201/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta

Liikenneministeriö on päättänyt ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 19 §:n ja 27 §:n 3 momentin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 24 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1250/1996, nojalla:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä päätös koskee katsastustoiminnasta vastaavan henkilön ja katsastuksia suorittavan henkilön lisäkoulutusta, koulutuksen antajaa ja koulutustoimikuntaa sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon hyväksyntöjä ja katsastuksia suorittavan henkilön ammattitaitoa ja erikoiskoulutusta.

2. Yksittäisen täydennyskoulutustilaisuuden järjestäjää tämä päätös koskee vain soveltuvin osin.

3. Tätä päätöstä ei sovelleta EY-tyyppihyväksyntää tai tyyppikatsastusta suorittavaan henkilöön.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a) toimilupalailla ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia (1099/1998);

b) peruskoulutuksella toimilupalain 5 ja 10 §:ssä tarkoitettua peruskoulutusta;

c) lähiopetuksella opetusta, joka annetaan koulutustiloissa oppilaan ollessa paikalla;

d) kevyellä kalustolla ajoneuvoa, jonka suurin käytössä ja rekisteröinnissä sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia;

e) raskaalla kalustolla ajoneuvoa, jonka suurin käytössä ja rekisteröinnissä sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia;

f) koulutustoimikunnalla Ajoneuvohallintokeskuksen asettamaa katsastustoiminnan koulutustoimikuntaa.

3 §
Koulutuksen tarkoitus ja rakenne

1. Vuosikatsastuskoulutuksen tarkoituksena on antaa peruskoulutuksen suorittaneelle, katsastusalalle aikovalle henkilölle valmiudet suorittaa ajoneuvojen vuosikatsastuksia säännöksissä ja ohjeissa edellytetyllä tavalla (alalletulokoulutus). Vuosikatsastuskoulutus muodostuu:

a) yleisjaksosta;

b) kevyen kaluston koulutusjaksosta (katsastajantutkinto kevyen ajoneuvokaluston vuosikatsastuksiin); ja

c) raskaan kaluston koulutusjaksosta (katsastajantutkinto raskaan ajoneuvokaluston vuosikatsastuksiin).

2. Katsastajantutkinnot oikeuttavat 1 momentissa tarkoitetulla tavalla joko kevyen tai kevyen ja raskaan kaluston vuosikatsastuksiin, jollei 3 momentista muuta johdu.

3. Erikoiskoulutuksen tarkoituksena on antaa valmiudet erityisosaamista vaativien katsastustoimenpiteiden suorittamiseen. Koulutus jakaantuu seuraaviin jaksoihin:

a) kevyen kaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusten jakso;

b) raskaan kaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusten jakso;

c) vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon hyväksynnän ja katsastusten jakso;

d) paineilmajarrujen laajan tarkastuksen jakso.

4. Erikoiskoulutus oikeuttaa koulutusjakson erityisalan mukaisten katsastustoimenpiteiden suorittamiseen.

5. Ammattitaidon ylläpitäminen varmistetaan täydennyskoulutuksessa ja erikoiskoulutuksen kertauskokeessa. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on antaa katsastustoiminnasta vastaavalle henkilölle ja katsastuksia suorittavalle henkilölle tiedot katsastusta koskevista uusista säännöksistä, ohjeista ja työmenetelmistä. Erikoiskoulutuksen kertauskokeessa tarkastetaan, että katsastuksia suorittava henkilö hallitsee edelleen asianomaista erityisosaamista vaativat katsastusja hyväksyntätoimenpiteet.

4 §
Pääsyvaatimukset vuosikatsastuskoulutukseen

1. Pääsyvaatimuksena vuosikatsastuskoulutuksen yleisjaksolle on peruskoulutus sekä ajoneuvoalan korjaamokokemusta tai vastaavaa kokemusta vähintään yksi vuosi.

