259/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan vakuutuskassan vastuuvelan katteesta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1138/1998) 1 §:n 1 momentin 2 kohta, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 13 ja 14 § sekä 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;


2 §
Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtioista sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin asianomainen ministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessään rinnastaa ETA-valtioon.


3 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko vastuuvelan bruttomäärä

Vastuuvelan koko bruttomäärän katteena saa olla:


3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka muu sellainen yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;


Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen.

5 §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen.

10 §
Osakasriskin pienentäminen

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1 momentin säännöksistä.

13 §
Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan ylittämiseen

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutuskassan hakemuksesta antaa määräajaksi luvan 4―9 §:ssä säädetyn enimmäisrajan ylitykseen.

14 §
Määräystenantovaltuus

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset vastuuvelan katteeseen kuuluvien varojen sijainnista, valuuttariskin rajoittamisesta ja valuuttaliikkeen järjestämisestä, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät.

Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen vakuutuskassalain 83 §:n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea vakuutuskassan vastuuvelan katteeseen.

16 §
Siirtymäsäännökset

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä kassan hakemuksesta jatkaa 1 momentissa säädettyä määräaikaa 6 ja 8 §:ssä tarkoitettujen varojen osalta enintään viidellä vuodella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.