247/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (462/1995) 1 §:n 1 momentin 1, 2, 5, 7, 9, 10, 10 a ja 11 kohta ja 2 momentin 3 kohta sekä 2 §:n johdantokappale, 4 ja 5 kohta sekä 5 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 7 kohta ja 2 momentin 3 kohta asetuksessa 826/1997, 1 §:n 1 momentin 10 a kohta asetuksessa 361/1997 ja 2 §:n 4 kohta asetuksessa 1298/1996, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1298/1996, uusi 6 ja 7 kohta seuraavasti:

1 §

Vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 1 §:n 1 momentissa ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:

1) maksettu osakepääoma tai keskinäisen vakuutusyhtiön osalta maksettu pohjarahasto ja maksettu takuupääoma;

2) kun 25 prosenttia osakepääomasta tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärästä on maksettu, puolet maksamatta olevasta osakepääoman määrästä tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärästä;


5) kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 12 §:n 1 momentin nojalla taseeseen merkitty poistoero ja 5 luvun 15 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset;


7) vakuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 2 ja 3 momentissa säädetyin ehdoin ja rajoituksin täysin maksettu pääoma yhtiön vähintään viideksi vuodeksi tai vähintään viiden vuoden irtisanomisajalla ottamasta pääomalainasta;


9) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella enintään 50 prosenttia siitä yhtiön tulevasta ylijäämästä, joka on arvioitu Vakuutusvalvontaviraston hyväksymällä tavalla;

10) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella yhtiön noudattamien kustannuskuormitusperusteiden mahdollistama määrä vakuutusten hankintamenoja siltä osin kuin niitä ei ole vähennetty vakuutusmaksuvastuusta tai aktivoitu taseen vastaaviin;

10 a) työeläkevakuutusyhtiön työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu;

11) vakuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella muut edellä esitettyihin rinnastettavat erät.


Jotta 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu pääomalaina voidaan laskea osaksi toimintapääomaa, sen tulee täyttää vakuutusyhtiölain 1 luvun 4 §:n 2 momentissa mainittujen säännösten lisäksi seuraavat ehdot:


3) lainasopimusta voidaan muuttaa ainoastaan Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella.


2 §

Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin määrää:


4) vakuutuksen hankintamenojen tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus siltä osin kuin se ylittää yhtiön kustannuskuormitusperusteiden mahdollistaman määrän sekä aineettomien hyödykkeiden tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus;

5) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemättömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennäköisenä;

6) vieraan sitoumuksen vakuudeksi annetut pantit ja kiinnitykset;

7) johdannaissopimusten mahdollinen enimmäistappio.

5 §

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. Asianomainen ministeriö voi määrätä, että 1 §:n 1 momentin 6 kohtaa ja 2 §:n 2 kohtaa sovellettaessa lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön tietyt varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.