392/1999

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja vakuutusyhtiön toimilupamaksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1421/1993) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään sosiaali- ja terveysministeriön sekä työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) ministeriön päätökset muutoksenhakuasioissa 1 000 markkaa;

2) vakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös:

uuden toimiluvan antamista koskeva päätös 30 000 markkaa

voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös 15 000 markkaa;

3) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 2 000 markkaa;

4) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

5) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 b §:n 6 momentissa ja 58 §:ssä tarkoitetut vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

6) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen ehtojen ja perusteiden sekä maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätökset 2 000 markkaa;

7) rekisteriotteet työttömyyskassarekisteristä 100 markkaa;

8) muut Vakuutusvalvontaviraston valvottavan pyynnöstä annettavat ministeriön luvat ja päätökset 2 000 markkaa;

9) päätökset tutkimuslupa-asioissa 600 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 200 markkaa;

10) päätökset erivapausasioissa 1 000 markkaa;

11) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa ja kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 2 000 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 200 markkaa;

12) ulkomaisen lapseksiottamispalvelun antajaa koskevat päätökset 400 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 200 markkaa; ja

13) työsuojelun valvonnasta peritään kiinteät maksut liitteessä 1 mainituista suoritteista.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut, ovat:

1) alusten ennakkotarkastukset;

2) tyyppitarkastukset ja hyväksymiset; sekä

3) pätevyyttä ja hyväksyntää koskevat luvat.

Lääkekorvauslautakunnan suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan Raha-automaattiyhdistykseltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö ja työsuojelun piirihallinto hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön tai työsuojelun piirihallin- non kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon julkaisuissa; sekä

9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista 3 päivänä kesäkuuta 1998 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (385/1998).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Arita Kaario

Liite

MAKSUTAULUKKO
TYÖSUOJELUHALLINNON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Kiinteät maksut
Maksu/mk
Säädöksissä mainittu lupa tai muu suorite
1. Asbestipurkutyön valtuutus 1 730
2. Koulutusohjelman hyväksyminen 780
3. Laserlaite 760
4. Maataloustraktori, kansallinen 2 640
5. Maataloustraktorin ETY- tai osatarkastuksen hyväksyntä 2 640
6. Maataloustraktorin hyväksynnän muutos tai lisäys 1 820
7. Nostolaitetarkastaja 780
8. Nosturinkuljettajan korttijäljennös 70
9. Panostajan hylkäyspäätös tai lupakirjan peruuttaminen 350
10. Panostajan kuulustelija 300
11. Panostajan pätevyyskirja 450
12. Panostajan uusi kortti 280
13. Pulttipistooli 1 230
14. Pulttipistoolin tarvikkeet 1 230
15. Rakennushissi 1 850
16. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaite 990
17. Räjäytystyössä käytettävä muu laite 1 520
18. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös 70
Poikkeuslupa
19. Asbestin merkintä 2 250
20. Nosturin kuljettaminen 780
21. Nosturitarkastaja 850
22. Poikkeukset rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen säännöksistä 1 550
23. Rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuus 1 550
24. Muut säädöksissä mainitut poikkeusluvat 1 480

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.