2. Kevyen kaluston koulutusjaksolle pääsyn edellytyksenä on yleisjakson hyväksytty suorittaminen.

3. Raskaan kaluston koulutusjaksolle pääsyn edellytyksenä on kevyen kaluston koulutusjakson hyväksytty suorittaminen ja vähintään kuusi kuukautta käytännön kokemusta kevyen kaluston katsastuksista.

5 §
Vuosikatsastuskoulutuksen kesto ja sisältö

1. Yleisjaksolla on vähintään 35 oppituntia lähiopetusta. Jaksolla annetaan perustiedot katsastukseen liittyvistä säännöksistä, katsastusjärjestelmästä sekä katsastajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Yleisjakson opetusaiheita ovat ainakin:

a) yleiset ajoneuvojen varusteita ja käyttöä koskevat säännökset;

b) ajoneuvojen katsastusta koskevat säännökset;

c) ajoneuvojen rakenne, varusteet ja kuormaaminen;

d) ajoneuvoihin liittyvät hyväksyntämenettelyt;

e) ajoneuvojen rekisteröinti;

f) ajoneuvojen verotus;

g) liikennevakuutus;

h) työturvallisuus;

i) liikenneturvallisuus;

j) yleiset vastuukysymykset ja esteellisyys;

k) katsastustoiminnan kehitys, tavoitteet ja valvonta;

l) laatu katsastustoiminnassa;

m) katsastustoimintaan sovellettavat hallinnolliset säännökset;

n) tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö.

2. Kevyen kaluston koulutusjaksolla on vähintään 35 oppituntia lähiopetusta ja vähintään kaksi viikkoa varsinaista käytännön työharjoittelua. Kevyen kaluston koulutusjakson opetusaiheita ovat ainakin:

a) kevyen kaluston vuosikatsastusta koskevat säännökset ja ohjeet;

b) tarkastuskohteet vuosikatsastuksessa ja vikojen arviointi;

c) työmenetelmät;

d) kevyen kaluston teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

e) pakokaasu- ja jarrumittaukset;

f) tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö.

3. Raskaan kaluston koulutusjaksolla on vähintään 35 oppituntia lähiopetusta ja vähintään kaksi viikkoa varsinaista käytännön työharjoittelua. Raskaan kaluston koulutusjakson opetusaiheita ovat ainakin:

a) raskaan kaluston vuosikatsastusta koskevat säännökset ja ohjeet;

b) tarkastuskohteet vuosikatsastuksessa ja vikojen arviointi;

c) työmenetelmät;

d) raskaan kaluston teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

e) pakokaasu- ja jarrumittaukset;

f) ajoneuvoyhdistelmien katsastus;

g) tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö.

4. Varsinainen käytännön työharjoittelu on suoritettava ohjattuna katsastustoimipaikalla. Myös lähiopetukseen tulee sisältyä käytännön harjoittelua.

6 §
Vuosikatsastuskoulutuksen kokeet

1. Yleisjakso sisältää kirjallisen kokeen. Ajoneuvohallintokeskus laatii luettelon kokeessa esitettävistä kirjallisista kysymyksistä. Ajoneuvohallintokeskuksen edustajalla on oikeus olla valvomassa koetta.

2. Kevyen kaluston ja raskaan kaluston katsastajantutkintojen suorittamiseksi on läpäistävä Ajoneuvohallintokeskuksen järjestämät loppukokeet, jotka sisältävät kirjallisen osuuden ja käytännön osuuden. Kokeisiin käytettävät ajat eivät sisälly 5 §:n 2 ja 3 momentissa mainittuihin vähimmäistuntimääriin.

