130/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Asetus öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan öljylämmityslaitteistoista 27 päivänä lokakuuta 1995 annetun asetuksen (1211/1995) 15 ja 16 §,

muutetaan asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a §, seuraavasti:

1 a §
Soveltamisalan tarkennus

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, öljylämmityslaitteistoihin sovelletaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 14―16, 21―30, 34―39, 61―63 ja 73―76 §:n suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskevia säännöksiä.

2 §
Soveltamisalan rajaus

Tämä asetus ei koske:


3) paineastioita koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja kattilalaitoksia, joissa on rekisteröityjä höyry- tai nestekattiloita;


3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos öljylämmityslaitteisto asennetaan sellaiseen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettuun tuotantolaitokseen, jossa kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on mainitun asetuksen mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista, öljylämmityslaitteistoissa ja varastossa oleva polttoöljy otetaan huomioon yhdessä muiden vaarallisten kemikaalien kanssa määritettäessä öljylämmityslaitteiston luvan- ja ilmoituksenvaraisuutta. Tarvittavan luvan antaa ja ilmoituksen käsittelee se viranomainen, jolle tehtävä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen mukaan kuuluu. Muilta osin öljylämmityslaitteistoon sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.