396/1999

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Laki merilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 21 luvun 5 §:n 2 momentti,

muutetaan 13 luvun 60 §:n 4 momentti ja 21 luvun 5 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 21 luvun 5 §:n 3 momentti laissa 234/1995, sekä

lisätään 21 lukuun uusi 8 a § seuraavasti:

13 luku

Kappaletavaran kuljetus

60 §
Toimivaltaista tuomioistuinta koskevat sopimusehdot

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, ellei sovittu lastaussatama eikä sovittu purkaussatama sijaitse Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa.

21 luku

Toimivaltainen tuomioistuin ja oikeuden- käynti merioikeusjutuissa

5 §
Toimivaltainen merioikeus matkustajien kuljetuksessa

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde- tään, kanne voidaan nostaa myös sen paikkakunnan merioikeudessa, missä kuljetuksen suorittanut alus on takavarikoitu tai joutunut muun turvaamistoimen kohteeksi. Kanteen nostamiseen silloin, kun vakuus on asetettu aluksen vapauttamiseksi takavarikosta, sovelletaan, mitä tämän luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

8 a §
Tuomioistuimen toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevien yleissopimusten soveltamisesta

Mitä tässä laissa säädetään, ei sovelleta, kun muuta seuraa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla tehdyistä yleissopimuksista ja niihin liittyvistä pöytäkirjoista (SopS 44/1993 ja SopS 26/1999).


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan aikaisempaa lakia.

HE 92/1998
LaVM 9/1998
EV 109/1998

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.