187/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/1992) 23 §, 31 §:n 3 momentti ja 45 §,

sellaisina kuin ne ovat, 23 § ja 31 §:n 3 momentti asetuksessa 102/1998 ja 45 § asetuksessa 1599/1995, sekä lisätään 32 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 102/1998, uusi 4 momentti ja asetuksen uusi 46 c § seuraavasti:

23 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, ajoneuvon on oltava hyväksytty enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetussa rekisteröintikatsastuksessa.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei Ajoneuvohallintokeskus toisin päätä, ennakkoilmoitettua ajoneuvoa tai uutena käyttöön otettavaa, tyyppihyväksyttyä mallia olevaa 4 §:ssä mainituissa direktiiveissä määriteltyä valmista M1- eikä L-luokan ajoneuvoa. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää myöskään uutena käyttöön otettavaa, tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) M1-luokan ajoneuvoa;

b) L-luokan ajoneuvoa;

c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen muutoksia tai jonka rakennetta on tyyppikatsastuksen jälkeen muutettu vain varustamalla tavaratila tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä;

d) moottorikelkkaa;

e) moottorityökonetta ja muuta kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria;

f) perävaunua.

3. Rekisteröintikatsastukseen ei myöskään tarvitse esittää rekisteristä poistettua ajoneuvoa, joka otetaan uudelleen käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuksesta;

b) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä käyttöönotosta; taikka

c) jos kysymyksessä on moottorityökone tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävä traktori.

4. Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on kuitenkin esitettävä rekisteröintikatsastukseen, jos:

a) tyyppikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa; taikka

b) ajoneuvo on tyyppikatsastuksen tai vaatimustenmukaisuustodistuksen antamisen jälkeen varusteltu kouluajoneuvoksi tai muuhun erityistarkoitukseen tai ajoneuvoa on muutettu.

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristä vaurioituneena liikenne- tai autovakuutusasioita hoitavan yhteisön ilmoituksesta taikka Ajoneuvohallintokeskus tai poliisi harkitsee katsastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon ilmeisesti liikennevahingossa saamien vaurioiden tai muiden erityisten syiden takia, ajoneuvon on oltava hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä.

31 §
Vuosikatsastusvelvollisuus

3. Rekisteröintikatsastus, joka on suoritettu enintään kuusi kuukautta ennen asetuksen 32 §:n 1 momentin tarkoittaman katsastusajan päättymistä ja rekisteröintikatsastus, joka on suoritettu enintään kuusi kuukautta mainitussa momentissa tarkoitetun katsastusajan päättymisen jälkeen, oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä seuraavan edellä tarkoitetun katsastusajan päättymiseen.

32 §
Katsastusaika

4. Jos 31 §:n 1 momentin e kohdassa tarkoitettu katsastus laiminlyödään, katsastusvelvollisuutta seuraavan vuoden tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana suoritettu katsastus merkitään vastaamaan edellisen vuoden katsastusta.

45 §
Ajoneuvon tarkastus liikenteessä

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on tieliikennelain (267/1981) 96 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt ajoneuvon käytön sen epäkuntoisuuden tai katsastamattomuuden vuoksi, hänen on tehtävä rekisteriotteeseen ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteriote tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvorekisteriin tai ilmoitettava siitä Ajoneuvohallintokeskukselle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteriote ja -kilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Katsastustoimipaikan on merkittävä ajokiellon päätty-minen rekisteriotteeseen ja ajoneuvorekisteriin tai ilmoitettava ajokiellon päättymisestä Ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 mo- mentissa tarkoitetulla tavalla, ajoneuvon saa kuitenkin poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa korjattavaksi tai katsastettavaksi.

3. Jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa rekisteriotetta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, menetellään siten kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 17 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään. Jollei katsastustoimipaikalla ole ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100 /1998) 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen nojalla oikeutta tehdä mainitun asetuksen 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua rekisteristä poistamista, sen on viipymättä ilmoitettava rekisteristä poistettavasta ajoneuvosta Ajoneuvohallintokeskukselle.

4. Todetun epäkuntoisuuden tai puutteellisuuden vuoksi suoritettu katsastus ei korvaa vuosikatsastusta.

46 c §
Virheiden korjaus

Katsastustoimipaikan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen sovelletaan, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 26 §:ssä säädetään asiavirheen korjaamisesta ja 27 §:ssä kirjoitusvirheen korjaamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999. Sen 23 §, 31 §:n 3 momentti ja 32 §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.