7 §
Pääsyvaatimukset katsastajantutkintojen loppukokeisiin

1. Kevyen kaluston katsastajantutkinnon loppukokeeseen pääsyn edellytyksenä on, että 3 §:n 1 momentin a ja b kohdassa tarkoitettu koulutus sekä käytännön työharjoittelu on suoritettu. Henkilö, jolla on ajoneuvoalan korjaamokemusta tai vastaavaa kokemusta vähintään kolme vuotta, voi kuitenkin osallistua loppukokeeseen suoritettuaan hyväksytysti mainitun momentin a kohdassa tarkoitetun yleisjakson ja osallistuttuaan 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähiopetukseen.

2. Raskaan kaluston katsastajantutkinnon loppukokeeseen pääsyn edellytyksenä on, että 3 §:n 1 momentin c kohdassa tarkoitettu koulutus sekä käytännön työharjoittelu on suoritettu. Henkilö, jolla on ajoneuvoalan korjaamokemusta tai vastaavaa kokemusta vähintään kolme vuotta, voi kuitenkin osallistua loppukokeeseen osallistuttuaan 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuun lähiopetukseen.

8 §
Pääsyvaatimukset erikoiskoulutukseen

1. Erikoiskoulutukseen pääsy edellyttää riittävää käytännön kokemusta katsastajana.

2. Raskaan kaluston erikoiskoulutukseen voi osallistua vain raskaan kaluston katsastusoikeuden omaava katsastaja.

9 §
Erikoiskoulutuksen kesto ja sisältö

1. Kevyen kaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusten koulutusjakso sisältää vähintään 35 oppituntia. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

a) kevyen kaluston rekisteröintiä koskevat säännökset ja ohjeet;

b) tarvittavat asiakirjat;

c) muutosten vaikutus ajoneuvojen verotukseen;

d) ajoneuvon ja sen osien hyväksyntämenettely;

e) kevyen kaluston teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

f) kevyen kaluston rakennemuutokset;

g) tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö.

2. Raskaan kaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastusten koulutusjakso sisältää vähintään 35 oppituntia. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

a) raskaan kaluston rekisteröintiä koskevat säännökset ja ohjeet;

b) tarvittavat asiakirjat;

c) muutosten vaikutus ajoneuvojen verotukseen;

d) ajoneuvon ja sen osien hyväksyntämenettely;

e) raskaan kaluston teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

f) raskaan kaluston rakennemuutokset;

g) tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö.

3. Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon hyväksynnän ja katsastusten koulutusjakso sisältää 21 oppituntia. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

a) yleiset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet;

b) ajoneuvon teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

c) toimenpiteet rekisteröinti- ja vuosikatsastuksissa;

d) ajoneuvojen hyväksyntämenettely.

4. Paineilmajarrujen laajan tarkastuksen koulutusjakso sisältää 21 oppituntia. Jakson opetusaiheita ovat ainakin:

a) raskaan kaluston jarruja koskevat säännökset ja ohjeet;

b) raskaan kaluston paineilmajärjestelmän rakenne ja toiminta;

c) teoreettinen jarrusovitus;

d) jarrutarkastelu dynamometrillä;

e) jarrutarkastelu hidastuvuuskokein.

5. Kaikki tässä pykälässä tarkoitetut koulutusjaksot sisältävät käytännön harjoittelua.

10 §
Erikoiskoulutuksen loppukokeet

Kukin erikoiskoulutusjakso sisältää erillisen loppukokeen, joka sisältää kirjallisen osuuden ja tarvittaessa käytännön osuuden. Ajoneuvohallintokeskus laatii luettelot loppukokeissa esitettävistä kirjallisista kysymyksistä ja käytännön osuuden sisällöstä. Ajoneuvohallintokeskuksen edustajalla on oikeus olla valvomassa koetta.

11 §
Katsastajantutkinnon täydennyskoulutus

1. Ammattitaidon ylläpitämiseksi on katsastustoiminnasta vastaavan henkilön ja katsastuksia suorittavan henkilön osallistuttava Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymään täydennyskoulutukseen vähintään kerran kalenterivuodessa.

2. Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia säännöksiä ja ohjeita, uutta tekniikkaa ja työmenetelmiä sekä muita katsastukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

3. Jokaisen täydennyskoulutuksen tulee käsittää vähintään seitsemän oppituntia.

12 §
Erikoiskoulutuksen kertauskoe

Katsastuksia suorittavan henkilön on läpäistävä erityisosaamista vaativan erikoiskoulutuksen loppukoe vähintään kolmen vuoden välein säilyttääkseen hankkimansa oikeuden erityisosaamista vaativien katsastus- ja hyväksyntätoimenpiteiden suorittamiseen.

13 §
Poikkeukset koulutuksen ja kokeiden pääsyvaatimuksista

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä hyväksyä poikkeuksia koulutuksen ja kokeiden pääsyvaatimuksista.

14 §
Koulutusoikeuden myöntäminen

1. Yhteisöllä katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen, jos yhteisö on luotettava ja sillä on:

a) riittävä ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö;

b) yksityiskohtainen koulutusohjelma;

c) riittävät ja tarkoitukseen sopivat toimitilat;

d) tarvittavat opetusvälineet ja -materiaali.

2. Koulutusoikeutta koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti, ja siihen on liitettävä:

a) yksityiskohtainen koulutusohjelma, josta käyvät ilmi opetettavat asiat, aikataulu ja suunnitellut opetusmenetelmät;

b) selvitys siitä, missä laajuudessa koulutusoikeutta haetaan;

c) selvitys opetushenkilöstön ammattitaidosta;

d) tiedot paikoista, joissa koulutusta annetaan, opetusmateriaaleista, käytännön harjoittelun mahdollisuuksista ja kokeiden käytännön järjestelyistä;

e) selvitys koulutukseen osallistumisen ehdoista, kuten osallistujamääristä.

3. Jos koulutuksen antaja koulutusoikeuden myöntämisen jälkeen aikoo tehdä muutoksia 2 momentissa mainittuihin seikkoihin, koulutuksen antajan on ilmoitettava muutoksista hyvissä ajoin Ajoneuvohallintokeskukselle.

15 §
Koulutuksen järjestäminen

1. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Koulutusta saa yleensä antaa enintään kahdeksan oppituntia koulutuspäivän aikana.

2. Ajoneuvohallintokeskuksen edustajalla on oikeus olla läsnä seuraamassa koulutusta. Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen koulutusjakson ajasta ja paikasta Ajoneuvohallintokeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

16 §
Kokeiden järjestäminen ja hyväksyminen

1. Koulutuksen antaja voi järjestää koulutukseen liittyvät kokeet yksin tai yhdessä toisen koulutuksen antajan kanssa.

2. Kokeet tulee järjestää siten, että niissä voidaan selvittää, hallitseeko kokelas koulutuksen opetusaiheet ja, jos kokeeseen kuuluu käytännön osuus, onko kokelaalla riittävät käytännön taidot niihin katsastustoimenpiteisiin, joihin koulutus antaa pätevyyden. Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen kokeen ajasta ja paikasta Ajoneuvohallintokeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.

3. Erikoiskoulutuksen loppukokeeseen voivat osallistua myös ne, jotka suorittavat kokeen kertauskokeena.

4. Ajoneuvohallintokeskus määrittelee kokeiden arvostelu- ja hyväksymisperusteet.

17 §
Koulutustoimikunnan tehtävät

Koulutustoimikunnan tehtävänä on:

a) koulutuksen ja tutkinnon kehittäminen;

b) tehdä esityksiä tutkintovaatimuksista sekä tutkinnon ja kokeiden sisällöstä;

c) muut Ajoneuvohallintokeskuksen toimikunnalle antamat tehtävät.

18 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

2. Katsastustoiminnasta vastaavan ja katsastuksia suorittavan henkilön on osallistuva ensimmäisen kerran 11 §:ssä tarkoitettuun täydennyskoulutukseen viimeistään vuonna 2000.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.