262/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1327/1997) 1 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 2 §:n johdantokappale, I ryhmän 3 kohta, II ryhmän 3 kohta ja III ryhmän 2 kohta, 3 §:n 3 ja 5 momentti sekä 4 §, seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisten valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;


4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;


2 §
Sijoitusten jako ryhmiin

Eläkesäätiölain 48 b §:n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten jaetaan B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston sijoitukset, lukuun ottamatta asianomaisen ministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, ryhmiin seuraavasti:

I ryhmä

3) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

II ryhmä

3) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; sekä


III ryhmä

2) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;


3 §
Vakavaraisuusraja

Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston päättämien perusteiden mukaisesti käypään arvoon, jollei asianomainen ministeriö erityisistä syistä toisin päätä.


Edellä 1 momentissa tarkoitettuun eläkevastuuseen luetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisen vakuutuksen eläkevastuu sekä asianomaisen ministeriön määräämät muut eläkevastuuseen rinnastettavat erät, ja siitä vähennetään eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu lisävakuutusvastuu sekä asianomaisen ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen vuoksi määräämät muut erät.

4 §
Poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemiseksi eri ryhmiin sekä tarkemmat määräykset

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa eläkesäätiölle luvan määräajaksi lukea sijoitus johonkin toiseen 2 §:ssä säädettyyn ryhmään.

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin ja muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.