219/1999

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 18 luvun 8 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (389/1995), päättänyt:

1 §

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulta vakuutusmatemaatikolta edellytetään:

1) ylempi korkeakoulututkinto, jossa korkein arvosana (syventävät opinnot) on saavutettu matematiikassa, tai muu vastaavat vaatimukset täyttävä akateeminen tutkinto;

2) riittäväksi katsottavat tiedot vakuutusmatematiikasta, riskiteoriasta, sijoitustoiminnan matematiikasta, todennäköisyyslaskennasta, tilastotieteestä, vakuutuslainsäädännöstä, kirjanpidosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston vakuutusyhtiöille antamista määräyksistä ja ohjeista; sekä

3) käytännön kokemus vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikosta annetun asetuksen (464/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista tai niihin rinnastettavista vakuutusmatemaatikon tehtävistä.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden toteaa kolmijäseninen vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä sosiaali- ja terveysministeriö määrää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnalle suoritetaan tarvittavat, lautakunnan määräämät kokeet tutkinnon 1 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun kelpoisuuden toteamiseksi.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden vahvistaa antamallaan todistuksella sosiaali- ja terveysministeriö vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan esityksestä.

4 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu kelpoisuus on myös henkilöllä, jolla on oikeus toimia vakuutusmatemaatikon tehtävissä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsin valaliitossa ja jolla on joko vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan riittäviksi katsomat tiedot Suomen vakuutuslainsäädännöstä ja suomalaisesta vakuutustoiminnasta tai käytännön kokemus vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikosta annetun asetuksen 1 §:ssä tarkoitetuista tai niihin rinnastettavista vakuutusmatemaatikon tehtävistä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsin valaliitossa vähintään kolmen vuoden ajalta, joista vähintään yhden vuoden on oltava kokemusta tällaisista tehtävistä Suomessa.

5 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu vakuutusmatemaatikon kelpoisuus on myös henkilöllä, jolla on vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta 29 päivänä syyskuuta 1980 annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (674/1980) tarkoitettu kelpoisuus.

6 §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan esityksestä katsoa vakuutusmatemaatikon menettäneen tässä päätöksessä tarkoitetun kelpoisuutensa, jos hän ei ole noudattanut lakia tai muutoin toiminut vakuutusmatemaatikolta edellytettävällä tavalla.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun esityksen tekemistä lautakunnan on varattava asianomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi.

7 §

Tämän päätöksen 6 §:n nojalla annetusta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/1950) säädetään.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1638/1995).

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Tarmo Pukkila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.