264/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus eläkesäätiöasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiöasetuksen (1778/1995) 2, 3, 6 ja 8―12 § seuraavasti:

2 §

Eläkesäätiön hallituksen on pidettävä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvista henkilöistä sekä eläkkeen ja muiden etuuksien saajista sellaista luetteloa kuin Vakuutusvalvontavirasto määrää.

3 §

Jos eläkesäätiö eläkesäätiölain (1774/1995) 44 §:n nojalla pyytää Vakuutusvalvontavirastolta lupaa pitää eläkevastuu uusien perusteiden mukaista eläkevastuuta pienempänä, lupahakemukseen on liitettävä tarkka suunnitelma siitä, miten erotusta vähennetään vuosittain.

6 §

Ilmoitukset eläkesäätiörekisteriin on tehtävä Vakuutusvalvontaviraston vahvistamalla lomakkeella.

8 §

Vakuutusvalvontavirasto antaa säädettyä maksua vastaan otteita eläkesäätiörekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista.

9 §

Hakemukseen, jossa pyydetään Vakuutusvalvontaviraston suostumusta eläkesäätiön sulautumiseen tai vakuutustoiminnan luovuttamiseen, on liitettävä sulautumista tai vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva sopimus alkuperäisenä sekä oikeiksi todistetut jäljennökset niistä sulautuvan tai luovuttavan eläkesäätiön sekä vastaanottavan eläkesäätiön tai vastaanottavan vakuutuslaitoksen päätöksistä, joilla sopimus on hyväksytty.

10 §

Eläkesäätiön sulautumista tai vakuutustoiminnan luovuttamista koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa Vakuutusvalvontaviraston eläkesäätiölain 102 §:n 2 momentin nojalla muistutusten tekemistä varten määräämän ajan.

11 §

Jos Vakuutusvalvontavirasto määrää eläkesäätiön toiminnan osittain lopetettavaksi tai eläkesäätiön purettavaksi taikka kieltää eläkesäätiötä luovuttamasta tai panttaamasta eläkesäätiön hallinnassa olevaa omaisuutta, Vakuutusvalvontaviraston on kuulutettava siitä eläkesäätiön kustannuksella virallisessa lehdessä sekä ilmoitettava siitä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluville henkilöille ja eläkkeen tai muiden etuuksien saajille. Ilmoitus on tehtävä siten kuin eläkesäätiön säännöissä määrätään eläkesäätiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen pitämisestä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden sekä eläkkeen tai muiden etuuksien saajien nähtävinä sekä tiedonantojen muusta toimittamisesta.

12 §

Kun eläkesäätiölain 87 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös on valmistunut, jäljennös siitä on viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirastolle on toimitettava jäljennös myös mainitussa pykälässä tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.