203/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999

Laki työturvallisuuslain 49 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 49 §, sellaisena kuin se on laissa 686/1995, seuraavasti:

49 §

Työnantaja tai 3―6 §:ssä tarkoitettu henkilö taikka näiden edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetussa valtioneuvoston päätöksessä säädetyn

1) ennakko- tai määräaikaistarkastuksen suorittamisen,

2) selvityksen tai suunnitelman tekemisen,

3) suojalaitteen tai henkilökohtaisen suojaimen varaamisen tai asentamisen,

4) työtä koskevan luvan hankkimisen tai ilmoituksen tekemisen taikka

5) koneen, välineen tai muun teknisen laitteen ja terveydelle vaarallisen aineen käytössä tarvittavan ohjeen antamisen,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon.

Samoin tuomitaan henkilö, joka luvattomasti tai ilman pätevää syytä poistaa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje- tai varoitusmerkinnän.

Rangaistus kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta säädetään rikoslain (39/1889) 21 luvun 8―11 §:ssä ja vaaran aiheuttamisesta rikoslain 21 luvun 13 §:ssä.

Rangaistus työturvallisuusmääräysten muusta rikkomisesta ja määräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan aiheuttamisesta ja määräysten vastaisen tilan jatkumisen mahdollistamisesta säädetään rikoslain 47 luvun 1 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

HE 224/1998
TyVM 17/1998
EV 259/1998

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.