tilojen sijoittelu, louhinta, rakentaminen ja sulkeminen on toteutettava siten, että kallioperä parhaalla tavalla säilyttää pitkäaikaisturvallisuuden kannalta tärkeät ominaisuudet.

26 §
Jätekapselien vioittumisen estäminen

Maanalaisten tilojen laajennustöitä ei saa tehdä jo loppusijoitustiloissa olevien jätekapselien läheisyydessä, ja muutoinkin toiminnot loppusijoituslaitoksessa on suunniteltava niin, että jätekapselien vioittuminen on tehokkaasti estetty. Maanalaisissa tiloissa tehtäviin louhinta- ja rakennustöihin liittyviä maa-ainesten siirtoja tai niihin verrattavia muita laajamittaisia siirtotoimenpiteitä ei saa tehdä tiloissa, joita saatetaan samanaikaisesti käyttää jätekapselien siirtoihin.

6 luku

Turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittaminen

27 §
Loppusijoituslaitoksen käytön turvallisuus

Jos loppusijoituslaitoksen käyttöä koskevien turvallisuusvaatimusten täyttyminen ei ole suoraan todennettavissa, se on osoitettava kokeellisin tai laskennallisin menetelmin tai näiden menetelmien yhdistelmällä. Laskennalliset menetelmät tulee valita siten, että todellinen riski tai haitta on suurella varmuudella pienempi kuin laskennallisten menetelmien antamat tulokset. Laskennallisten menetelmien on oltava luotettavia ja hyvin kelpoistettuja tarkasteltavien tapahtumien käsittelyyn.

28 §
Pitkäaikaisturvallisuuden osoittaminen

Pitkäaikaisturvallisuutta koskevien säteilyturvallisuusvaatimusten täyttyminen sekä loppusijoitusmenetelmän ja loppusijoituspaikan soveltuvuus on perusteltava turvallisuusanalyysilla, jossa on tarkasteltava sekä todennäköisinä pidettäviä kehityskulkuja että pitkäaikaisturvallisuutta heikentäviä epätodennäköisiä tapahtumia. Turvallisuusanalyysin perustana tulee olla kokeellisiin tutkimuksiin pohjautuva numeerinen analyysi, jota on täydennettävä kvalitatiivisin, asiantuntijaharkintaan perustuvin tarkasteluin siltä osin kuin kvantitatiiviset analyysit eivät ole mahdollisia tai niihin sisältyy huomattavia epävarmuuksia.

Perusteltaessa 5 §:ään sisältyvän eniten altistuvien ihmisten säteilyaltistusrajan täyttymistä tulee tarkastella sellaista loppusijoituspaikan lähiympäristöstä ravintonsa hankkivaa yhteisöä, johon kohdistuu suurin säteilyaltistus. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on tarkasteltava mahdollisia vaikutuksia eläin- ja kasvilajeihin.

29 §
Pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvät epävarmuudet

Turvallisuusanalyysissa käytettävien lähtötietojen ja mallien on perustuttava parhaaseen tutkimustietoon ja asiantuntijakäsityk- seen. Lähtötiedot ja mallit on valittava tarkasteluajanjaksona mahdollisina pidettävien olosuhteiden mukaan, ja käytettävissä olevat tutkimusmenetelmät huomioon ottaen, niiden on oltava keskenään ristiriidattomia ja loppusijoituspaikkaa vastaavia. Käytettäviä las-kennallisia menetelmiä valittaessa lähtökohtana on pidettävä, että todellisen säteilyaltistuksen ja vapautuvien radioaktiivisten aineiden todellisten määrien tulee suurella varmuudella olla pienempiä kuin turvallisuusanalyysien antamat tulokset. Erikseen on arvioitava turvallisuusanalyysiin sisältyvät epävarmuudet ja niiden merkitys.

7 luku

Erinäiset säännökset

30 §
Yksityiskohtaiset määräykset

Yksityiskohtaiset määräykset käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta antaa Säteilyturvakeskus.

31 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Jorma Sandberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.